Allerlei

Leven uit de weldaden van Christus
W.Chr. Hovius, ‘Leven uit de weldaden van Christus’. Gereformeerd Weekblad 1999

Er is geen sprake vd liefde van God of vd gemeenschap vd Heilige Geest zonder of buiten de genade vd Heere Jezus Christus #weldaden

In die genade van de Heere Jezus zit alles; daarin zijn al de #weldaden van Christus begrepen

De Heidelbergse Catechismus zegt in Zondag 20 dat de Heilige Geest mij “Christus en al Zijn #weldaden deelachtig maakt”

Bij de #weldaden van Christus denken we aan die zegeningen, die ieder christen nodig heeft tot zaligheid

De Heilige Geest sluit de gelovige a.h.w. aan op de Heere Jezus en geeft hem of haar deel aan al wat de Zaligmaker verworven heeft #weldaden

Die #weldaden zijn: vergeving van de zonden, wedergeboorte, rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking, eeuwige zaligheid

Al deze #weldaden heeft de Heiland door Zijn kruis en opstanding verdiend voor Zijn gemeente

De Heere is vrijmachtig in de leiding van de Zijnen. Niet ieder van hen komt even ver op de weg der zaligheid #weldaden

Laten we niet pogen ons met een minimum tevreden te stellen terwijl een overvloed van genade wacht #weldaden

We kunnen nooit genoeg hoogachten de prijs die door de Heere Jezus is betaald om #weldaden te kunnen uitdelen aan zondaren

De #weldaden of schatten, die verworven zijn door Christus in de weg van Zijn kruis en opstanding, moeten niet renteloos maar blijven liggen

Het is juist zo tot eer en heerlijkheid van God, wanneer die #weldaden door Zijn kinderen bewust worden genoten

Menigmaal wordt in onze tijd geklaagd dat er zo weinig ‘doorbrekend werk’ is #weldaden

Er zijn oorzaken aan te wijzen, dicht bij huis. Het kan met een zwakke of schrale prediking samenhangen #weldaden

De Woordverkondiging kan soms zo blijven steken in en stilstaan bij de eerste beginselen en op zijn best wat heenwijzen naar de Heere Jezus

Er is wel een roepende maar geen voeding gevende prediking. “Er komen nog wel levende kinderen ter wereld maar ze worden verkeerd gebakerd”

Bekommering kan niet gekoesterd worden als iets dierbaars. Sommigen slaan het-niet-zeker-weten hoger aan dan geloofszekerheid

Ware bekommering is te vergelijken met een vrouw, die op het punt staat moeder te worden

In Christus krijgen we recht op al Zijn #weldaden. Met verwondering mag worden genoten van Hem en van het Zijne

Kerk op wacht
A. de Reuver, ‘Kerk op wacht’. De Waarheidsvriend 1982

Je houdt soms je hart vast als de wagen waarin je als passagier meerijdt snel, een scherpe bocht neemt. Zo is deze tijd – A. de #Reuver

De tijd vh corpus christianum – Gods heilzame Wet als verbindende en bezielende samenhang vd maatschappij – lijkt voorgoed verleden tijd

De zegen die in deze nederlaag verscholen ligt is ongetwijfeld een hernieuwde actualiteit van het apostolische getuigenis in het NT #Reuver

Het huidige westerse heidendom is niet maar goddeloos en wetteloos, maar godloos en religieloos #Reuver

Het na-christelijke Europa is dieper gezonken dan heidenen eertijds. Het leeft uit beginsel van ontkenning, afbraak, protest – W. Aalders

De moderne mens kent geen boven en geen beneden, geen hoogte en geen diepte, geen hemel en geen hel. Slechts horizontaliteit #Reuver

De moderne mens leeft bij lengte en breedte der aarde alleen, dus in de meest letterlijke zin oppervlakkig – A. de #Reuver

Sommigen willen zich inzetten voor een betere wereld. Maar als alle luiken naar Boven gesloten zijn, waar ligt dan het perspectief? #Reuver

De wetenschap heeft de plaats ingenomen van het leven uit het wonder – A. de #Reuver

Wij hebben niet te doen met een dode Jezus, Wiens zaak wij zouden moeten bewaren. Wij hebben te doen met een levende Christus – Kohlbrugge

Het is uit respect voor de Waarheid dat wij de confessie liefhebben – A. de #Reuver

In de confessie belijden wij de Waarheid gevonden te hebben, omdat de Waarheid óns gevonden heeft – A. de #Reuver

Men moet ons niet euvel duiden dat wij ons in de slagader van het geloof geraakt weten als men aan deze belijdenis komt – A. de #Reuver

Alle menselijke traditie is niet meer dan een lege buis waardoor steeds weer het levend water van de bron moet stromen – H.J. Iwand

Wij moeten het hebben van het geschieden van het Woord zelf. Wij maken het niet. Hij zal het maken – A. de #Reuver

Wij wachten niet óf Hij wel of niet zal komen, maar wachten omdat Hij al in aantocht is – A. de #Reuver

Geloven is “transire a morte advitam”, overgaan van de dood naar het leven – Calvijn

Voor het geloof heeft alles hier het karakter vh voorlopige, van het nog niet. Alles staat in het teken van: totdat Hij komt! – W. Aalders

Vrouw in het ambt
J. Harteman, ‘Het spoor van de vrouw in het ambt’. De Waarheidsvriend 2002

De Zuid-Koreaan K.K. Lim promoveerde in 2001 aan de @TUApeldoorn op het onderzoek ‘Het spoor van de vrouw in het #ambt’

In deze studie vraagt dr. Lim zich af hoe het mogelijk is dat een eeuwenoude traditie in de 20e eeuw zo radicaal kon veranderen #ambt

Er is een grote omwenteling in het kerkelijk leven gekomen. De kerkgeschiedenis toont dat kerken dit verschijnsel nooit gekend hebben #ambt

De reformatoren schaarden zich in de brede kerkelijke traditie en praktijk die er vanuit ging dat het #ambt is voorbehouden aan de man

De nieuwe hermeneutiek, die rekende met het aspect van de tijdgebondenheid, was één vd factoren waardoor vrouw in het #ambt mogelijk werd

Het beroep op de vrijheid van de Geest ging een grote rol spelen in de besluitvorming en er waren ook praktische argumenten #ambt

De toenemende werkzaamheden van de vrouw in de gemeenten telden als argument zwaarder mee dan de uiteenlopende principiële meningen #ambt

De voorstanders vd vrouw in het #ambt legden nadruk op dienen en charismata, zodat het regerende karakter vh ambt naar achtergrond verdween

De NHK en GKN hebben bij hun besluit nooit gekeken naar de visie van de oudchristelijke en reformatorische traditie inzake het #ambt

De gereformeerde ambtsleer is in het geding als alleen het dienende karakter en niet het regerende karakter gehonoreerd wordt #ambt

Bij de vraag of vrouw in het #ambt geoorloofd is, is ongetwijfeld de belangrijkste vraag wat men eigenlijk onder het ambt verstaat

Invoering vrouw in #ambt heeft te maken met verschuiving in principes door krachtige invloed vd praktijk en de context vd tegenwoordige tijd

Dit is vr ons signaal dat culturele en maatschappelijke vooronderstellingen niet doorslag mogen geven bij vertolking van Gods Woord #ambt

Wie zwaartepunt legt in context eigen tijd en vanuit onze ervaringswereld de Schriftgegevens gaat wegen moet wel komen tot relativisme #ambt

De vrouw doet voluit mee in de uitoefening van haar gaven binnen de gemeente. Zij doet dat echter in haar vrouwelijke eigenheid #ambt

De bijbelse verhouding van man en vrouw is in onze moderne maatschappij volkomen ontwricht #ambt

Wie de Schrift beschouwt als tijdgebonden Getuigenis uit het verleden en niet meer als het vr alle tijden gegeven Woord van God… (1/2) #ambt

…kan de Schrift zo selectief benaderen dat een eigen mening over haar gaat heersen (2/2) #ambt

Het beroep op de Heilige Geest ontslaat ons nooit vd eis nauwkeurig exegese uit te oefenen: zorgvuldig luisteren naar wat er staat! #ambt

Bijbelse gegevens hebben een marginale rol gespeeld bij de aanvaarding van de vrouw in het #ambt in NHK en GKN

Het onderzoek van dr. Lim zijn vr allen die vasthouden aan principiële koers en vrouw in het #ambt afwijzen, een steun in de rug

Het belijden van de kerk
J.J. Tigchelaar, ‘Het belijden van de kerk’. De Waarheidsvriend 1998

Om te weten wat de #belijdenis vr kerk nu betekent, moeten we nagaan waarom en hoe de kerk ooit tot een belijdenis is gekomen

Confessionalistisch: de #belijdenis wordt wettisch gebruikt, verstarring, zonder levend geloof. Beroep op Bijbel is bij voorbaat verdacht

Geloven wij in de #belijdenis, of in de God van de belijdenis, beter nog: in de God van de Schriften?

De #belijdenis is een korte samenvatting van de boodschap en de heilsweg in de Bijbel

De #belijdenis is een verzameling geloofsuitspraken, met een sterk dogmatisch accent, de leer

De #belijdenis functioneert als omheining om ketterijen te weren

De #belijdenis is de vertolking van de zin en de eis van Gods Woord in een bepaalde tijd

De #belijdenis is een staf om mee te gaan, een stok om mee te slaan en een loflied om te zingen – O. Noordmans / A.A. van Ruler

De Heidelbergse Catechismus is oorspronkelijk niet bedoeld als #belijdenis-geschrift, maar als hulpmiddel voor het onderwijs

Tot en op de Dordtse Synode zijn wijzigingen in HC en NGB aangebracht. Nergens wordt gesteld dat toen t laatste woord is gezegd #belijdenis

Ook in de hoogtijdagen vd gereformeerde theologie heeft de kerk de onveranderlijkheid vh belijden niet uitgesproken, integendeel #belijdenis

Ergens in de 19e eeuw is verandering opgetreden door te gaan spreken van ‘3’ formulieren van enigheid, alsof het om een volheid zou gaan

Calvijn zocht overeenkomst met lutheranen, was bereid daar ver in te gaan. Waar mogelijk compromis, maar niet tot elke prijs #belijdenis

Voetius sloot een eventuele wijziging vd #belijdenis-geschriften niet uit. Dordtse Kerkorde gaf mogelijkheid van gravamen (bezwaar)

De Westminster Confessie noemt de paus van Rome de antichrist. Dit hebben onze #belijdenis-geschriften nooit gezegd

Aanvulling #belijdenis is gewenst: over zending, Israël en het Koninkrijk van God. Maar dan wel het liefst met alle kerken samen

De realiteit vd verscheurdheid vd kerk mag niet leiden tot de uitspraak dat wijziging van #belijdenis op voorhand afgewezen moet worden

Merkwaardig: bijna elke #belijdenis in het verleden is tot stand gekomen omdat overheden de kerk erom vroegen of ertoe dwongen

Wanneer de kerk actief is met haar zendingstaak ontstaan er geen of nauwelijks #belijdenis-geschriften

De eerste eeuwen waren de tijd vd spontane uitbreiding vd kerk naar alle windstreken, maar er vond geen bewuste #belijdenis-vorming plaats

Leeruitspraken @gergem in 1931 toen ze nog niet aan zending deden. Nu wel actief in zending en leeruitspraken op achtergrond #belijdenis

Richard Baxter
L.J. van Valen, ‘Wie was Richard Baxter?’ George Whitefield Stichting 2001

Richard #Baxter (1615-1691) werd vanwege zijn irenische houding en ruimhartig calvinistische theologie niet door iedereen gewaardeerd

Niet met alle puriteinen kon #Baxter door één deur, met name zij die een strak bekeringsmodel hanteerden, gingen volgens hem over de schreef

#Baxter’s eigen twijfelingen hielden op nadat hij tot bijbelse nuchterheid over de gevarieerde werking van de Heilige Geest was gekomen

De 1e generaties puriteinse predikers richtten zich in preken op opbouw geloofsleven, #Baxter begon met type prediking voor het hele volk

#Baxter’s boekje ‘Call tot the Unconverted’ (een roepstem tot de onbekeerden) was misschien het 1e evangelisatieboekje in de Engelse taal

In die zin was #Baxter een voorloper van mannen als Whitefield en Spurgeon

Opvallend in #Baxter’s preken is de directheid v aanspraak. Hij is confronterend en ontmaskerend, bekering wordt als directe eis neergelegd

Door het bestraffende element in zijn preken te verweven, wil #Baxter de behoefte wekken aan de noodzaak van naar Christus te vluchten

#Baxter’s bewogenheid met verloren zondaren is intens. Hij laat een hart zien dat brandt van liefde, van tederheid, van medelijden

#Baxter probeert grondig de verlorenheid van de mens te ontdekken, maar deze wijze van voorstelling is niet rationeel en vrijblijvend

Het aanbod van genade functioneert bij #Baxter niet zonder de noodzaak van zondekennis en boetvaardigheid

#Baxter was bevreesd te veel aandacht te besteden a/d uitverkiezing wanneer dit leerstuk ten koste gaat van de reikwijdte van de verzoening

Ik preekte alsof ik nooit zo gepreekt had, en als een stervende man tot stervende mensen – Richard #Baxter

#Baxter zag pastoraat als verlengstuk vd prediking. Overgebleven vragen komen dan aan de orde en de persoonlijke spits is hierbij maatwerk

#Baxter gaat ervan uit dat een deel van de gemeente uit naambelijders bestaat, die ware bekering van hart en leven nodig hebben

In zijn boek ‘The Reformed Pastor’ houdt #Baxter predikanten de spiegel voor. Zorgen ze voldoende voor de eenheid en vrede vd kerk?

Veel ruimte geeft #Baxter aan de motieven van de prediker, die nooit op eigen belang moeten gericht zijn maar op de opbouw van de kerk

#Baxter was buitengewoon productief, schreef ruim tweehonderd boeken over uiteenlopende onderwerpen

De spanbreedte van #Baxter’s belijdenis was veel breder dan die vh meest bekende puriteinse symbool, de Westminster Confession of Faith

#Baxter’s theologie heeft reeds tijdens zijn leven meermalen onder het vuur van kritiek en bestrijding gestaan

#Baxter wordt een man genoemd van de Middle Way, waarmee hij een positie wil innemen tussen het calvinisme en het arminianisme

Het smartte #Baxter zeer dat veel puriteinen zich meer bezighielden met de bestrijding van elkaar dan met het zoeken van het verlorene

#Baxter was een man van groot gezag, die verontrust was geworden over de ontwikkeling van het zogenaamde hoogcalvinisme

Het hoogcalvinisme maakte in #Baxter’s ogen de verantwoordelijkheid van de mens krachteloos en onthief hem van de plicht om heilig te leven

De uitwerking hiervan was uiteindelijk dat #Baxter van het evangelie een nieuwe wet maakte (neonomiaans)

Puriteinen
J.I. Packer, ‘Vurige theologie’. George Whitefield Stichting 1994/2011

#Puriteinen waren nergens lauw in, zeker niet in wat ze geloofden van God – J.I. Packer, die spreekt van ‘vurige theologie’

Heer, wat U ook doet, neem de Bijbel niet weg; verbrand onze huizen, verwoest bezittingen, maar laat ons de Bijbel behouden #Puriteinen

De #Puriteinen wilden dat elke persoon, activiteit en relatie “heilig voor de Heere” zou zijn. In dit streven was Bijbel handvest en kaart

#Puriteinen lazen de Schrift christocentrisch en hechtten speciaal belang aan het OT als blauwdruk van God voor een goddelijke kerk-staat

Christenen moeten elk onderdeel van hun leven inrichten naar Bijbelse principes #Puriteinen

Christenen moeten Schrift steeds overpeinzen en alles wat gezegd wordt over relaties tussen God en mens, moet worden toegepast #Puriteinen

#Puriteinen vonden combinatie v Gods goedheid-gestrengheid, liefde-heiligheid, oordeel-genade zowel ontzagwekkend als aanbiddenswaardig

Het eren, dienen, liefhebben, verheerlijken en genieten van de gemeenschap met de Vader = het meest nobele en vreugdevolle leven #Puriteinen

Wedergeboorte / bekering brengt gelovigen in verbondsrelatie. Zonder deze ‘effectieve roeping’ is oprechte toewijding aan God niet mogelijk

#Puriteinen besteedden veel aandacht a/h voorbereiden op de bekering: veroordeling, berouw en vernedering voor de zonde (1/2)

Omdat God ons, door dit werk heen, verlost v onze natuurlijke voorliefde vr de zonde, zodat we Christus gaan omarmen (2/2)

Uitwerken vd trouw aan God als individu, burger, arbeider, familielid of in plaatselijke kerk was de kern van godsdienst #Puriteinen

#Puriteinen streefden nr leven dat gekenmerkt werd dr t houden vd wet, zelfonderzoek, nederig geloof, hoop, geduld, boetvaardigheid en gebed

Jonathan Edwards over liefde
M. Klaassen, ‘De liefde in de theologie van Jonathan Edwards’. George Whitefield Stichting 2012

Er is niets wat Christus en de apostelen zo benadrukt hebben als de liefde – Jonathan #Edwards

Love is the most essential thing in a true faith – Jonathan #Edwards

Christelijke liefde is gericht op God. Al het andere wat we naast God liefhebben is op een of andere manier aan God gerelateerd #Edwards

Ook niet-christen kan liefhebben, maar deze liefde is altijd onvolkomen omdat ze zich maar tot een aspect vd werkelijkheid beperkt #Edwards

Liefde is de wortel en bron van alle andere deugden en goede eigenschappen – Jonathan #Edwards

Jezelf liefhebben betekent onder meer je eigen geluk verlangen. Volgens #Edwards is dat natuurlijk en is daar niets verkeerds aan

Hier komen we de wortels tegen van het ‘Christian Hedonism’ wat vandaag vooral bekend is geworden door John Piper

De radicale gerichtheid op God is niet in tegenspraak met het zoeken van je eigen geluk #Edwards

Juist in gerichtheid op God is mens het meest gelukkig. ‘God is most glorified in us when we are most satisfied in Him’ @JohnPiper #Edwards

Het liefhebben op aarde is een oefening voor de hemel. De hemel is een wereld van liefde #Edwards

Als u op weg wilt zijn naar die wereld van liefde, dan moet u een leven van liefde leiden – Jonathan #Edwards

Noordmans over de kerk
J.D.Th. Wassenaar, ‘Dr. O. Noordmans over de kerk als moeder’. Willem de Zwijgerstichting 2006

Oepke #Noordmans (1871-1956) is wel genoemd ‘de geniaalste reformatorische theoloog van Nederland’

Zij heeft die brede openheid te bewaren, die haar tot een moederschoot maakt – O. #Noordmans over de kerk

Wie de Kerk niet tot Moeder heeft, kan God niet tot Vader hebben – Cyprianus

De kerk is instrument van Gods Geest en door haar verkondiging worden kinderen Gods verwekt – Augustinus

Voor #Noordmans was de kerk als moeder in de eerste plaats de huiskerk. In de tweede plaats dacht hij bij dat beeld aan de Ned. Herv. Kerk

Wanneer het gezin ophoudt kerk te zijn, zullen de gezinnen samen óók geen kerk meer vormen – O. #Noordmans

Wij wensen geen moderne moeder, evenmin als onze kinderen in huis. Zij moet iets van het eeuwige aan zich dragen. Kerk en Evangelie… (1/2)

…passen nooit geheel in hun tijd. Als wereld schouders ovr haar ophaalt, hoeft ze zich daarvan niet alles aan te trekken – #Noordmans (2/2)

#Noordmans was van mening dat de gedachte van een keuze in de kerk (dat je zelf je kerk uitkiest) uitgeschakeld zou moeten worden

De ware pelgrims naar de eeuwigheid hebben tijdgenoten in iedere eeuw – O. #Noordmans

Kanttekeningen van de Statenvertaling
W. van ’t Spijker, ‘Kanttekeningen: toelichting, geen vooroordeel’. De Waarheidsvriend 1997

Ut Deus audiretur quoque loqui lingua Belgica: opdat men God ook in de Nederlandse taal zou kunnen horen spreken – Bogerman over #SV

Dordtse synode vond niet dat iedereen maar Hebreeuws en Grieks zou moeten leren, zoals sommige reformatoren het zich hadden ingedacht #SV

De eerbied vr grondtalen was zo groot, dat men wilde dat God ook de Nederlandse taal zou spreken met een Hebreeuws en Grieks accent #SV

Juist dit gegeven leidde tot het besluit, om waar het nodig was, de vertaling te voorzien van kanttekeningen #SV

Algemeen was men van oordeel, dat het niet noodzakelijk en evenmin geraden was om opmerkingen van leerstellige aard te plaatsen #SV

De Engelse koning Jacobus (King James) was een felle tegenstander vh gebruik van kanttekeningen bij ‘zijn’ Bijbelvertaling (1/3)

Hij vond de verklarende aantekeningen vd Geneefse Bijbel zeer partijdig, onwaar, opstandig, gevaarlijk en verraderlijk (2/3)

Deze vrijheidsbijbel had nl een kanttekening die zei dat ongehoorzaamheid jegens een koning in bepaalde omstandigheden gewettigd was (3/3)

Sober, terughoudend, geen leerstelligheden, slechts een verstaan en verduidelijken van de tekst: dit was de bedoeling vd kanttekeningen #SV

Toch hebben de vertalers in de kanttekeningen zich met méér beziggehouden dan met taalkundige kwesties #SV

We vinden in kanttekeningen anti-roomse, anti-doperse en anti-remonstrantse uitleg. Ze zijn dus verder gegaan dan aanvankelijke opdracht #SV

Zij hebben zich niet ingehouden om de gereformeerde theologie te laten klinken in hun verklaring van de Schrift – W. van ’t Spijker #SV

Hun ideaal was geen ander, dan dat zij de Schriften het liefst zagen in de hand vd mensen zelf. Niet alleen in de hand vd predikers #SV

J.C. Ryle over kerst
J.C. Ryle, ‘What Think Ye of Christ?’ (kerstpreek)

How many of those who keep Christmas ever consider why Christmas is kept? – J.C. Ryle

Wie van degenen die Kerst vieren, denkt na over het feit waaróm het kerstfeest gevierd wordt? – J.C. Ryle

How many, in their Christmas plans and arrangements, give a thought to Him, without whom there would have been no Christmas at all? – Ryle

Wie wijdt bij het plannen en organiseren van de kerstdagen een gedachte aan Hem, zonder wie Kerst niet eens zou bestaan? – J.C. Ryle

There will be a Christmas some year, when your place will be empty. Before that time comes: What think ye of Christ? – J.C. Ryle

Er komt een jaar dat Kerst zonder u wordt gevierd. Voordat die tijd er is leg ik de vraag voor u neer: wat denkt u van Christus? – J.C. Ryle

Begin this day to have right thoughts of Christ, if you never had them before – J.C. Ryle

Als u ze nog niet had, begin dan vandaag om goede gedachten over Christus te hebben – J.C. Ryle

Let this present Christmas be a starting point in your soul’s history – J.C. Ryle

Laat dit kerstfeest het keerpunt zijn in de geschiedenis van je ziel – J.C. Ryle

Awake to see the value of your soul, and the immense importance of being saved – J.C. Ryle

Word wakker en besef de waarde van je ziel en het immense belang van het gered te zijn – J.C. Ryle

Get down your Bible and begin to read it. Call upon the Lord Jesus Christ in prayer, and beseech Him to save your soul – J.C. Ryle

Pak je Bijbel en begin met lezen. Roep de Heere Jezus aan in gebed en smeek Hem om de redding van je ziel – J.C. Ryle

Nothing makes Christmas meetings so happy as to feel that we are all travelling on towards an eternal gathering in heaven – J.C. Ryle

Niets maakt een kerstsamenkomst zo gelukkig als het weten dat wij allen onderweg zijn naar een eeuwige bijeenkomst in de hemel – J.C. Ryle

Advertenties