Belofte en aanbod van genade

A. de Reuver, ‘Belofte en aanbod van genade’. Artikelenserie uit De Waarheidsvriend, oktober-december 2000. Met dank aan www.digibron.nl.

Wie uit vrees voor de honden het brood aan de kinderen onthoudt, is een slechte huisbezorger, zo zei één van de Erskines #Reuver

Moeten we wel zoveel aandacht besteden aan komen tot geloof, terwijl de Schrift het veel meer heeft over volharding in het geloof? #Reuver

Ook een ‘modern’ christenmens krijgt vroeg of laat de onontkoombare vraag naar zich toe: “Is God de mijne en ben ik de Zijne?” #Reuver

Eén van Noordmans’ talloze pittige spreuken luidt, dat men in de preek gerust de dogmatiek eens scheef mag trekken #Reuver

Als een prediker zich constant beijvert om de spits van zijn preektekst met dogmatische precisie bij te schaven… (1/3) #Reuver

…wordt de tekst gemuilkorfd. Klassiek voorbeeld is Joh. 3:16, waarbij wereld wordt vereenzelvigd met uitverkorenen (2/3) #Reuver

Behalve degenen die toch al wisten tot de uitverkorenen te behoren, heeft geen sterveling er een boodschap aan (3/3) #Reuver

Zo’n maatregel lijkt omwille vh evenwicht misschien geboden, maar is omwille vh tekstgewicht verboden #Reuver

In preek mag evenwicht eerder zoek zijn dan overheersend. Uit eerbied voor tekst, die door geen schematiek t zwijgen op te leggen is #Reuver

Het zou dwaas zijn om, wanneer een scheepje slagzij maakt, in het midden te gaan staan #Reuver

Ieder mag tot Christus gaan zoals hij is. Geen waardige gestalte hoef je als voorwaarde mee te brengen, ook niet die v onwaardigheid #Reuver

We hebben in onze Heiland geen God Die zegt hoe het moet, maar een God Die het doet – A. de #Reuver

Het is op de wijze van de belofte dat het God behaagd heeft om verloren mensen té zoeken en zalig te maken #Reuver

Men moet niet stellen: “Er zijn alleen beloften voor de uitverkorenen, want bij hen komt uit, wat is voorzegd” (1/2) #Reuver

Dit is starre redenatie, doet geen recht a/d wervende aard van Gods belofte. Alsof Zijn toezeggingen ‘wiskundige’ voorzeggingen zijn! (2/2)

Men bedrijft dan meer ‘theologica’ dan theologie. De belofte is geen voorspelling die vanzelfsprekend uitkomt #Reuver

Dordt heeft dit goed begrepen en ronduit beleden. De onwederstandelijkheid is geen dwangmatigheid #Reuver

De Geest doet niet een ‘zachte aanrading’ (remonstranten), maar roept t amen op door Zijn hartveroverende genade die alle weerstanden breekt

De bewering dat er geen beloften in de Bijbel staan voor onbekeerden, acht ik een pertinente dwaling – A. de #Reuver (1/2)

Ik reken haar tot de ketterijen van de meest troosteloze soort. Hoe zou een onbekeerde dan ooit tot bekering komen? – A. de #Reuver (2/2)

Wie zijn geloof niet voor geloof durft te houden, maar de Heere nochtans a/h Woord van Zijn belofte houdt, die is verrassend goed af #Reuver

Bij puriteinen overheerste de predestinatiaanse lijn de evangelische lijn (ernst van de zonde én uitstallen van Gods liefde) niet #Reuver

Voor de Erskines was Christus het centrum en het wezen van de Schrift. Vanuit elke tekst leidde voor hen een weg naar Christus #Reuver

Hun christocentrische Schriftuitleg werd gevoed door een innige geloofsomgang met Christus, niet als dogmatische keuze #Reuver

Ook al predik je een ruim Evangelie, als je de noodzaak van voorafgaande zondekennis onderstreept, zet je de deur toch op een kier #Reuver

De zin van de overtuiging van zonde is dat Christus op waarde wordt geschat #Erskine

De naald van de Wet wordt gevolgd door de draad van het Evangelie – Ralph #Erskine

Wet en Evangelie hebben een onafscheidelijke en doelgerichte samenhang #Erskine

Het gaat niet om een hoevéélheid zondekennis, maar juist om zo’n zelfkennis, dat we afzien van alle eigen inbreng #Erskine

Christus is het die de Wet hanteert, om ons door Zijn Geest v zonde te overtuigen. In Hem is elke voorwaarde omgezet in een belofte #Erskine

Een sleutelwoord bij de Erskines is de belofte (promise). Zij bedoelen er niets minder mee dan het Evangelie #Erskine

In de beloften wordt Gods verkiezend welbehagen onthuld en blijft het geheim niet langer geheim #Erskine

De belofte wordt zeker vervuld aan ieder die gelooft. ‘God is not a speaker only, but a doer’ – #Erskine

Uw omhelzing van de belofte ontstaat doordat de belofte u omhelst – Ralph #Erskine

De wedergeboorte begint daar waar een mens op grond vd belofte begint te hopen op God. De belofte schept het leven – Ralph #Erskine

De enige ‘voorwaarde’ is dat ik een zondaar ben en Christus de Zaligmaker is – Ralph #Erskine

Als ooit de Tweede Adam u vindt, dan zal dat daar zijn waar de eerste Adam u heeft laten liggen, dat is: gedompeld in ellende – R. #Erskine

Met voorwaarden / kenmerken maken we het Evangelie tot géén Evangelie. Hoe schuldig maakt u zich! – Ralph #Erskine

Ralph #Erskine zegt ergens dat de beloften ons als het ware rond hoofd en oren vliegen

Er is ook een zekerheid vh gevoel (op grond v kenmerken in ons), maar de zekerheid vh geloof verlaat zich rechtstreeks op Christus #Erskine

Om aan Gods betrouwbaarheid ruimte te geven, moeten we in onze aanvechtingen onszelf en onze zintuigen uitschakelen #Erskine

Niet het geloof is een waagstuk, maar het ongeloof #Erskine

Juist omdat (en niet: ondanks) ze geloofden in Gods verkiezende genade, deelden zij het Evangelie zonder restrictie en conditie uit #Erskine

Ralph #Erskine roept ieder ertoe op om z’n verkiezing vast te maken door tot Christus te komen en de belofte aan te grijpen

Niet: mocht die werking u maar ten deel vallen, maar in appellerende vorm: bid om de krachtige werking van de Geest! #Erskine

Ik heb geen kracht, en daarom vlucht ik uit mezelf weg tot het Woord der belofte en tot Christus daarin – Ralph #Erskine

Waar t op aankomt, is de gewilligheid om amen te zeggen op de belofte. Gewilligheid is van huis uit bij geen sterveling voorradig #Erskine

Sommigen predikers trekken zich, geschrokken van eigen royaliteit, toch weer terug in het veilige bastion van orthodox predestinatianisme

Gods verkiezing is niet iets dreigends op de achtergrond, maar bevrijdende voorgrond van werkelijk onvoorwaardelijke nodiging #Erskine

Het appel op de wil is niets anders dan onbegrensd vertrouwen in de effectiviteit van Gods beloftewoord #Erskine

We moeten mensen niet overlaten aan eigen gewilligheid, niet halt houden bij hun onwil, maar hen werpen op het welbehagen van God #Erskine

Van t genadeverbond zijn twee exemplaren: het origineel – met namen, in de hemel, verborgen – en een afschrift d.i. de Bijbel (1/3) #Erskine

Het afschrift is aan állen gezonden om het gelovig te ondertekenen. Weigeraars hebben daarom geen verontschuldiging (2/3) #Erskine

Een ieder die ondertekend heeft, ontvangt het recht van bezit op al de goederen van het verbond (3/3) #Erskine

Wat dan te doen? Gebruikmaken van de machtiging om het verbond te aanvaarden, zoals dat is verzegeld in de doop #Erskine

Er zijn maar 2 woorden nodig om de hele zaak in orde te maken. Het ene woord is van God, Die zegt: “Ik geef Christus tot een verbond” (1/2)

Het andere woord is van u, door te zeggen: “Ik neem Hem tot een Verbond voor mij”. Het eerste is al gesproken… (2/2) #Erskine

Faith to take is covenanted (geloof om Hem aan te nemen ligt in het verbond gegarandeerd) – Ralph #Erskine

Wie bevrijd wil zijn v aanvechting niet tot verkorenen te behoren moet deze overeenkomst aannemen en zijn verkiezing zal zeker zijn #Erskine

Advertenties