Bavinck blijft boeien

H. van den Belt, ‘Bavinck blijft boeien’. Artikelenserie uit De Waarheidsvriend, november-december 1998. Met dank aan www.digibron.nl.

Zijn afgescheiden achtergrond verklaart waarom het werk van Herman #Bavinck voor bevindelijk-gereformeerde christenen zo aanspreekt

Herman #Bavinck weet op één of andere wijze altijd de toon vh hart te treffen en heeft altijd een link naar de praktijk van het geloofsleven

Heb ik iets aan [schriftkritiek van] Leiden te danken, dan is het dit: de tegenstander trachten te begrijpen – #Bavinck over zijn studietijd

#Bavinck ging er altijd vanuit dat zijn tegenstanders integer waren en oprechte bedoelingen hadden

#Bavinck wist dat goedkope antwoorden geen stand zouden houden. Juist daarom is zijn theologisch denken voor ons nog steeds zo van belang

Aangrijpend dat theologen uit de twee scholen waar #Bavinck ooit doceerde (Den Heyer, Kampen en Kuitert, VU) nu vrijzinnig zijn

In moderne theologie ontbreekt het fundament, dat doorzag #Bavinck. Het fundament v alle theologie is Bijbel als gezaghebbend Woord van God

De werken v geref. scholastieke theologen en bijv. Kuyper worden nauwelijks meer gelezen. Voor #Bavinck’s werk is nog steeds belangstelling

#Bavinck poogde de inspiratieleer zó te verwoorden dat t eigene vd bijbelschrijvers bewaard bleef + handhaving goddelijk gezag vd Schrift

#Bavinck wilde nadrukkelijk aanknopen bij geref. theologie zoals die zich na de Reformatie had ontwikkeld, maar hij wilde die ook vernieuwen

#Bavinck ontwikkelde een organische inspiratieleer. Gods Geest dwong de bijbelschrijvers niet, maar vervulde hen

De vorm was menselijk, de inhoud goddelijk. God wilde juist in deze kwetsbare vorm Zijn heilig Woord dicht bij ons brengen #Bavinck

God paste Zich aan ons bevattingsvermogen aan. Zoals Calvijn eens aangaf: God brabbelt met ons in onze taal, als voedster met kind #Bavinck

‘Organisch’ vs ‘mechanisch’. Mechanisme is dood, organisme leeft. God heeft bijbelschrijvers niet uitgeschakeld, maar ingeschakeld #Bavinck

#Bavinck trok vergelijking tussen vleeswording vh Woord (geboorte van Christus) en schriftwording vh Woord (ontstaan Bijbel)

Zo klein wilde God Zichzelf maken om Zijn schepsel te ontmoeten in Zijn Woord #Bavinck

Evenals Christus in Zijn beide naturen is ook de Heilige Schrift geheel goddelijk en geheel menselijk #Bavinck

De organische inspiratieleer mag niet misbruikt worden om een opening te geven voor schriftkritiek #Bavinck

Wanneer Bijbel als onfeilbare regel voor geloof en leven wordt losgelaten moet vrijzinnigheid volgen. Helaas in GKN voor groot deel gebeurd

Men kwam later in de GKN met het ‘relationeel waarheidsbegrip’. De Bijbel is Gods Woord niet, maar wórdt Gods Woord… (1/2)

…als het door de Heilige Geest kracht doet. Het klinkt allemaal wel vroom, maar het is goddeloos (2/2)

De opvattingen v Karl Barth lijken zo aantrekkelijk omdat dezelfde woorden worden gebruikt. Maar a/d woorden wordt andere invulling gegeven!

Laten we waakzaam zijn en niet de heerlijke boodschap van de betrouwbaarheid van de Schrift verkwanselen

Biddend en aanbiddend bijbellezen is de enige weg om de stem van God in het Woord te ontdekken – H. van den Belt

De strijd tegen de Schrift is in de eerste plaats een openbaring van de vijandschap van het menselijk hart – #Bavinck

#Bavinck schreef in 1901 een boekje met de titel ‘De zekerheid des geloofs’. Hij noemde daarin twijfel de zielsziekte van deze eeuw

Hoe kunnen we zeker weten dat we ons niet vergissen in het christelijke geloof? #Bavinck

1. Het evangelie wordt v eeuw tot eeuw verkondigd en ondanks alle verschillen heeft t de Zaligmaker Jezus Christus tot hoofdinhoud #Bavinck

2. Het evangelie laat niet na indruk te maken op ons. Mensen gaan het geloven. Dit geloof is een daad van overgave aan God #Bavinck

3. Vanuit het centrum vh geloof in Christus voelt de gelovige zich innig verbonden a/d waarheid: de zekerheid vh geloof #Bavinck

Volgens #Bavinck kun je alleen tot zekerheid over t christelijk geloof komen als je eenvoudig, overtuigd dr de boodschap v Christus, gelooft

De objectieve zekerheid is niet los verkrijgbaar van de geloofsrelatie #Bavinck

Het geloof is niet de grond die de waarheid draagt maar de emmer waarmee uit fontein v Gods Woord t water des levens wordt geschept #Bavinck

Het getuigenis vd Heilige Geest (testimonium Spiritus sancti) is nodig om tot geloof in de Christus der Schriften te komen #Bavinck

Wij geloven de Schrift niet om, maar door het getuigenis des Heiligen Geestes – #Bavinck

Het getuigenis vd Heilige Geest niet 1zijdig betrekken op t gezag vd Schrift! Het geeft zekerheid vh heil & daarom ook zekerheid vd Schrift

#Bavinck fundeert in navolging van Calvijn de zekerheid van het christelijk geloof in het getuigenis van de Geest

Er is geen neutraal gebied van waaruit je de waarheid van de Schrift door objectieve argumenten kunt bewijzen #Bavinck

Hier ligt subjectivisme op de loer. Wat moet je zeggen tegen hen die t getuigenis niet ervaren? Je kunt niet meer zeggen dan: Neem en lees!

Het christelijk geloof berust op het Woord en op het testimonium Spiritus Sancti; het berust daarom op God #Bavinck

Twijfelziekte lijkt nu de normale gezonde toestand te zijn. Je bent niet ziek als je twijfelt, maar je bent ziek als je zeker bent

#Bavinck maakt ruimte voor de bekommerde christen door onderscheid te maken tussen het toevluchtnemend en het verzekerd vertrouwen

#Bavinck is kritisch over t voorwaardelijke karakter vd bevindingen. Hij vergelijkt dit met de rooms-katholieke leer van de goede werken

De vruchten van het geloof – bij Rome de werken en bij het Protestantisme de bevindingen – zijn dan veranderd in voorwaarden #Bavinck

Omkering vd heilsorde heeft ook wereldmijding in hand gewerkt, met gevolg dat vromen zich meer en meer met zichzelf bezig hielden #Bavinck

De levenstaak van de christen in deze wereld wordt volgens #Bavinck door het gebrek aan heilszekerheid belemmerd

Het toevluchtnemend geloof is zeker van Gods beloften in Christus Jezus. Als het niet zeker was, was het geen geloof #Bavinck

De belofte van God komt niet tot wedergeboren mensen, maar tot verloren mensen #Bavinck

Terwijl de Christenen in vroeger dagen om zichzelven de wereld vergaten, loopen wij gevaar in de wereld onszelven te verliezen – #Bavinck

Wat zijn wij wetenschappelijk en cultureel vooruitgegaan t.o.v. de oudere generatie! Maar één ding hadden deze mensen op ons voor: … (1/2)

…die wisten nog wat zonde en genade was. En lopen wij niet het gevaar, dat wij dat ene gaan vergeten? – #Bavinck (2/2)

Wij zijn er heden ten dage op uit om de ganse wereld te bekeren, om alle levensterreinen, gelijk het heet, voor Christus te veroveren… (1/2)

…maar wij laten vaak na te vragen of wijzelf in waarheid tot God bekeerd en in leven en sterven t eigendom v Christus zijn – #Bavinck (2/2)

De wereld heeft christenen nodig die geloven wat ze zeggen – H. van den Belt

De zekerheid van het geloof is niet het eindpunt, maar het beginpunt van de heilsweg #Bavinck

Advertenties