VU vrijzinnig?

Student Bram Krol onderneemt in 1972 een ludieke actie als hij zijn kandidaatsexamen aan de Vrije Universiteit aflegt in zijn pyjama en met een bord op de rug waarop geschreven stond: ‘Hier slaapt de kerk’, en: ‘Sst, niet storen’. De faculteit was volgens Krol ‘zonder slag of stoot bezig te vallen voor de aanval van de vrijzinnigheid.’

Op 20 oktober 1880 had Abraham Kuyper zijn inwijdingsrede van de Vrije Universiteit afgesloten met de volgende woorden: ‘En Gij die ons de nieren proeft, o Rechter ook van onze natie en Oordeelaar ook van de scholen der wetenschap, breek zelf de muren dezer Stichting af, en delg ze uit van voor Uw aangezicht, indien ze ooit iets anders bedoelen, ooit iets anders willen zou, dan te roemen in die souvereine, die vrijmachtige genade, die er is in het kruis van den Zoon Uwer teederste liefde!’

De Vrije Universiteit begon goed gereformeerd, met als grondslag de Drie Formulieren van Enigheid. Na een flinke crisis in de jaren zestig en zeventig, waarbij Schrift en belijdenis op de helling gingen, keerde het tij rond het jaar 2000.

‘Verweesde kinderen heroriënteren zich’, zo luidde de kop van een artikel over 125 jaar Vrije Universiteit in het Reformatorisch Dagblad van 20-10-2005, met als ondertitel: ‘Theologische faculteit VU krabbelt omhoog na tumultueuze periode van Kuitert’. De theologische faculteit is nu een centrum waaraan veel denominaties van de protestants-christelijke traditie zich hebben verbonden met behoud van de eigen identiteit. Foto: http://www.flickr.com

Vrije Universiteit

Advertenties