De heerlijkmaking

G.S.A. de Knegt, ‘De heerlijkmaking’. Artikelenserie uit De Waarheidsvriend, januari-april 1988. Met dank aan www.digibron.nl.

De heerlijkmaking is niet alleen betrokken op eschatologie. Het heeft alles te maken met roeping, rechtvaardigmaking en heiligmaking #Knegt

In de prediking komt helaas de heerlijkmaking maar weinig aan bod. Oorzaak: er wordt weinig aandacht besteed aan de heiligmaking #Knegt

Alle nadruk wordt meestal gelegd op de rechtvaardigmaking in de bediening van het Woord. Maar we mogen de heiligmaking niet vergeten! #Knegt

Calvijn zegt dat we geen goede vorderingen maken in de leerschool van Christus als we niet onze laatste dag met vreugde verwachten #Knegt

Maar heeft dit leven in het hier en nu voor Calvijn dan heel weinig waarde? Nee, hij heeft dit leven bepaald niet ondergewaardeerd #Knegt

Toch is dit leven niet vr Calvijn het één en al. Hij vergelijkt t leven met een reis. De reis brengt hem steeds dichter bij het doel #Knegt

Wij hebben een beestachtige liefde tot deze wereld – Calvijn

De dood is een geweldige vijand in ons aller leven. En hoe kunnen wij een vijand met vreugde tegemoet zien? #Knegt

Alleen als we hebben leren zeggen: “Ik zal mijn hand op Jezus leggen, amen op Zijn offer zeggen” #Knegt

Een christen zei eens: De dag van mijn heengaan zal mijn beste dag zijn #Knegt

Je mag de goederen van deze aarde gebruiken, maar t moet wel een doel hebben: dat zij ons op onze reis door dit leven helpen – Calvijn

Zij mogen dus de reis naar het beoogde doel niet ophouden of tegenhouden. Matigheid en soberheid worden door Calvijn aangeprezen #Knegt

Matigheid en soberheid zijn vruchten van de Geest! Maar we moeten elkaar hierin geen wetten opleggen #Knegt

Waartoe zijn alle dingen geschapen? Opdat wij de Gever leren kennen en Zijn goedertierenheid jegens ons met dankzegging erkennen #Knegt

Wij dienen de goederen te beheren alsof wij de Heere steeds horen zeggen: Geef rekenschap van uw rentmeesterschap #Knegt

Hij is pas grondig gevorderd in het evangelie, die gewend is aan de voortdurende overdenking van de gelukzalige opstanding – Calvijn

De heerlijkmaking is heel nauw verbonden met de heiligmaking. Men mag die maar niet beperken tot de eeuwige vreugde na dit leven #Knegt

Er is geen twijfel aan of er is gemeenschap tussen de strijdende kerk op aarde en de triomferende kerk in de hemel #Knegt

De hoop op het weerzien dient wel ondergeschikt te blijven aan het verlangen naar de volle gemeenschap met Christus #Knegt

De zaligen in de hemel verlangen nr de gelovigen, die nog op aarde zijn. Zij toch behouden de herinnering a/d personen en toestanden #Knegt

De zaligen in de hemel volgen met belangstelling de strijd en de worsteling van de kerk op aarde (Hebr. 12:1,2) #Knegt

De ziel sterft of slaapt niet, maar keert direct na het sterven vh lichaam terug tot God om in Hem reeds volmaakte vreugde te smaken #Knegt

Luther sprak incidenteel vd tussentoestand der vromen als van een slaap, waarin zij rustig en stil de toekomst des Heeren verbeiden #Knegt

In de Schrift wordt de toestand van de dood wel een slapen genoemd, maar nooit wordt gezegd, dat de ziel slaapt #Knegt

In Zondag 22 vd Heidelberger staat dat troost opstanding vh vlees is dat onze ziel na dit leven ‘van stonden aan’ tot Christus gaat #Knegt

Plato stelde dat de ziel onsterfelijk is. Ziel (goddelijk) en lichaam (van weinig waarde) werden door hem tegenover elkaar gesteld #Knegt

Het lichaam is een gevangenis voor de ziel. De dood kan daarom alleen maar als een bevrijding worden gezien (Plato) #Knegt

Plato heeft veel invloed gehad op de theologie, met soms een geweldige onderwaardering van het lichaam tot gevolg #Knegt

In de Nadere Reformatie wordt er meer gesproken over de ‘zalige ziel’ dan over het ‘zalige lichaam’ #Knegt

A. Kuyper had bezwaar tegen spraakgebruik ‘de onsterfelijke ziel’. Ziel en lichaam moeten niet zo gescheiden worden gedacht #Knegt

Van zijde vd wijsbegeerte der wetsidee wees men erop dat volgens de Schrift onsterfelijkheid alleen toekomt aan God en Zijn kinderen #Knegt

De uitdrukking ‘onsterfelijke ziel’ komt overigens zo letterlijk in de Bijbel niet voor #Knegt

“In de hemel, met Christus, voor het aangezicht Gods, thuis, in de eeuwige vreugde” – G.C. van Niftrik in zijn boek ‘Waar zijn onze doden?’

Het gaat in de Bijbel om de totale mens. Men mag lichaam en ziel daarom wel onderscheiden, doch niet van elkaar scheiden #Knegt

De (dagelijkse) bekering is een strijd. Echter niet tussen lichaam en ziel, maar vh nieuwe leven tegen dat van het oude in de mens #Knegt

In de Bijbel staat niet letterlijk ‘onsterfelijke ziel’. Wel staat er dat op jongste dag t sterfelijke vd mens onsterfelijkheid zal aandoen

Het geloofsdenken richt zich in het OT meer op het handelen Gods in dit leven, het gaat minder over het leven na dit leven #Knegt

De openbaring Gods komt ook wat dit aangaat in het Nieuwe Testament helderder voor het voetlicht #Knegt

Toch gold ook vr gelovige Israëliet: Zelfs in de ‘sjeool’ (dodenrijk) zal de Heere er zijn (Ps. 16). Dus continuïteit van leven na de dood

Voor Job wordt de levensband met de Heere niet door de dood verbroken of te niet gedaan, maar blijft bestaan over dood en graf heen #Knegt

Maar ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met Uw beeld als ik zal opwaken (Psalm 17) #Knegt

Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen (Psalm 73) #Knegt

“Ik ben de God uws vaders, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob” – let op, in de tegenwoordige tijd! #Knegt

Jezus verklaart deze tekst Zelf en zegt: God nu is niet een God der doden, maar der levenden; want zij leven allen voor Hem #Knegt

Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan (Jesaja 26) #Knegt

Velen van hen die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen (Dan. 12)

In het Nieuwe Testament treffen we meer gegevens over een voortbestaan na de dood aan. De openbaring Gods is voortgeschreden #Knegt

Als Jezus over leven spreekt, heeft hij het altijd over leven met en vanuit Hem. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven #Knegt

De doden zijn degenen die Christus niet nodig hebben. Buiten Christus hebben ze geen leven. Dat is zowel letterlijk als figuurlijk #Knegt

De Heiland der wereld heeft met grote ernst gesproken over een eeuwig wel en een eeuwig wee #Knegt

Christus maakte onderscheid tussen lichaam en ziel: Vreest u niet voor degenen die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden… #Knegt

De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus laat ons ook zien dat beiden direct na het sterven wisten waar ze waren #Knegt

En tegen de moordenaar aan het kruis zegt Jezus: Heden (vandaag!) zult gij met Mij in het paradijs zijn #Knegt

Heere Jezus, ontvang mijn geest – Stefanus, terwijl hij gestenigd werd. Hij wist waar hij heenging #Knegt

Als ons aardse huis afgebroken wordt, hebben wij een gebouw van God, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen (2 Kor. 5)

En wat te denken van Paulus’ immense verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn? (Filippensen 1) #Knegt

Niets of niemand, zelfs de dood niet zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus, onze Heere (Romeinen 8) #Knegt

In 1 Tim. 6 staat dat God alleen onsterfelijkheid heeft. Calvijn zegt: de onsterfelijkheid vd ziel is een geschonken kracht daaruit #Knegt

Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan (Openbaring 14). Direct bij het streven begint de eeuwige vreugde! #Knegt

Conditionele onsterfelijkheid: zij die niet geloven, zullen bij het sterven vernietigd worden, niet voortbestaan, er is dus geen hel #Knegt

Sommigen menen dat na dood nog bekeringsmogelijkheid is (wederherstelling van alle dingen). Bij de dood valt dus niet de beslissing #Knegt

Vindt de hoop vd strijdende kerk op het weerzien van hen die in de Heere gestorven zijn steun in de Schrift? Zal er herkenning zijn? #Knegt

In de kerk is hierop altijd een bevestigend antwoord gegeven en vanaf de vroegste eeuwen zelfs een geliefkoosd onderwerp geweest #Knegt

De meeste kerkvaders uit de vroegste eeuwen hadden een zeer realistische voorstelling van het heerlijk hemelleven #Knegt

Volgens kerkvader Cyprianus (3e eeuw) wordt het in de hemel één groot feest van weerzien #Knegt

Ook in eeuwen daarna heeft men zich over t weerzien i/d hemel voorstellingen veroorloofd die bepaald niet in de Schrift zijn terug te vinden

Men vindt het een troost elkaar in het Vaderhuis terug te zien. Maar laten we vóór alles Christus niet uit het oog verliezen! #Knegt

Het gaat in de hemel niet om elkaar, maar om God en het Lam. De drieënige God alleen zal in het middelpunt staan #Knegt

De hemel is geen hemel als de Koning der ere niet alles in allen is en Hij niet centraal staat – Augustinus #Knegt

Velen zullen komen van oosten en westen, en zullen met Abraham, Izak en Jakob aanzitten in het Koninkrijk der hemelen (Matth. 8) #Knegt

De patriarchen zullen dus worden gekend. Oftewel herkenning in de hemel! #Knegt

Lukas 16 zegt dat “vrienden u zullen ontvangen in de eeuwige tabernakelen”. Deze ontvangst veronderstelt duidelijk herkenning #Knegt

Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen – David bij het sterven van zijn kind (2 Sam. 12) #Knegt

Gods kinderen zullen geen vreemde God ontmoeten, maar zij zullen evenmin voor de andere kinderen des Heeren vreemden zijn #Knegt

We moeten over het weerzien en herkennen van elkaar niet aards denken. Aardse verhoudingen zullen er niet meer zijn #Knegt

Wilhelmus à Brakel heeft in zijn ‘Redelijke Godsdienst’ de vraag gesteld of men in de hemel elkaar zal kennen. Hij antwoordt dat het zo is

Brakel beweert zelfs dat oude relaties in de hemel blijven bestaan: leraars – lidmaten, man – vrouw, ouders – kinderen

Allen zullen door allen gekend worden, door openbaring van God en door de eeuwige omgang met elkaar (Brakel)

Onkunde is immers zwakheid en daar zal geen onvolmaaktheid zijn. Men zal het geheugen niet verloren hebben (Brakel)

Men zal de wegen waarlangs de Heere eenieder heeft geleid, elkaar verhalen en daarin de volmaaktheden van God roemen en prijzen (Brakel)

Ook zegt Brakel dat we niet bedroefd zullen zijn omdat we iemand missen, omdat alle lichamelijke betrekking en genegenheden ophouden

Wij gaan de veiligste weg, als we ons houden a/h woord van Jezus dat de relaties vh ondermaanse een einde in de hemel zullen hebben #Knegt

Mag er een verlangen naar het weerzien vd nu reeds ontslapenen zijn? We lezen daarover niets in brieven van Paulus of in Openbaring #Knegt

Juist omdat de Schrift eigenlijk helemaal niet spreekt over verlangen naar weerzien, moeten wij hiermee uitermate voorzichtig zijn #Knegt

Voor de hoop van herkenning van elkaar moeten wij daarom geen plaats inruimen in de eschatologie. Pas op voor fantasie en speculatie #Knegt

Wie naar de hemel verlangt om een geliefde te zien en dit losmaakt vd gemeenschap met Christus heeft een onschriftuurlijk verlangen #Knegt

Van Augustinus zijn ons de gevleugelde woorden bekend, dat hij uit de hemel snel wilde wegvliegen als hij er Christus niet zou ontmoeten

#Augustinus heeft gezegd dat hij zich in de hemel over drie dingen zou verwonderen:

1. Over hen die er niet zullen zijn. Zij die zich voor christen op aarde hadden uitgegeven en het toch niet waren #Augustinus

2. Over hen die er wel zouden zijn, hoewel zij op aarde nooit voor kinderen Gods werden aangezien #Augustinus

3. Maar het meest zou hij zich verwonderen, dat de Heere hem verwaardigd had een plaats in het Vaderhuis te geven #Augustinus

De opstanding van het vlees wordt ons in de Schrift op vele plaatsen geleerd. Dat staat voor ons onomstotelijk vast #Knegt

Wel is het een vraag geweest en is het wellicht nog een vraag of de zielen de lichamen zullen ontvangen waarmee zij nu bekleed zijn #Knegt

Er wordt wel beweerd dat de zielen met ander en nieuw lichaam toegerust zullen worden. Het vlees is immers onrein (de Manicheïsten) #Knegt

In een punt des tijds, met de laatste bazuin, zullen de doden opgewekt worden, veranderd worden, onverderfelijkheid aandoen (1 Kor. 15)

Met Pasen heeft de dood het principieel verloren. Het leven heeft toch zin en geeft uiteindelijk de toon aan #Knegt

Gods kinderen ontvangen geen andere lichamen. Hetzelfde lichaam ontvangen zij terug. Dat is wel iets om ons over te verbazen #Knegt

Want vh vlees is bepaald niet zoveel goeds te zeggen: door de zonde onttakeld en onteerd. En in het graf blijft er weinig van over #Knegt

De Zaligmaker was na Zijn opstanding ook lichamelijk dezelfde. Zelfs de wonden van het kruis waren nog te zien #Knegt

De opstanding van de doden op de dag van de wederkomst van de Heere Jezus is een wonder. Zeg maar gerust: een groot wonder #Knegt

Het is een mysterie, een groot geheimenis, doch het Woord zegt het ons en daarvoor willen wij buigen en het eerbiedig geloven #Knegt

Er is een zekere continuïteit. Het zijn dezelfde lichamen die opstaan, maar toch anders, verheerlijkt, zonder gebrek #Knegt

De opstanding op jongste dag zal in punt des tijds zijn, letterlijk: in een atoom, een ondeelbaar ogenblik. Dus geen langzaam proces #Knegt

Welkom eeuwigheid! – H.F. Kohlbrugge

Advertenties