Discussie C. Graafland – J. van Sliedregt

In 1965 schrijft dr. C. Graafland (1928-2004) het boekje Verschuivingen in de Gereformeerde Bondsprediking. Ds. J. van Sliedregt (1914-1973) gaat in De Waarheidsvriend met hem in discussie. Met dank aan www.digibron.nl.

De gezondmaking vd kerk is niet te verwachten van een voortgaan in spoor Nadere Reformatie, maar in terugkeer tot Reformatie – C. #Graafland

We komen alleen door de Nadere Reformatie in het hart van de reformatorische doctrina terecht – J. van #Sliedregt

Wij kunnen nareformatorische ontwikkeling niet positief waarderen. Wij zien haar als afglijden, vereenzijdiging, verstarring – C. #Graafland

In de Nadere Reformatie heeft God het leven bewaard. Het moge dan hier en daar gebrekkig tot openbaring zijn gekomen… – J. van #Sliedregt

Het goud der Reformatie is wel bewaard gebleven, maar het is verdonkerd – C. #Graafland over de Nadere Reformatie

De Nadere Reformatie heeft niet meer de brede allure vd Reformatie noch de diepte vd Reformatie (de zekerheid des geloofs) – C. #Graafland

De verinnerlijking van het geloofsleven, dat het Piëtisme juist als een prae beschouwde, is geen voordeel gebleken – C. #Graafland

Het blijkt nu eenmaal dat het geloof krachtiger en zuiverder geoefend wordt, naarmate het leeft van zijn voorwerp (Christus) – C. #Graafland

Wie de oude schrijvers verstaat, verstaat ook de moderne dichters, omdat beiden een enorme aandacht besteden aan de mens – C. #Graafland

De oude schrijvers hebben over het algemeen te veel de mens in zijn aandacht voor zichzelf gestijfd, door analytische prediking – #Graafland

Het antwoord van Schrift en Reformatie is, dat deze mens geworpen wordt op Christus, en zo van zichzelf wordt verlost – C. #Graafland

Wij hebben terug te keren tot de Reformatie zoals de Reformatie zelf teruggekeerd is tot de Schrift – C. #Graafland

De les vh Piëtisme is vooral dat het geloof en leven des geloofs van andere orde zijn dan de natuurlijke mens verstaat – J. van #Sliedregt

We gaan ook in het spoor van Calvijn als we waarschuwen voor het gevaar der valse verzekerdheid – J. van #Sliedregt

We moeten niet spreken van een bijna absolute tegenstelling tussen Reformatie en Nadere Reformatie, zoals Graafland doet – J. van #Sliedregt

Wij moeten terugkeren tot de Reformatie en via deze bron tot dé Bron. Ontdaan vd vele scholastieke begrippen, die ons aankleven – #Graafland

De geref. prediking heeft juist voor het heden een machtige boodschap. Maar zij wordt in brengen daarvan gefrustreerd… – #Graafland (1/3)

Doordat ze vasthoudt aan niet-wezenlijke, niet-reformatorische en niet-bijbelse beschouwing en tradities – C. #Graafland (2/3)

Daardoor sluit deze prediking zich onnodig af en blijft ze te veel in een besloten kring – C. #Graafland (3/3)

Bevindelijke prediking in Schriftuurlijke zin is belangrijk. De ontwikkeling vd laatste halve eeuw in GKN is baken in zee – Van #Sliedregt

Het centraal stellen vd rechtvaardiging in prediking = een noodzakelijke en welkome reactie op een wedergeboorte-prediking – C. #Graafland

Waar dit gemodelleerd wordt in een bepaalde vorm van beleving, is er sprake van een systematisering vh werk vd Heilige Geest – C. #Graafland

Noodzaak vierschaarbeleving = èn bijbels èn reformatorisch èn pastoraal onverantwoord. Je houdt mensen van Christus af – C. #Graafland

Dan vallen wij niet meer terug op het Woord, maar op wat wij hebben ondervonden. Dat is zeer wankele en ongenoegzame grond – C. #Graafland

Het lijkt mij juister, wanneer wij het geloof in Christus centraal stellen. Daar ligt alles in opgesloten – C. #Graafland

Werd de verloren zoon uit Luc. 15 niet op het diepst vernederd, toen hij niet voor zijn Rechter, maar voor zijn Vader stond! – C. #Graafland

Laat in ieder geval vaststaan, naar het Woord, dat de zondaar op zijn diepst wordt vernederd alleen in het gericht Gods – Van #Sliedregt

Het gaat om de existentiële ontmoeting van het verbondskind als zondaar, verbondsbreker, met zijn God – J. van #Sliedregt

Gods liefde baant zich in de Middelaar een weg tot de zich vervloekende zondaar (in beleving) – J. van #Sliedregt

De aanvechting verdwijnt als Christus verschijnt. Maar wee, als aanvechting weggewerkt wordt buiten het recht om – J. van #Sliedregt

Graafland baant de weg tot iets, dat gevaar oplevert voor prediking, zielszorg en geestelijk leven, nl uitholling vh geloof – Van #Sliedregt

Ik meen, dat wij heel voorzichtig moeten zijn met het aangeven van een tijdsvolgorde in de beleving – C. #Graafland (1/2)

Het is een bevrijding (van menselijke inzichten en opvattingen), als wij vanuit het Woord dit gaan inzien en doorzien – C. #Graafland (2/2)

Te vaak is ‘evangelieprediking’ een zoeken bij te brengen van gedachtezaak: “Zo is het! Zo moet je, mag je het zien!” – Van #Sliedregt (1/2)

Dat doet het bij velen. Zij willen intussen vd bevindelijke kennis van verlorenheid en noodzaak bekering niets weten – Van #Sliedregt (2/2)

Onze schuld wordt nooit aangrijpender aan verstand en hart gebracht dan in context van Gods liefde. Wij zijn verbondsbrekers – C. #Graafland

We kunnen wet en evangelie niet van elkaar scheiden of de een aan de ander laten voorafgaan – C. #Graafland

Christus kan nooit alle eer ontvangen in ons hart, zo wij niet door de wet geheel neergeslagen zijn voor God – J. van #Sliedregt

Zo krijgen wet en evangelie voor ons toch wel de accentuering van diametraal tegenover elkaar te staan – J. van #Sliedregt

Hoe wettischer iemand leeft, hoe minder hij van de echte wet blijkt verstaan te hebben – C. #Graafland

Zo heeft Jezus toch de wet gepredikt, in gezelschap met het Evangelie – C. #Graafland

Zo predikt ook Paulus in zijn brieven nooit de wet-puur, maar de wet in gezelschap van het Evangelie – C. #Graafland

Als God ons bezig is te ontdekken aan onze zonde door de wet, laat Hij de trekkingen van Zijn liefde daarmee gepaard gaan – C. #Graafland

Het gaat er maar om waar we staan: er voor of er achter – J. van #Sliedregt

Het gaat mij om de ontdekking van de radicaliteit van onze vijandschap. Juist dan wordt er plaats gemaakt voor Christus – J. van #Sliedregt

Het is naar de orde vh verbond dat Hij er ons buiten zet, omdat wij er ons buiten gezet hebben, opdat Hij er ons in zet – J. van #Sliedregt

Het spoor dat Graafland steeds meer gaat trekken, zal leiden tot verschraling vd schriftuurlijk bevindelijke prediking – J. van #Sliedregt

Rechtvaardiging is een voortdurend gebeuren, Calvijn spreekt vh begin en onafgebroken voortgang daarvan – C. #Graafland

Er is wel een theologische volgorde tussen rechtvaardiging en heiliging, maar in de beleving gaan zij hand in hand – C. #Graafland

Wij moeten heel voorzichtig zijn met het absoluut stellen v/e heilsorde. In feite is zij de neerslag v/e bepaalde dogmatiek – C. #Graafland

Het leven des geloofs wordt in dogmatische constructie gebracht. Dit brengt verstandelijking vh geloofsleven met zich mee – C. #Graafland

Deze verabsolutering van een bepaalde lijn werkt verstarring en verenging in de hand – C. #Graafland

Ik wil graag voor visie Van Sliedregt ruimte laten. Maar daarnaast lopen andere lijnen die evenzeer bijbels-reformatorisch zijn – #Graafland

Zonder afsnijding kan het rechtvaardigend geloof zich niet voluit ontplooien tot heerlijkheid Gods in het vrije kinderleven – Van #Sliedregt

Als we niet beginnen met Gen. 1-3, wordt het zondebesef uitgehold en Christus in Zijn heerlijk middelaarswerk verduisterd – Van #Sliedregt

Dan komt Zijn werk in de lucht te hangen. We hebben te beginnen met dat, waarmee de Heilige Geest in de Schriften begint – J. van #Sliedregt

Graafland neme van mij aan, dat ik een afschuw heb van verstandelijking van het geloofsleven – J. van #Sliedregt

Het is de tragiek van de gereformeerde theologie, dat men de schriftcritiek te weinig serieus heeft genomen – C. #Graafland

Onder invloed vd nieuwere theologie zijn wij dichter tot Reformatorische theologie genaderd dan de nareformatorische orthodoxie – #Graafland

Graafland vertolkt hier toch wel een ander openbaringsbesef. Hij moet noodzakelijk komen tot tijdgebondenheid vd Bijbel – J. van #Sliedregt

De Kerk komt niet als de geleerde tot de Schriften, maar als een kind – J. van #Sliedregt

Wie zou onze hoge God, Die wist wat Hij deed en openbaarde, steekhoudend kunnen bekritiseren – J. van #Sliedregt over de wetenschap

Als we van Barth niets geleerd hebben zijn we niet te prijzen – J. van #Sliedregt

Het verzwakken van het Schriftgeloof op het erf der kerk zal gestraft worden in de geslachten – J. van #Sliedregt

We zullen steeds meer bemerken op verschillend spoor te rijden. Ze zullen langzaam maar zeker steeds meer uit elkaar lopen – Van #Sliedregt

Ik mis bij Graafland het benaderen vd vragen rondom de inspiratie vd Heilige Schrift in het kinderlijk geloof – J. van #Sliedregt

Met de Hervormers wil ik belijden dat de Bijbel Gods Woord is. Maar dit noopt mij niet tot een onfeilbaarheidsbegrip te komen – #Graafland

Het is zo goedkoop om de wetenschap a priori als stakkerig te brandmerken om zo zijn eigen opvatting onbedreigd vast te houden – #Graafland

Hoewel door mij zelf begeerd, is deze discussie voor mij teleurstellend geweest – C. #Graafland

Hiermee eindigt de niet zo goed lopende discussie tussen C. #Graafland en J. van #Sliedregt in @waarheidsvriend (1965) @GerefBond

Advertenties