Aanpassing artikel 36 NGB

De synode besluit artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis aan te passen. De zinsnede over de roeping van de overheid ‘om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valschen godsdienst, om het rijk des antichrists te gronde te werpen’ werd verwijderd.

Advertenties