De christelijke hoop

M. Goudriaan, ‘De Christelijke Hoop’. Artikelenserie uit het Gereformeerd Weekblad, november-december 2006. Met dank aan www.digibron.nl.

Zeggen wij in het gewone leven: “Ik #hoop het”, dan geven we aan dat we ergens allerminst zeker van zijn

Dat is dan wel heel anders dan de betekenis die de bijbel geeft aan de #hoop van de christen: zekerheid in plaats van onzekerheid!

Bij de #hoop zoals de Schrift erover spreekt – de christelijke hoop – denken we vooral aan een sterke verwachting, reikhalzend uitzien

Christelijke #hoop = de verwachting dat de HEERE in de toekomst Zijn beloften zal vervullen, Zijn Woord zal waarmaken, tot verlossing

In de Schrift wordt vaak gesproken over #hoop, verwachting, uitzien van degenen die de Heere vrezen. Hoop is van grote betekenis

Temidden van veel pessimisme enerzijds en ongegronde verwachting anderzijds is het goed om te rade te gaan bij de Schrift #hoop

Gevraagd naar het kenmerkende v/e oprecht christen zullen we waarschijnlijk toch eerder a/h geloof en aan de liefde denken dan aan de #hoop

In Bunyans Christenreis is het #Hoop (Hopende) die Christen te hulp komt als die door de doodsrivier moet

Het geloof is de moeder van de #hoop en de hoop de onafscheidelijke dochter van het geloof. Geloof en hoop zijn nauw aan elkaar verbonden

Het geloof bezit, bijvoorbeeld de gemeenschap en de vrede met God, en de #hoop ziet uit naar wat de Heere nog geven en werken zal

De #hoop is de verwachting van het volle bezit van wat we in het geloof in beginsel bezitten – Calvijn

Het geloof weet en gaat steeds meer ontdekken dat God waarachtig is, de #hoop weet dat Hij Zich in de toekomst waarachtig zal betonen

Veelzeggend is het dat Paulus uitspreekt dat de Heere verlost heeft en daar dan de verwachting aan verbindt, dat Hij nog verlossen zal #hoop

Meestal zeggen we dat het geloof de #hoop voortbrengt. Toch kan op haar beurt soms de hoop ook het geloof voeden

De #hoop draagt ertoe bij dat het geloof niet halverwege de weg bezwijkt en afsterft

Geloof doet de Heere verwachten. Maar ook mogen we stellen dat het verwachten van Hem het geloof ondersteunt in soms hevige strijd #hoop

In het geloof wordt steeds meer alles van Hem verwacht. Ik kan gerust alle verwachting van mezelf laten varen #hoop

In de christelijke #hoop wordt uitgezien naar Christus. Het heeft er mee te maken dat het in het levend geloof altijd weer om Hem gaat

Paulus gebruikt de veelzeggende woorden: we zijn in hope zalig geworden. Dit is natuurlijk wat anders dan: we hopen zalig te worden #hoop

Christus kent degenen die het om Hem te doen is. Zij ontgaan Hem bepaald niet. Hij laat Zijn oog op hen zijn #hoop

De Schrift tekent ons de christen als een mens die leert vooruit te kijken, misschien is het beter gezegd: die leert omhoog te kijken #hoop

Het oog slaan op de God der #hoop bergt in zich het verlangen om naar Zijn wil te leven

In het geestelijk leven is niet alleen een groei in het geloof nodig, maar evenzeer een groei in de #hoop

Hoezeer de chr. #hoop een aangevochten zaak kan zijn, laten we niet denken aan een zweven tussen hoop en vrees of permanente onzekerheid

De Bijbel zegt vele malen en in grote stelligheid dat zij die de Heere verwachten niet beschaamd zullen worden #hoop

Advertenties