De relevantie van het christelijk geloof nu

B. Kooistra schreef in 1999 het artikel ‘A. McGrath over de relevantie van het christelijk geloof in een postmoderne tijd’. U kunt deze teruglezen op de website van de George Whitefield Stichting.

Is het christelijk geloof irrelevant voor onze postmoderne tijd, een tijd die gekenmerkt wordt door Godsverduistering en secularisatie?

De cijfers over kerkverlating in Nederland wijzen er toch op dat het christelijk geloof z’n beste tijd al lang gehad heeft

Niet alleen de ongelovigen ervaren het christelijk geloof als iets wat totaal niets met hun dagelijkse leven te maken heeft… (1/2)

…ook veel orthodoxe gelovigen bemerken een spanning tussen de preek op zondag en hun doordeweekse leven (2/2)

In 1997 sprak Alister #McGrath op een conferentie van de @EOnl over het thema ‘De Boodschap en de Kloof’

Verwoording van dogma’s – die wezenlijk een verwoording zijn vd frisheid en vitaliteit v/e ervaring – is een doel op zich geworden #McGrath

Leerstellingen, bedoeld om ervaringswereld vh geloof achter de woorden te waarborgen, zijn statisch geworden, het leven is weggeëbd #McGrath

Klakkeloze herhaling van leerstellingen uit het verleden is schadelijk voor de voortgang van het christelijk geloof #McGrath

Een verleden dat sprankelde van vitaliteit, maar nu een onbuigzame vorm heeft aangenomen #McGrath

De vocabulaire en concepten uit de Schrift moeten niet slechts herhaald maar veeleer verklaard worden, vr de gemeente & wereld v nu #McGrath

We mogen niet simpelweg teruggaan nr bepaalde periode vd kerkgeschiedenis om precies zo te doen als bijv. Calvijn in 16e eeuw deed #McGrath

De toekomst vh christendom behoort aan hen die de erfenis van het verleden kunnen verbinden met de realiteit van het heden #McGrath

Veel kerken houden t bij stijve houterige herhaling van ideeën v eergisteren, waardoor hedendaagse mensen vh evangelie vervreemden #McGrath

Het principe ‘ecclesia reformata semper reformanda’ (de veranderde kerk moet zich steeds blijven veranderen) is #McGrath op lijf geschreven

De vitaliteit achter de leerstellingen moet geherwaardeerd worden, juist in postmoderne tijd waarin ervaring van groot belang is #McGrath

Het blootleggen vd oorspronkelijke levendigheid en frisheid van de leerstellingen is de sleutel naar relevantie in deze tijd #McGrath

De Reformatie heeft een puur uiterlijk begrip van het christendom als irrelevant terzijde geschoven #McGrath

Erasmus benadrukte in ‘Enchiridion militis Christiani’ (handboekje vd christelijke strijder) een innerlijk verstaan vh geloof #McGrath

Tijdens de Reformatie werd het subjectieve geloofsaspect een belangrijke zaak als nooit tevoren itt alleen uiterlijk christendom #McGrath

De Reformatie heeft de vitaliteit van de apostolische tijd en het persoonlijke, ervaringsgerichte in Paulus’ brieven herontdekt #McGrath

Ook op dit moment bestaat het gevaar dat het christendom opgevat wordt in uiterlijke termen of als slechts een systeem van regels #McGrath

Opkomst existentialisme is krachtige herinnering aan noodzaak evangelie in verband te brengen met concrete ervaringswereld v mensen #McGrath

Niet dat het christendom moet vervallen in een vorm van subjectief individualisme. Wel balans tussen het subjectieve en objectieve #McGrath

In Europa is de theologie diep door de Verlichting beïnvloed, de ‘rationele objectieve waarheid’ met een koud hart #McGrath

Om relevant te zijn, hoeven we geen water bij de wijn te doen (versus theologisch liberalisme) #McGrath

Wat wel van ons gevraagd wordt, is de oorspronkelijke levendigheid en frisheid blootleggen #McGrath

Door theologie te verankeren in goddelijke openbaring & te verbinden met menselijke ervarings- en belevingswereld blijf je relevant #McGrath

De verkondiging verankeren in de goddelijke openbaring ipv in concepten die in de loop der tijd een versteende indruk zijn gaan maken (1/2)

En dit verbinden a/d menselijke leefwereld, zodat de kloof wordt overbrugd. Het Evangelie blijft dan authentiek en relevant #McGrath (2/2)

De leer vd rechtvaardiging door geloof is zo vreemd voor de moderne mens dat het nauwelijks begrepen kan worden – Paul Tillich

Niet dit leerstuk is nutteloos, maar theologen zijn in gebreke gebleven haar kracht en relevantie uit te leggen vr mensen vandaag #McGrath

Augustinus verkondigde dit thema neoplatonisch, Anselmus scholastisch, Thomas van Aquino aristotelisch en Calvijn juridisch #McGrath

Zij communiceerden het leerstuk in woorden, termen en beelden die de ervaring, hoop en angsten van hun eigen tijd aanspraken #McGrath

Je moet elk onderdeel van de theologie in de omgangstaal overzetten. Dat kost veel inspanning, maar het is essentieel – C.S. Lewis

Het vermogen om te vertalen is de proef van de som; dan weet je of je zelf echt begrepen hebt wat je bedoelt – C.S. Lewis

De leer der rechtvaardiging is een diamant die je van verschillende kanten kunt belichten #McGrath

Doordat ze zoveel aspecten in zich verenigt, kan ze worden toegepast in elke cultuur en elke menselijke traditie (contextualisatie) #McGrath

De leer der rechtvaardiging is niet slechts een leerstelling, een formule of een wiskundig concept… (1/2) #McGrath

…maar een omschrijving van de essentie van het christendom: een ontmoeting met de levende God door Jezus Christus (2/2) #McGrath

De leer der rechtvaardiging is een raamwerk: een poging om te verzekeren dat deze ervaring onder woorden kan worden gebracht #McGrath

Contextualisatie: je neemt de moeite te doordenken wat de boodschap vh kruis betekent vr specifieke situatie, gericht op je publiek #McGrath

Paulus gebruikt vaak t woord ‘rechtvaardiging’. Niet-christenen gebruiken het woord haast niet meer: communicatieprobleem! #McGrath

De mensen in de moderne westerse maatschappij vinden zaken als ‘betekenis’, ‘vervulling’ en ‘doel’ wezenlijk voor hun leven #McGrath

Luther leefde in tijd die andere vragen stelde dan de onze. Mensen waren bang vr de dood en leefden in grote heilsonzekerheid #McGrath

Dat de moderne mens andere vragen stelt, betekent dat we díé vraag zullen moeten beantwoorden #McGrath

“Hoe krijg ik een rechtvaardig God?” (schuldvraag) is in onze tijd vervangen door “Waar is God in mijn leven?” (zinvraag) #McGrath

Het is onnodig de ballast uit lange kerkgeschiedenis (tradities die niet meer bij deze tijd passen) langer de wereld door te dragen #McGrath

De kerk mag zich met behulp van de Schrift steeds bevrijden uit de eigen historische vergroeiingen #McGrath

Verlossing, verzoening, plaatsvervanging, vergeving, bevrijding, aanvaarding: al deze concepten belichten aspect van Christus’ werk #McGrath

De rechtvaardiging is het artikel waarmee de kerk staat of valt (articulus stantis et cadentis ecclesiae) #McGrath

We doen geen recht aan evangelie en moderne mens, als wij ons tevreden stellen met antwoorden die in het verleden gegeven werden #McGrath

Het verhaal vh kruis is voor veel mensen compleet irrelevant, ze zouden niet weten wat het met het concrete leven te maken heeft #McGrath

Christenen zijn er vaak niet in geslaagd uit te leggen wat de betekenis en waarde van het kruis voor ons is #McGrath

Het leerstuk vd rechtvaardiging heeft vaak zijn frisheid verloren en komt daardoor zo betekenisloos op ongelovigen over #McGrath

Daarom is het blootleggen vd oorspronkelijke betekenis vh kruis van eminent belang vr alle prediking, evangelisatie en apologetiek #McGrath

Grote dingen zijn vaak moeilijk in één blik te vangen. Zo ook de boodschap van het Evangelie #McGrath

Evangelisatie: (1) God heeft wereld geschapen (2) Alle mensen zijn zondaars (3) Jezus is vr jou gestorven (4) Je moet keus maken #McGrath

Maar doet deze samenvatting recht aan de verschillende situaties waarin mensen zich kunnen bevinden? #McGrath

Er zijn altijd meer kanten a/h kruis dan wij denken. Het is onuitputtelijk. Er is veelheid aan soteriologische beelden in NT #McGrath

Als je verschillende delen vd boodschap vh kruis apart gaat bestuderen kan boodschap als geheel beter gewaardeerd & begrepen worden #McGrath

Het is essentieel dat we verschillende aspecten vh kruis zien, om die boodschap in verband te brengen met de mensen die haar horen #McGrath

We moeten in de verkondiging ontvanger-georiënteerd zijn, de boodschap zo effectief mogelijk verkondigen, aanknopingspunten zoeken #McGrath

Als iemand bijvoorbeeld bang is om dood te gaan, zal het evangelie daarop toegesneden moeten worden. Krab waar het jeukt #McGrath

Het is een punt dat binnen t evangelie benadrukt wordt, niet een beperking vd boodschap tot dat ene punt. Het is slechts startpunt #McGrath

God heeft de mensen verschillend geschapen en past het kruiswerk van Christus toe op de harten van de mens #McGrath

Je moet dus weten wat de noden / gevoelige snaren zijn en wat in die situatie de betekenis en aantrekkelijkheid vh Evangelie is #McGrath

Het hart vh christelijk geloof ligt niet zozeer in de gebeurtenissen van de kruisiging en de opstanding, maar in de betekenis ervan #McGrath

Dat Jezus is gestorven is geschiedenis; dat Jezus voor onze zonden stierf, is evangelie – #McGrath

Op zichzelf genomen was een kruisiging in die dagen geen schokkend feit. We moeten daarom de betekenis ervan vertellen #McGrath

The gospel message is true (waar); we need to show that it is real (werkelijkheid) – #McGrath

Advertenties