De prediking

In 1973-1974 verschijnt er in De Waarheidsvriend een artikelenserie over ‘De prediking’. Met dank aan www.digibron.nl.

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘De prediking als verkondiging’ door C. #Graafland @waarheidsvriend 1973

De prediking neemt bij ons een centrale plaats in. Daarom is het ook vh grootste belang te weten, wat een goede preek is – C. #Graafland

Kenmerk vd reformatorische prediking is dat zij niet eenzijdig wil zijn maar alle aspecten vd boodschap vd Schrift wil belichten #Graafland

De gemeente is aan de ene kant ontvangende gemeente. Maar aan de andere kant is deze gemeente ook toetsende gemeente (Berea!) – #Graafland

Een harde critische instelling, alleen gericht op wat men niet hoort, is een vruchteloze houding. Zo’n gemeente verkilt & sterft #Graafland

Juist de verschraling van de prediking is één van de hoofdoorzaken, waardoor het kerkelijk leven zo achteruitgaat – C. #Graafland

Het wezen van de prediking is, dat zij verkondiging is van het Woord van God. Daarmee staat of valt zij – C. #Graafland

Woord ‘prediking’ in NT: kerugma – de proclamatie, die werd afgekondigd, als een koning de overwinning had behaald over de vijand #Graafland

Stel, dat gezant vd koning ipv afkondiging vd overwinning de vraag ging voorleggen: wat vindt u ervan? Acht u het aannemelijk? – #Graafland

Toch gaan niet weinige predikers zo om met proclamatie vd Koning. Zij verkondigen niet met blijde zekerheid Gods daden – #Graafland

De prediking van het Woord stelt ons altijd voor de beslissing. Ze vraagt van ons een keus. Zij roept ons op om te reageren – C. #Graafland

De prediking is maar niet een kwestie van woorden. Maar ze is voertuig, brengster van een ons overweldigende werkelijkheid – C. #Graafland

Prediking is verkondiging. Dat is haar geheim. Daardoor overkomt ze ons als goddelijk gebeuren. Terwijl ze via mensen ons bereikt #Graafland

Velen willen de Schrift wel als bron, zelfs als heel belangrijke bron, misschien wel de belangrijkste, maar niet als enige bron – #Graafland

Wonderlijke verrassing vd prediking die alleen uit de Schrift put: zij doet ervaren dat t een volledig actuele boodschap is #Graafland

Hoe dichter wij in prediking bij de Schrift blijven, hoe levensechter prediking is. Dan juist komen de eigenlijke vragen a/d orde #Graafland

Prediking moet niet lesje zijn dat gemeente al van a tot z kent, maar een verrassende en tot verwondering brengende verkondiging #Graafland

Deze prediking heeft werkelijk lange adem. Ze zal er zijn zolang deze wereld er is – C. #Graafland

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘De volmacht van de prediking’ door A. de #Reuver @waarheidsvriend 1973

Ten diepste gaat de gevolmachtigde prediker helemaal schuil achter zijn opdrachtgever – A. de #Reuver

Alleen omdat God drieënig in de prediking present en werkzaam is, draaien de deuren vh Koninkrijk daar op hun scharnieren – A. de #Reuver

Aan de gelovigen wordt betuigd de vergeving van zonden, aan allen en een iegelijk (Latijn: universis et singulis) #Reuver

Zondevergeving is nooit algemeen. Maar haar afkondiging geschiedt toch in vorm v generaal pardon, amnestie vr grootste der zondaren #Reuver

De zondagse Woordbediening wordt niet aangehoord dr heidense toehoorders of neutrale medereizigers, maar dr de gemeente van Christus #Reuver

Of men haar nu aanspreekt met gemeente of gemeente des Heeren, maakt geen verschil. Het laatste is alleen dubbelop – A. de #Reuver

Wie dit gemeentelijke element in de prediking veronachtzaamt, zou per consequentie hetzelfde moeten doen met de kinderdoop – A. de #Reuver

Binnen het ene lichaam van de gemeente zijn er de leden, die ieder persoonlijk worden opgetild uit de veelheid – A. de #Reuver

Hoe corporatief de prediking ook is, zij heeft haar uiterste spits in de allerpersoonlijkste aanspraak tot ‘mijn’ ziel – A. de #Reuver

Dit is geen zwakzinnige mystiek of ziekelijk egoïsme. Prediking is geen kennis vr hersens, maar geestelijke kracht vr t hart #Reuver

Prediking scheept ons niet af met verstandelijke waarheden. Er vindt ontmoeting plaats. Het schept gemeenschap tussen God en mij #Reuver

Verstaat men dan niet dat onderwerpelijke prediking die ‘bevindingen’ tot voorwerp (!) van verhandeling maakt tegendeel v onderwerpelijk is?

Wat n dag is de zondag. Op dag van Christus’ opstanding is graf open gesprongen, steen afgewenteld. Daarom gaan de kerkdeuren open #Reuver

Nooit wordt het Woord van God tot ons gebracht, of God opent met moederlijke tederheid Zijn schoot voor ons – Calvijn

In t geloof komt er eind aan mijn aardse tijdelijkheid, mijn gestadige dood. En waar de dood gedood wordt, vangt t nieuwe leven aan #Reuver

De prediking wijst op twee wegen: brede en smalle. Niet dat zij twee wegen predikt. Dat zulks vereist zou zijn, berust op misverstand (1/3)

Zij predikt alleen de hemel. Vd hel wordt integendeel afgemaand. Leven én dood worden voorgesteld maar alleen t leven wordt verkondigd (2/3)

Alsof het om het even was, of de gemeente behouden of veroordeeld wordt. Op dit punt trekke men zich niet terug op de ere Gods #Reuver (3/3)

Kerkbank is beklaagdenbank, er wordt gevonnist. Vr wie zit is t te laat om buiten schot te blijven. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘De Heilige Geest en de #prediking van het Woord’ door dr. H. Bout @waarheidsvriend 1973-1974

Het levende Woord vraagt om levende verkondiging #prediking

De #prediking is geen dood ding, als zou het Woord zijn als een afgeschoten granaat en dan maar afwachten, of ik goed gericht heb!

In het Woord Gods hebben wij niet te doen met het woord van een machteloze afgod, die alles belooft en niets klaar maakt #prediking

Indien ergens dan kunnen wij hier spreken v geladen woorden, zij hebben iets v eeuwige Majesteit Gods in zich (het Woord van God) #prediking

Wij moeten niet alleen een lichte prikkeling gevoelen, maar wij moeten gewond worden of doorstoken tot in het diepst… (1/2) #prediking

…van ons hart, opdat wij neergeslagen door het gevoel van de eeuwige dood onszelf leren afsterven – Calvijn (2/2) #prediking

Hoewel het Woord Gods kracht niet altijd openbaart, is zij in zekere zin, op enigerlei wijze in het Woord ingesloten – Calvijn

Hoe meer geloof hoe meer zal de prediker wegvallen en hoe meer zal erkend worden, dat de Heere spreekt dr de mond v Zijn dienaren #prediking

Het is het Woord van Christus; dat betekent, over Hém gaat het. Niets anders mag verkondigd worden dan Jezus Christus #prediking

De stem des Heeren wordt in de #prediking hoorbaar. Als dat ons voor de geest zou komen, dat tegelijk met… – Calvijn (1/2)

…de stem (van het Woord) het heilige bloed van Christus drupt, dan zou onze aandacht en onze eerbied groter zijn – Calvijn (2/2) #prediking

Als God de kandelaar wegneemt zit de kerk in t donker; dan kan t kerkelijke bedrijf nog intact zijn, maar stroom is uitgeschakeld #prediking

Kan Gods Geest niet zonder de #prediking, buiten het Woord om mensen zalig maken? De Heere heeft óns aan het Woord gebonden – Calvijn

Zodra de ambassadeur ook maar enigszins buiten zijn boekje gaat is zijn recht van spreken weg! #prediking

Niet onze zwakheid, wel onze eigen kracht staat ons in de weg waardoor de mens de Heere voor de voeten loopt #prediking

De gemeente heeft er recht op, dat haar het Evangelie gepredikt wordt en niets dan het Evangelie en geen ander Evangelie #prediking

Prediken is een openhouden der handen in bevende, maar vaste verwachting, dat God alleen daarin doe vloeien het levende… (1/2) #prediking

…water om het zo in diezelfde handen zonder morsen te dragen tot gekwelde mensen – Miskotte (2/2) #prediking

Het Evangelie is geen zaak waarover men vrijblijvend kan discussiëren. In de #prediking van het Evangelie gaat het om dood en leven

Zo wordt de verkondiging van het Evangelie voorbode van, preludium op de dag van het jongste gericht #prediking

De predikant moet niet om vergeving van zonden vragen als hij gepreekt heeft, maar hij moet… (1/2) #prediking

…met Jeremia zeggen en roemen: Heere, Gij weet het, dat wat uit mijn mond is uitgegaan, dat is U welbehagelijk – Luther (2/2) #prediking

De verantwoordelijkheid wordt op de mens gelegd, die de bevrijdende hand des Heeren wegduwt #prediking

“Het doet mij niets” zegt men, alsof men in t Woord met koud vuur te maken heeft dat geen wonden kan veroorzaken of pijn kan doen #prediking

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘Trinitarische #prediking’ door W. van Gorsel @waarheidsvriend 1974

Trinitarisch preken is het werk vd Drieënige God verkondigen. Zó beschouwd is trinitarisch preken niets anders dan bijbels preken #prediking

Niet alleen in de zegen die aan het einde van de kerkdienst op de gemeente wordt gelegd, maar ook in de #prediking moet dit doorklinken

Een #prediking waarin een beschouwing wordt gegeven hoe een mens het werk Gods ervaart, draagt ten onrechte de naam ‘bevindelijk’… (1/2)

…omdat t bij nader inzien in die #prediking toch meer blijkt te gaan om ondervinding vd mens dan om t heilshandelen vd Drieënige God (2/2)

Een werkelijk christologische preek – een preek waarin de Christus der Schriften wordt verkondigd – is een trinitarische preek #prediking

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘Appellerende #prediking’ door J. Maasland @waarheidsvriend 1974

In veler #prediking wordt het geloofsleven beschreven soms tot in de kleinste details toe, zonder dat de gemeente zelf erbij betrokken wordt

Men vervult rol v toeschouwer: in positieve zin, dat men vh gepredikte zelf kennis heeft, of negatief, dat men zich buitenstaander gevoelt

Preken over bevinding is schools lesje opzeggen. Echt bevindelijk preken is t Woord Gods zo tot mens brengen, dat hij er niet onder uit kan

De #prediking dient te zijn een bewegen tot het geloof. We hebben aan te dringen op de keuze, alle vrijblijvendheid uit te bannen

Door onze #prediking moet de hoorder het besef worden bijgebracht hoe vreselijk het is om nog één dag langer zonder God te leven

We hebben ze voor te stellen dat de Heere Jezus bereid is (niet: misschien) om te redden en te zaligen van een eeuwige ondergang #prediking

Wanneer wij in de wensende zin blijven steken, komen wij niet toe aan het appel op de harten en de gewetens vd hoorders – G. Boer #prediking

Wanneer wij in het beschrijvende blijven steken zonder mensen in de tegenwoordigheid Gods te trekken, stompen wij de gewetens af – G. Boer

Er is binnen de Geref. Gezindte heel wat #prediking die voor zwaar en bevindelijk doorgaat, maar die heel oppervlakkig en vrijblijvend is

De enige vraag is dan: behoort u tot dat volk? Men wordt niet opgejaagd uit vaak vrome schuilplaatsen en wordt ten diepste met rust gelaten

Zo dient de #prediking te zijn: een biddende Christus die elke zondag voor Zijn gemeente staat met het aanbod van Zijn genade

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘Onderscheidenlijk preken’ door ds. W.L. Tukker @waarheidsvriend 1974 #prediking

De drie Personen Vader, Zoon en Heilige Geest reiken al de stof aan voor het geloof en voor de #prediking – W.L. Tukker

Het vaderlijke Gods moet zijn plaats, zijn eerste plaats houden – W.L. Tukker #prediking

De hele #prediking van Christus en al Zijn werk moet theologisch bepaald, moet op de Vader gericht blijven – W.L. Tukker

Het onderscheid tussen de drie Personen van de enige God zal aan de #prediking evenwichtigheid geven – W.L. Tukker

Zo komen t recht Gods, de diepe genade v Christus en toepassing vh heil door de Heilige Geest regelmatig en gestadig a/d orde in #prediking

Heel de vraagstelling is opgelost als men t onderscheid tussen de Personen Gods & hun werken goed in de #prediking tot zijn recht laat komen

Bevinding is beproefd bevinden: de waarheid Gods beproefd bevinden. En dit geschiedt alleen door het geloof! – W.L. Tukker #prediking

Zoveel is zeker, dat het zaad der kerk aparte zorg vraagt, herderlijk bekijken, herderlijk bespreken! – W.L. Tukker #prediking

Ik durf niet zo goed onderscheid te maken tussen bekommerden en bevestigden, omdat ik weet hoeveel bekommering er kan zijn in christenhart

Die oude onderscheidingen in de gemeente mogen wat star geworden zijn, ze hadden toch wat wezenlijks – W.L. Tukker #prediking

Het is goed als gemeente geleid wordt in #prediking naardat elks staat en toestand is en dat tot de volheid Gods, die in Christus Jezus is

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘Bevindelijk preken’ door ds. C. den Boer @waarheidsvriend 1974 #bevinding #prediking

De kennis Gods is wat anders dan een voor kennisgeving aannemen. Zij sluit een geloofsrelatie in #bevinding

God wordt in de dingen, die Hij van Zichzelf openbaart, door de gelovige ervaren #bevinding

De #bevinding (Rom. 5:4) is een geoefend zijn in de smeltkroes van beproevingen. Ze is het resultaat daarvan

Deze #bevinding wordt geboren uit de worsteling met het lijden, met de satan in zijn listige omleidingen en met de dwaalleer

In dit toetsingsproces komt ook het onoprechte openbaar. Ook wij moeten onszelf steeds toetsen. Dat geeft geloofsverdieping #bevinding

Wij verstaan onder #bevinding meestal datgene, wat een zondaar van God opdoet in de verborgen omgang met Hem

De #bevinding heeft niet slechts wat te maken met het bidvertrek, de persoonlijke worsteling om te komen tot geloof en tot geloofsdoorbraak

De bijbelse #bevinding krijgt haar ontplooiing temidden van het krachtenveld van het door de vorst der duisternis beheerste bestaan

In confrontatie met lijden, satan en dwaalleer komt #bevinding vr de dag. Het is geen tijdloze zaak, het maakt zich waar middenin de strijd

De #prediking is de stem van God door middel van “een mensje, uit het stof verrezen” (Calvijn)

Calvijn heeft er steeds de nadruk op gelegd, dat het in de #prediking gaat om de gloria Dei, de eer van God

Als God Zijn eer terug moet krijgen vd kant vh schepsel, moet er heel wat gebeuren. Dan moet het Woord Gods komen en rumoeren (Kohlbrugge)

De #prediking van de drieënige God is de prediking op het hart aan #bevinding

Een #prediking over de kenmerken kan alleen echt onderwerpelijk heten, wanneer de prediker blijft aandringen op het hart van zijn hoorders

Het is nodig dat iedere prediker dagelijks zijn Bijbel onderzoekt om verdiept te worden in de kennis van Gods weg met de zondaar #bevinding

Sommigen vullen driekwart van de #prediking met de verkondiging van ‘s mensen ellende om te eindigen met een verwijzing naar Christus

De beste inzet voor een bevindelijke preek is de inzet in het hart van het genadeverbond, in Christus #bevinding

Een toeleidende weg preken? Wie kan daaraan ontkomen, als hij zijn Bijbel kent? Als we ‘t dan inderdaad maar Bijbels doen – C. den Boer

Een bevindelijke #prediking draagt het karakter van het radicale. Ze gaat tot de wortel #bevinding

In een waarlijk Bijbelse preek wordt de gemeente via Christus tot de Vader geleid – C. den Boer #prediking

Wie de werken van de zogenaamde oudvaders kent, weet, dat zij vaak echte zielekenners waren #bevinding

Alles in de kerken, alles in de theologie zal een bevindelijke gloed moeten hebben – A.A. van Ruler #bevinding

#Bevinding is worsteling vd mens met oordeel Gods, dat schiftend en scheidend dr het hele bestaan zijner werkelijkheid heen gaat – Van Ruler

Van Ruler heeft het over ‘gestolde vreugde van het puriteinse leven op de Veluwe’ #bevinding (1/2)

Men heeft er bij dagen en nachten een permanent innerlijk vermaak over de Heere, Zijn heil en rechten, Zijn goedheid en heerlijkheid (2/2)

De #bevinding heeft te maken met heel de breedte vh leven. Het gaat erom, dat God Zijn eer uit Zijn schepping terugkrijgt (1/2)

Daarom moet ook de catechismuspreek over de tien geboden (het stuk der dankbaarheid) een bevindelijke preek kunnen heten (2/2) #bevinding

Het is een misverstand te menen, dat bijbels preken en bevindelijk preken twee dingen zijn – C. den Boer #bevinding

Men put nogal eens uit 2 bronnen: de Schrift en de ervaring der vromen. Met als brug tussen die twee de vergeestelijking vd tekst #bevinding

De #bevinding is geen plus boven het bijbelse. Dan gaat men uit v gedachte dat de Bijbel niet bevindelijk genoeg is

Als de Bijbel Gods liefdesverklaring a/h adres v/e zondaar heten mag, kan men daar dan ander over (s)preken dan op de toonhoogte vh hart?

Wanneer het Evangelie gepredikt wordt, begint tegelijk met de stem van de prediker het heilig bloed van Christus te druppelen – Calvijn

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘#Prediking in een tijd van woord-devaluatie’ door C.A. Tukker @waarheidsvriend 1974

Moet er werkelijk gepreekt worden? Is dat nu week aan week nodig? Zijn er niet krachtiger middelen? Wat zit er in woorden? #prediking

Haalt het nog wel iets uit, die stroom van woorden over een ‘andere wereld’ dan die waarin de kerkganger op een gemiddelde werkdag leeft?

De kerk heeft perioden gekend waarin gereageerd werd op en tijdens de #prediking gedurende de dienst

Augustinus moest nogal eens zijn preek onderbreken vr plotseling aanzwellend applaus, waardoor duidelijke instemming betuigd werd #prediking

Waarop de kerkvader vaak gereageerd zou hebben met de woorden: “Ja ja, doe nu eerst maar wat ik zeg” #prediking

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘De taal van de #prediking’ door L. Kievit @waarheidsvriend 1974

Het Woord moet niet in onze woorden zoekraken – ds. L. Kievit #prediking

Kind, eerste keer mee naar de kerk, vraagt: waarom draagt de dominee een witte slab? Moeder: omdat hij zo met woorden morst #prediking

Vóór alle dingen dienen we ons af te vragen of wij wat te zeggen hebben. Waarom wordt er zo lang gepreekt en zo weinig gezegd? #prediking

Wie woorden aan elkaar rijgt, kan zich beter bij kralen houden. De #prediking vereist voorbereiding – ds. L. Kievit

Het gebruik van termen in de #prediking is een dorre zaak. Wel makkelijk, ze liggen voor het grijpen. Men behoeft zich… (1/2)

…geen inspanning te getroosten, men kan ze te pas en te onpas in de woorden mengen, maar aan te bevelen is het niet – ds. L. Kievit (2/2)

Oude woorden in de #prediking? Ze klinken ons vertrouwd in de oren, maar dat is vaak ook alles (1/2)

Het valt hard tegen als men naar de betekenis vraagt. Die blijkt steeds vreemder en vager te worden – ds. L. Kievit #prediking (2/2)

Aan de taal vd #prediking mogen eisen gesteld worden. Wij praten wel eens over: doodgepreekt. Dit hangt samen met het taalgebruik

Ieder wien het prediken, het verkondigen en vertolken ernst is, zal voortdurend vragen: komt het over? – ds. L. Kievit #prediking

Vertalen – vanouds reeds verwant aan verraden – mag geen vervagen, en nog minder een vervangen zijn (1/2) #prediking

Maar we zullen ermee bezig zijn, omdat het Woord verstaanbaar wil worden, in onze tijd en onze taal (2/2) #prediking

Wij moeten de gemeente binnenleiden in het taalgebied van de Schrift. Dat kan die gemeente niet missen (1/2) #prediking

Andersom moeten we het Woord van de Schrift bij de mensen bezorgen, zodat ze ontdekken: dat is het dus, in eigen woorden (2/2) #prediking

Alle vertaalarbeid ligt in het verlengde van Pinksteren. Ieder hoort het in zijn eigen taal. Er zijn geen woorden voor! #prediking (1/2)

Maar ze worden gegeven en gevonden, de taal wordt ingeschakeld in de verbreiding van het Evangelie – ds. L. Kievit #prediking (2/2)

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘Actuele #prediking’ door J. de Lange @waarheidsvriend 1974

In 1963 schreef dr. H. Jonker het boek ‘Actuele #prediking’. Tien jaar later herschreef hij dit boek onder de titel ‘En tóch preken’

Actuele #prediking is de prediking, waarin Christus Zelf door Zijn Geest in ons het Woord tot een daad maakt

In de Bijbel spreekt God ons aan. De boodschap aan Israël is een boodschap aan mij. Jezus’ woorden tot Zijn jongeren zijn woorden voor mij

Om t in preek-voorbereiding makkelijker te hebben en gauwer klaar te zijn kunnen wij toevlucht nemen tot allegorese en vergeestelijken (1/2)

Hier ligt een wijd veld open, een zee om uit te drinken voor ieder die beschikt over voldoende vindingrijkheid en oneindige fantasie (2/2)

Maar het Woord hoeft niet ‘vergeestelijkt’ te worden. Het Woord is geestelijk, omdat het Woord is door de Geest Gods #prediking

De tekst wil verklaard, dat is toegepast worden: alzo spreekt de Heere vandaag tot ons allen. Zo is de #prediking actueel

Bij elke #prediking zullen wij ontdekken dat bij alles wat veranderde in de tijd tussen toen en nu, er 2 niet veranderd zijn: God en de mens

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘Preken in onderscheiden situaties’ door L. Blok @waarheidsvriend 1974 #prediking

Als een gemeentelid tekort doet aan het Woord van God is dat erg; wanneer een prediker dat doet is het onnoemelijk veel erger #prediking

Een prediker vh Woord moet goed thuis zijn in drie boeken: Boek van God, boek vh mensenhart en boek vd tijd – Luther #prediking

De #prediking van Gods Woord moet bestaan uit twee hoofdbestanddelen: explicatie en applicatie (uitleg en toepassing)

Onmogelijk dat ieder op zelfde wijze boodschap van God zal doorgeven. Die is zo onvoorstelbaar rijk, verstgevorderde kent nog maar ten dele

Gods werk is maatwerk, geen confectie; Gods werk is afgestemd op onze toestand, op ons verleden, op ons karakter zelfs – L. Blok #prediking

Wij mogen Gods wegen niet dwingen in ons denk-corset, in ons dogmatisch systeem – L. Blok #prediking

Stelselmatige verveling tijdens de kerkdiensten kweekt verzet, haat, onkerkelijkheid – L. Blok #prediking

De dominee kan toch niet zo prediken, dat de kinderen van a tot z erbij kunnen. Hier ligt een taak voor de ouders – L. Blok #prediking

De prediker moet niet afdalen nr niveau gemeente om gemeente daar te laten, maar om de gemeente omhoog te voeren tot diepere kennis vh Woord

Eenzijdige kennis der Schriften, of eenzijdig uitgaan van bepaalde ‘waarheden’ maakt het geloof arm, ongezond – L. Blok #prediking

Hoeveel bekommering en twijfel komen niet daar vandaan, dat men niet luistert naar het Woord van God, maar voortdoolt met eigen ideeën

Ursinus zegt bij t 4e gebod dat een dominee die niet naarstig de Schrift onderzoekt de sabbat ontheiligt. Veel praten is nog geen prediken!

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘De #leerdienst’ door A. van Brummelen @waarheidsvriend 1974

Al te gemakkelijk toch wordt de #leerdienst verschoven, er heerst geen vaste orde in; te zeer moet zij plaatsmaken voor vrije stof

Er heerst hier en daar de gewoonte wekenlang de catechismusprediking te onderbreken. De schade is niet in cijfers uit te rekenen #leerdienst

Het is onze vaste overtuiging, dat een gebrekkige handhaving van de #leerdienst in de gemeente grote nadelen heeft – A. van Brummelen

De gemeente wordt een huis met open vensters, waar alle winden doorheen kunnen waaien – A. van Brummelen #leerdienst

Er wordt niet een gemeente gebouwd in de leer der vaderen, het rommelt maar wat aan, de lijnen ontbreken – A. van Brummelen #leerdienst

De #leerdienst bedoelt de gemeente te scholen in de brede samenhangen der Schrift, en haar de waarheid in beknopte vorm voor te dragen

In de #leerdienst wordt de gemeente geleid langs de vierbaanswegen van de Schriftinhoud – A. van Brummelen

De kerk leeft niet van grilligheid. Maar van herhaling, ontvouwing, tentoonspreiding vd éne waarheid – A. van Brummelen #leerdienst

De oude waarheid in hedendaagse woorden vertolkt, dat trekt ook heden nog – A. van Brummelen #leerdienst

Het getuigt minstens van ootmoed en zelfkennis, als we ook eens vroegen hoe een voorgeslacht dacht, schreef en sprak – A. van Brummelen

Het ware toch hoogmoed om te beweren, dat onze tijd eerst waarlijk dé vragen stelt, die om antwoord roepen – A. van Brummelen #leerdienst

De gemeente van onze tijd heeft onderwijs nodig in het merg en het gebeente der christelijke godsdienst – A. van Brummelen #leerdienst

De #leerdienst bedoelt om de Schrift te leren lezen in het complex van waarheden, zoals het is gebundeld in de confessie – A. van Brummelen

Dat behoeven we nu zo dringend: de Schrift te leren lezen aan de hand van een vertrouwde gids – A. van Brummelen #leerdienst

Waar de prediker getrouw de confessie vertolkt, straalt door het raam van de confessie heen het Woord zijn stille licht – A. van Brummelen

Het is doorgaans zo wazig in de gemeente. Ook in de geref. gezindte woekeren ze voort: onschriftuurlijke meningen over de sacramenten… (1/2)

…wangedachten over geloof en bekering. Ons menselijk denken wil zich niet gevangen geven onder t denken vd Schrift – A. van Brummelen (2/2)

Ook voorgangers zijn geneigd stokpaardjes te berijden. De confessie trekt ze er vanaf – A. van Brummelen #leerdienst

Laten wij voordeel hebben van het denken der vaderen. Maar ons geloof ruste in hun denken niet (1/4) #leerdienst

Dat is wel een gemakkelijke weg, maar niet een rechte. De stelsels zijn er niet om de Schrift te vervangen… (2/4) #leerdienst

…zodat wij deze voortaan zouden kunnen laten liggen en ons bepalen tot het prediken, wat de school ons geleerd heeft (3/4) #leerdienst

Dat geschiedt veel te veel. Veel prediking wordt daardoor dor, bevangen in een harnas van waarheden. Er is een betere weg (4/4) #leerdienst

Ga van de school naar de Schrift. Doe de leerstellige studie nog eens over met een geopende Bijbel voor u – A. van Brummelen

Advertenties