Vaststelling liturgie

De synode van Middelburg 1933 stelde een liturgie vast die voor alle gereformeerde kerken gold, maar ook veel navolging vond in andere kerken, tot op de dag van vandaag. Het ziet er als volgt uit:

1. Votum
2. Zegengroet
3. Zingen
4. Voorlezing van de Wet des Heeren,
eventueel aangevuld met de samenvatting daarvan,
eventueel gevolgd door het zingen van een toepasselijke psalm
5. Voorlezing van een gedeelte uit de Heilige Schrift
6. Gebed
7. Zingen
8. Collecte
9. Bediening des Woords
(welke door gezang kan worden onderbroken)
10. Dankzegging
11. Zingen
12. De zegen

Advertenties