De gemeenschap met Christus bij John Owen

Dr. P. de Vries, predikant in de Hersteld Hervormde Kerk en docent aan het Hersteld Hervormd Seminarie (Vrije Universiteit Amsterdam), schreef in 1999 het artikel ‘De betekenis van de gemeenschap met Christus in de theologie van John Owen’. Hij promoveerde dat jaar over dit onderwerp. U kunt het artikel teruglezen op de website van de George Whitefield Stichting.

Met Augustinus, Calvijn en Edwards mag John #Owen tot de allergrootste theologen uit de kerkgeschiedenis worden gerekend – dr. P. de Vries

Indien ik de gaven om te prediken vd ketellapper zou kunnen bezitten, zou ik graag van al mijn geleerdheid afstand doen – #Owen over Bunyan

Over geen onderwerp heeft #Owen met zoveel vreugde geschreven als over de gemeenschap met Christus

Uiteindelijk is de band tussen Christus en Zijn kerk nog dieper dan die tussen man en vrouw in het huwelijk. Christus faalt nooit #Owen

Wij merken bij #Owen de doorwerking van de bruidsmystiek van Bernard van Clairvaux

#Owen spreekt over Christus niet alleen als het voorwerp van geloof, maar ook van liefde en van verheuging

Niet alleen bij #Owen maar bij de puriteinen in het algemeen neemt het gevoel een belangrijkere plaats in dan bij de reformatoren

#Owen herinnert aan Augustinus, die zo ontroerend heeft gesproken over God als het hoogste goed en als de bron van de diepste vreugde

#Owen plaatst de gemeenschap met Christus altijd in het kader van het feit dat God de Drie-enige is

Voor #Owen is de leer van de Drie-eenheid het fundament en de kern van de christelijke leer en de christelijke geloofsbeleving

#Owen’s theologie heeft 3voudige structuur: God en Zijn besluiten, Christus en Zijn verzoenend werk en Heilige Geest en toe-eigening vh heil

#Owen heeft benadrukt dat Christus niet de mogelijkheid maar de werkelijkheid van de verzoening verworven heeft

Niet alleen de grond vd rechtvaardiging ligt buiten ons, ook de rechtvaardiging zelf ligt feitelijk geheel in Christus gereed #Owen

#Owen was diep overtuigd van de soevereiniteit van God. God is in alle opzichten de eerste en de laatste

De verkiezing vormde voor #Owen in geen enkel opzicht een belemmering voor de prediking van het evangelie

Voor #Owen was de prediking van het evangelie de huwelijksaanzoek van Christus aan de zondaar

Op zeer bewogen en directe wijze zet #Owen uiteen dat iedere zondaar welkom is bij Christus. Diens nodigingen zijn daarvan het bewijs

Overweeg dat Hij even machtig is ons zalig te maken, als Hij bereid en gewillig is ons te ontvangen – John #Owen

#Owen speelt vrije aanbod van genade en de verdorvenheid vd mens niet tegen elkaar uit. Dat gebeurt wel in arminianisme en hypercalvinisme

Christus onderwijst ons als Profeet opdat wij Hem nodig krijgen als Priester en opdat wij Hem leren gehoorzamen als Koning #Owen

Vóór #Owen is niemand in de kerkgeschiedenis zo uitvoerig op de verschillende facetten vh werk vd Heilige Geest ingegaan als hij

#Owen heeft wedergeboorte, geloof, rechtvaardiging en heiliging wel logisch, maar niet chronologisch van elkaar onderscheiden

De gedachte dat er sprake is van een voorbereiding op de wedergeboorte is kenmerkend voor het puritanisme #Owen

Een predikant die wijst op noodzaak schuldkennis is als arts die patiënt duidelijk maakt dat hij ziek is en behandeld moet worden #Owen

Een mens die alleen weet van overtuigingen van zonde en schuld, gaat daarmee verloren #Owen

Als personen onder overtuigingen van zonde gebukt gaan, is t niet 1e taak hen te troosten, maar hen tot geloof in Christus te bewegen #Owen

Het wettische berouw gaat vooraf aan wedergeboorte en geloof, terwijl het evangelisch berouw juist eruit voortvloeit #Owen

De heiliging is niet automatisch het resultaat vd wedergeboorte. Het nieuwe leven in ons is bij voortduur afhankelijk van Gods genade #Owen

Heilig zijn is noodzakelijk, weten het te zijn kan een verzoeking zijn – John #Owen

De gedachte dat christen in dit leven boven de strijd tegen de zonde kan uitkomen leidt tot hoogmoed of tot depressiviteit – dr. P. de Vries

De puriteinse traditie zag de verzegeling vd Heilige Geest als subjectieve ervaring die aan gelovigen de volle zekerheid vh geloof schenkt

#Owen was ervan overtuigd dat de verzegeling met de Heilige Geest allereerst wijst op het feit dat God ons beschermt

In tegenstelling tot velen van zijn geestverwanten gaat #Owen ervan uit dat niet de beloften, maar de gelovigen worden verzegeld

Voor #Owen is de volharding der heiligen de kroon op de leer van vrije genade

In het leerstuk van de volharding der heiligen komen alle lijnen van de leer van vrije en soevereine genade samen #Owen

Gods liefde is een liefde zonder einde omdat het een liefde zonder begin is – dr. P. de Vries

De leer van de volharding der heiligen wordt volgens #Owen door God gebruikt om Zijn volk een gevoel van Zijn liefde te geven

De zekerheid dat Gods liefde onveranderlijk is, geeft de gelovigen vreugde – John #Owen

Het geestelijk leven stond of viel voor #Owen niet met scherp dogmatisch inzicht

Het viel #Owen op dat theologen zich in hun meditaties en gebeden vaak anders uitdrukken dan in hun leerstellige geschriften

John #Owen heeft veel geschreven, zoals ‘The Death of Death in the Death of Christ’ en 9 delen over de Heilige Geest: ‘Pneumatologia’

Een preek vr het Lagerhuis had als titel ‘A Vision of Unchangeable, Free Mercy, in Sending the Means of Grace to Undeserving Sinners’ #Owen

Advertenties