De laatste dingen

J. Hoek, ‘De laatste dingen – in prediking en pastoraat’. Artikelenserie uit het Gereformeerd Weekblad, september-oktober 1998. Met dank aan www.digibron.nl.

Christus Zelf staat centraal in de christelijke toekomstverwachting. De gelovige zegt: de #toekomst is dat Hij op mij toekomt

Het gaat in de eerste plaats om de Koning en dan ook, onlosmakelijk daarmee verbonden, om het (kosmische) Koninkrijk #toekomst

Als de Heere Jezus weinig of niets voor ons betekent, kan er in ons leven van echte christelijke #toekomst-verwachting geen sprake zijn

De christelijke #toekomst-verwachting is gegronde verwachting omdat zij rust op beloften van God. Ons geloven vloeit voort uit Gods beloven

Het gaat in #toekomst-beeld vd gelovigen om doortrekken vd lijnen nr toekomst vanuit beleden en ervaren realiteit vh koningschap vd HEERE

Vanuit het gedenken is er het verwachten. Door de terugblik op wat God gedaan heeft, gaat het venster open naar de #toekomst

Eerst is er het vieren van wat God gedaan heeft. Dan, als daaruit voortvloeiend, het verwachten van wat de Hij doen zal #toekomst

We leven tussen vervulling en voleinding. Christelijke hoop komt niet voort uit puur gemis, maar is vrucht van bezit en gemis #toekomst

De Bijbel is geen puzzelboek of spoorboekje en geeft geen blauwdruk vd #toekomst. Er zijn wel tekenen der tijden, signalen van de eindtijd

Deze tekenen houden de gelovigen waakzaam. Ze mogen niet verleiden tot allerlei berekeningen #toekomst

In deze spanning is de gelovige persoonlijk en de gemeente gezamenlijk actief en alert, werkzaam en waakzaam #toekomst

Dagelijks rekenen met de komst van Christus is iets heel anders dan pogen de komst van Christus te berekenen #toekomst

Er is in christelijke #toekomst-verwachting één concentratiepunt: de parousia en epifaneia, de aankomst en verschijning van Jezus Christus

Christus is de Komende Die voortdurend onderweg is nr de grote dag. Dat geeft in christelijke #toekomst-verwachting een bepaalde spreiding

Behalve de grote horizon van het komende Koninkrijk Gods is er de kleine horizon van het leven na dit leven #toekomst

De Bijbel vertelt ons dat het niet uit is met de dood. “Dood is dood” is een trieste leugen #toekomst

We geloven dat de liefdesband tussen Christus en de gelovigen niet kapot kan, ook niet door de dood #toekomst

In de christelijke #toekomst-verwachting gaat het niet alleen om de redding van “de ziel”, maar evenzeer om de opstanding van het lichaam

Ons lichaam is geen wegwerpverpakking. Het christelijk geloof is gericht op verlossing van heel de mens en van heel de schepping #toekomst

Helaas staat tegenover het eeuwige leven de eeuwige dood: een ontstellende realiteit waar de Bijbel ook heel eerlijk over spreekt #toekomst

Deze overtuiging vh tweeërlei einde vd geschiedenis geeft a/h geloofsleven diepe ernst en brengt ook hartelijke bewogenheid mee #toekomst

De mensen zullen zinvol bezig zijn in de vernieuwde schepping. Het wordt geen eeuwig niets doen, maar eeuwig dienst doen #toekomst

Eschatologie is niet een hoofdstuk dat van tijd tot tijd a/d orde komt. Nee, christelijke prediking is in essentie eschatologisch #toekomst

Prediking is in de kern het roepen van de herauten dat de Koning er aan komt #toekomst

Het draait om de verzoening, maar het gaat om het Koninkrijk als de herstelde en vernieuwde schepping – A.A. van Ruler #toekomst

Wat een boodschap mag in deze wereld in Gods Naam worden uitgeroepen: deze behelst dat alle dingen nieuw worden! #toekomst

Heel de schepping wordt gered, heel de geschiedenis zal niet zinloos blijken te zijn geweest. God zal het volkomen winnen vd satan #toekomst

Het eschatologische hangt nauw samen met het theocratische. Alles moet God eren #toekomst

Wat een enorme verantwoordelijkheid geeft ons het aanvaarden van de werkelijkheid van de hel #toekomst

Het eeuwige wonder van Gods vredesinitiatief en vredesoffensief. Laten we ons deze verzoening welgevallen? Dat is de hoogspanning! #toekomst

Het appèl in de verkondiging is: neem toch dit onuitsprekelijk rijke geschenk aan #toekomst

Juist met het oog op en in het licht van de wederkomst van Christus komt het aan op de eusebeia, de godzaligheid #toekomst

Een typering van modern levensgevoel: korte termijn optimisme, lange termijn pessimisme of: “Going Titanic first class” #toekomst

Het geseculariseerde levensgevoel en materialisme zijn grote oorzaak van het gebrek aan verlangen naar de vereniging met Christus #toekomst

Vandaag wordt een profetisch-kritische houding gevraagd tegenover het doemdenken met ingebouwde egoïstische vluchtroute #toekomst

Hoe komt het dat bij bepaalde ernstige gemeenteleden de gedachte a/d wederkomst van Christus eerder beklemmend dan bevrijdend is? #toekomst

Laat ons niet aarzelen om naar de komst van de Heere te verlangen als naar de allergelukkigste zaak – Calvijn #toekomst

Je zou wensen dat vier eeuwen reformatorische prediking en pastoraat wat meer deze vrucht van blij verwachten hadden opgeleverd! #toekomst

Er zijn mensen die i/d hemel willen komen en ook menen te komen, terwijl God nauwelijks een rol van betekenis speelt in hun leven #toekomst

Ze zoeken een eeuwig Luilekkerland, maar zullen dat niet vinden. Wat moeten wij in de hemel doen als God niets voor ons betekent? #toekomst

Bijbelse #toekomst-verwachting is veel breder dan individuele heil. Het gaat om de eer, het plan, het rijk van God, de herstelde schepping

Er kan zich juist in momenten van diepe crisis een ongekende ontvankelijkheid voordoen voor de boodschap van het evangelie #toekomst

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat er herkenning is in de hemel en dat die herkenning de vreugde nog groter maakt – J. Hoek #toekomst

Reizigers naar het nieuwe Jeruzalem deserteren niet wat de taak op aarde betreft #toekomst

Advertenties