Bullinger over de bekering

K. Exalto, ‘Heinrich Bullinger over de bekering’. Artikelenserie uit De Waarheidsvriend, februari-maart 1980. Met dank aan www.digibron.nl.

Onder de Zwitserse hervormers vd 16e eeuw neemt Heinrich #Bullinger, de opvolger van Zwingli in Zürich, zeker niet de minste plaats in

#Bullinger schreef een onvoorstelbare hoeveelheid geschriften en brieven: ongeveer 15.000 brieven, honderden grotere of kleinere werken

Ongeveer 50 jaar na #Bullinger’s dood hebben de Remonstranten het gewaagd zich op hem te beroepen voor hun gevoelen omtrent de predestinatie

Over de bekering schrijft #Bullinger in zijn beroemde Huisboek uit 1552

#Bullinger waakte voor een strak en star systeem en voelde zich meer thuis bij een voortdurend en rechtstreeks putten uit de bron vd Schrift

Dit was zijn kracht, maar ook een beetje zijn zwakheid. #Bullinger was geen denker zoals Calvijn was

#Bullinger was mild van karakter. Je vindt betrekkelijk weinig polemiek bij hem. Toepassingen maakt hij in z’n preken nauwelijks

Weinig toepassingen in #Bullinger’s preken, want de zaak moet het zelf doen

#Bullinger zelf was op een vrij rustige wijze tot bekering gekomen. Lang niet zo dramatisch als Luther

Zoals alle hervormers neemt #Bullinger in preek over bekering niet uitgangspunt in (toeleidende) weg vd bekering maar in wezen vd bekering

Om bekering in ons te verwekken, is nodig de verkondiging of leer der waarheid. Zij houdt ons voor wie God is, wie wijzelf zijn – #Bullinger

Moet men de Wet preken om de mensen tot bekering te brengen? In elk geval niet alleen maar de Wet, maar ook het Evangelie – #Bullinger

#Bullinger wil niet dat de predikers, als zij het over de bekering hebben, een zeker systeem zal worden opgedrongen

Predikers moeten bewegelijk zijn, zij moeten rekening houden met verschillen die er zijn onder de hoorders. #Bullinger bepleit hun vrijheid

Predikers moeten leren grote vrijheid en voorzichtigheid te betrachten, opdat ieder de schuld zijner zonden zal belijden – #Bullinger

God brengt niet alleen door de prediking maar ook door velerlei verdrukkingen en de noden van het leven de mensen tot bekering – #Bullinger

#Bullinger wilde niet de prediking vd Wet geheel terzijde schuiven. Wel had hij een open oog voor het gevaar mensen te brengen tot wanhoop

In zijn Confessio Helvetica Posterior (1566) noemt #Bullinger i.v.m. de bekering alleen maar het Evangelie en in het geheel niet de Wet

De bekering is bij #Bullinger niet slechts een eenmalig gebeuren. Zij strekt zich uit over al de levensdagen van de christen

Zeker, bekering moet een begin hebben, maar de hervormers en ook #Bullinger schonken geen opzettelijke aandacht aan dat begin

Het is pas in de tijd na de Reformatie dat men nadacht over het begin en onderscheid ging maken tussen 1e en dagelijkse bekering #Bullinger

De belangstelling is toen verschoven van het wezen der zaak naar de weg er naar toe en naar wat er geschiedt in de mens zélf #Bullinger

Vooral het ijverig streven naar verbetering heeft voor #Bullinger behoord tot het wezen vd bekering. En voor Calvijn geldt hetzelfde

Zij dwalen ernstig die bij de overtuiging van de Wet (dat je zondaar bent) blijven staan en niet verder komen – #Bullinger

Alsof Mozes en de Wet niet anders doen dan alleen maar doden! Christus is het Die door de dienst van Mozes werkt! – #Bullinger

De Wet is ons gegeven als een weg tot Christus. De Wet is er niet om haarzelf, maar om Hém, om de mens te brengen tot Hem – #Bullinger

Kennis van zonden is geen middel om genade & vergeving te ontvangen, net als kennis vh ziek-zijn geen medicijn tegen de ziekte is #Bullinger

De boetvaardigheid maakt ons voor God niet aangenaam. Nee, wie zich waarlijk mishaagt die zoek Christus, de Medicijnmeester – #Bullinger

Het is een verkeerd gebruik vd Wet als zij ons van Christus weerhoudt, als zij ons niet brengt bij onze allerliefste Vader – #Bullinger

Die de kwaal van hun ziel gevoelen en van harte belijden dat zij zondaren zijn, lopen haastig tot Christus – #Bullinger

Wie zich ooit verdiept heeft in de preken vd hervormers uit de 16e eeuw, weet dat zij predikers van het geloof zijn geweest (Sola fide)

Zij legden de heilsorde niet uit elkaar, zoals in Nadere Reformatie gebeurd is. Die gingen ook meer uit vd wedergeboorte dan het geloof

Er is geen tijdsverschil tussen geloof en bekering. Wel heeft het geloof altijd het primaat #Bullinger

Wie zich bekeert, bekeert zich met blijmoedigheid. De ware bekering is geen afgedwongen bekering #Bullinger

Wil een bekering waarachtig zijn, dan moet zij (1) uit het geloof zijn, (2) uit liefde en (3) vrijwillig #Bullinger

De dienaren des Woords mogen niet een ‘wet’ voorschrijven, met te zeggen: het moet zus of zo #Bullinger

De bekering moet worden aangemoedigd. Hoe? Met de beloften van het Evangelie #Bullinger

De Heere trekt niet allen als bij de haren, zoals Paulus! Er zijn nog andere wijzen waarop Hij de mensen tot Zich leidt – #Bullinger

God trekt u wanneer Hij door Zijn dienstknechten u het Evangelie verkondigt, wanneer Hij uw hart aanraakt – #Bullinger

Men behoeft niet te blijven uitzien naar iets aparts, iets bijzonders, een bijzondere trekking die gevoeld zou moeten worden #Bullinger

Dan heb je een verkeerde voorstelling van de trekking des Vaders en zie je intussen de trekking die er al is over het hoofd #Bullinger

Gods vrijmachtig welbehagen is het laatste wat gezegd moet worden. Het mag pas worden gezegd als eerst al het andere gezegd is #Bullinger

Advertenties