De oorlog om de waarheid

De calvinist John MacArthur, sinds 1969 predikant van de Grace Community Church in Sun Valley (Californië), schreef in 2007 het boek The Truth War: Fighting for Certainty in an Age of Deception. In het Nederlands vertaald onder de titel De oorlog om de waarheid.

De kerk van Christus wordt altijd als een leger voorgesteld. Toch is de Aanvoerder de Vredevorst – C.H. Spurgeon

De waarheid zou in deze wereld niet de waarheid kunnen zijn als zij niet iets strijdbaars was – C.H. Spurgeon

Tegenwoordig vallen ‘christenen’ het begrip waarheid aan. Het wordt iets vaags, iets wat je misschien wel nooit kunt weten – John #MacArthur

Niet weten wat je gelooft is per definitie een vorm van ongeloof – John #MacArthur

De Schrift zegt dat één vd kenmerken van “hen die verloren gaan” is dat “zij de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben” – #MacArthur

Niets ter wereld is zo belangrijk als de waarheid. De gemeente moet een “pijler en fundament der waarheid” zijn – John #MacArthur

De geschiedenis staat bol vd verhalen over mensen die liever martelingen en de dood accepteerden dan de waarheid te verloochenen #MacArthur

Als vaders van nu de waarheid verlaten, kost het een aantal generaties om het verloren terrein weer te herwinnen – John #MacArthur

De waarheid wordt nooit bepaald door naar Gods Woord te kijken en zich dan af te vragen: ‘Wat betekent dit voor mij?’ – #MacArthur (1/2)

Wanneer iemand zo praat, moet je vragen: ‘En wat betekende de Bijbel voordat u bestond? Wat bedoelt Gód met wat Hij zegt?’ #MacArthur (2/2)

Beweren dat de Bijbel niet duidelijk genoeg is, is een aanval op Gods wijsheid en integriteit – John #MacArthur

Tegelijkertijd dienen we er goed op te letten dat een polemische verdediging vd waarheid geen garantie is voor gezonde gemeente – #MacArthur

Het is onmogelijk om iets zinnigs over de waarheid te zeggen als men God niet als noodzakelijk uitgangspunt daarvan erkent – #MacArthur

Mensen verwerpen de waarheid ten diepste om morele redenen, niet om intellectuele redenen. Zondaars houden van hun zonde – John #MacArthur

Het postmodernisme wijst mogelijkheid van zeker kennen vd waarheid af. Objectiviteit is illusie. Anders ben je arrogant & naïef – #MacArthur

Het postmodernisme verwerpt alles wat maar enige vaste overtuiging uitdrukt – John #MacArthur

Rationaliteit wordt in de Schrift nooit veroordeeld. Het geloof is niet irrationeel – John #MacArthur

Onzekerheid als nieuwe waarheid: vandaag de dag extreem populair. Twijfel & scepsis zijn gecanoniseerd als vorm van nederigheid – #MacArthur

We zijn niet alleen ambassadeurs, maar ook soldaten met opdracht om te strijden voor verdediging & verbreiding vd waarheid – John #MacArthur

We moeten het postmodernisme benoemen als trotse rebellie tegen de goddelijke openbaring – John #MacArthur

Als ik met luide stem elk deel vd waarheid belijd behalve dat kleine punt dat wereld & duivel nú aanvallen, belijd ik Christus niet – Luther

Afvalligheid gebeurde al op grote schaal toen de kerk nog maar in de kinderschoenen stond – John #MacArthur

Afvalligheid (Grieks ‘apostasia’, nauw verwant aan een woord voor echtscheiding) = verlaten, scheiden, deserteren – John #MacArthur

Afvalligheid kan vergaande en rampzalige gevolgen voor de geestelijke gezondheid van een gehele gemeente hebben – John #MacArthur

De strijd om de waarheid in de kerk is altijd een zeer, zeer moeilijk maar wel noodzakelijk conflict geweest – John #MacArthur

Veel christenen doen alsof t voornaamste taak is om op de hoogte te blijven vd grillen en bevliegingen v onze wereldse cultuur #MacArthur

Om de waarheid trouw te kunnen blijven moet er af en toe zelfs een ‘burgeroorlog’ binnen de kerk uitgevochten worden – John #MacArthur

Het NT geeft aan dat dwaalleraars al heel snel in bijna alle hoeken en gaten van de vroegchristelijke kerk opstonden – John #MacArthur

Paulus zei: “Men moet hun de mond snoeren” (Titus 1:11). Niet politiek correct wat hij zegt, past niet in onze tijd… – John #MacArthur

Het is dwaasheid & ongehoorzaamheid als christenen in naam vd ‘liefde’ iedereen moeten aanvaarden die christen beweert te zijn – #MacArthur

Arius bedacht slimme manieren om zijn leer te verbreiden: hij bracht zijn opvattingen terug tot korte eenvoudige zinnetjes op rijm… (1/2)

…daarna voorzag hij deze lyriek van pakkende melodieën. Zijn liederen werden al snel de populaire muziek v die tijd – John #MacArthur (2/2)

Geen enkele dwaling kan ooit met een gerust hart doodverklaard worden, ze komen allemaal in een nieuw jasje weer terug – John #MacArthur

Waarom van vitaal belang om vr de waarheid te strijden? Omdat de waarheid het enige is wat mensen vd zondeslavernij kan bevrijden #MacArthur

Het kruis was de ergste wreedheid die de gezamenlijke machten van het kwaad ooit hebben gepleegd – John #MacArthur (1/2)

Maar in de handen van een soeverein God was het ook het grootste goed dat ooit voor zondaars is gedaan! – John #MacArthur (2/2)

Hele gemeenten zijn welbewust in ‘de cultuur’ opgegaan (waarmee zij eigenlijk bedoelen wat de wereld op dit moment leuk vindt) – #MacArthur

Men neemt geen afstand meer van de jongerencultuur met haar eigentijdse muziek. In de naam van “contact maken met de cultuur” – #MacArthur

Het is net radioactief gif; je merkt gevolgen niet meteen, maar uiteindelijk onvermijdelijke, zielsverwoestende vervuiling – John #MacArthur

In deze tijd is het mode om alles in twijfel te trekken. Men wil gewoon iets nieuws en vooral met wereld in pas blijven lopen – #MacArthur

Hoe vaak worden prachtkansen verprutst om de waarheid helder en duidelijk te maken als seculiere media een microfoon voorhouden? #MacArthur

Als je bij niet-kerkgangers reclame voor je gemeente wilt maken, moet je leren denken en spreken zoals zij – Rick Warren

Niet “wat is waar?” maar “wat werkt?” is meest urgente vraag geworden. Men maakt zich drukker ovr methodologie dan over theologie #MacArthur

Veel gemeenten hebben bijbelse leer v zonde en heiliging vervangen dr allerlei vormen v menselijke psychologie & zelfhulptherapie #MacArthur

Gebrek aan bijbelkennis binnen gemeente kon wel eens groter & wijder verbreid zijn dan ooit sinds Reformatie het geval geweest is #MacArthur

Elk antoniem voor het woord publiekstrekker is waarschijnlijk een goede omschrijving van Paulus en zijn stijl van spreken – John #MacArthur

De gemeentegroeideskundigen van tegenwoordig lijken geen enkel vertrouwen in de kracht van de Schrift te hebben – John #MacArthur

Wij zitten nu met de brokken: veel te weinig onderwijs gehad, totaal niet voorbereid op het verdedigen van de waarheid – John #MacArthur

Kijk naar kerkgeschiedenis: als volk van God vrede met wereld nastreefde, kwam er periode van ernstig geestelijk verval – John #MacArthur

Veel mensen stellen voor zichzelf een lapjesdekenreligie samen, proberen overal iets goeds in te vinden – John #MacArthur

Onze generatie wordt aan meer religieuze ideeën blootgesteld dan alle voorgaande in de geschiedenis – John #MacArthur

De cultuur om ons heen heeft alle bijbelse normen de oorlog verklaard – John #MacArthur

Lloyd-Jones merkte trend op dat moderne maatschappij niet meer op zijn gemak is met begrip ‘prediking’ maar dat men meer een ‘toespraak’ wil

Gods volk moet steeds nadenken over verschil tussen Gods wegen en wegen vd wereld en zo een antithetische mentaliteit ontwikkelen #MacArthur

Op het moment dat de kerk de preekstoel gaat minachten, gaat God de kerk minachten – C.H. Spurgeon

Preekstoelen staan vol met predikers die niet bereid zijn het noodzakelijke zware werk te doen om Schrift juist te interpreteren #MacArthur

Hoewel de toepassing v cruciaal belang is, komt zorgvuldige uitleg altijd eerst. B.B. Warfield zei: “De bedoeling vd Schrift is de Schrift”

Zonder de ware betekenis van de Schrift heb je helemaal geen Schrift – John #MacArthur

De belangrijkste boodschap van de gemeente behoort niet te zijn: “Dit is een fijne plek en het zal je hier bevallen” – John #MacArthur (1/2)

Integendeel, de boodschap behoort te zijn: “Dit is een heilige plek waar zonde wordt verfoeid” – John #MacArthur (2/2)

Het soort christendom dat in deze generatie overheersend is, kon wel eens oppervlakkiger zijn dan ooit in kerkgeschiedenis – John #MacArthur

Gemeenten zitten vol babychristenen, mensen die geestelijk gezien nog kleine kindertjes zijn; kenmerkend vr klein kind is egoïsme #MacArthur

Ze kunnen anderen niet helpen; ze kunnen niets geven. Ze kunnen alleen maar ontvangen – John #MacArthur

Ze zijn alleen maar met zichzelf bezig. Ze willen hun problemen opgelost hebben en ze willen meer comfort en meer gemak – John #MacArthur

Zoals baby over grond kruipt en alles in mond steekt wat hij tegenkomt, weten geestelijke baby’s niet wat niet goed voor hen is #MacArthur

Paulus roept christenen herhaaldelijk op om geestelijk te groeien. Hoe kunnen we dat? Door ons in liefde aan waarheid te houden #MacArthur

Onderscheid & volwassenheid gaan hand in hand. De enige manier om geestelijk volwassen te worden is t Woord van God kennen – John #MacArthur

Onderscheidingsvermogen verwerven we niet in tijd van een paar dagen of door een mystieke ervaring – John #MacArthur

Advertenties