Geloven door Woord en Geest bij Kohlbrugge

P.J. Stam, ‘Geloven door Woord en Geest bij Hermann Friedrich Kohlbrugge’. Artikelenserie uit De Waarheidsvriend, juli-september 1983. Met dank aan www.digibron.nl.

Velen waarderen #Kohlbrugge om zijn objectieve Woord-theologie welke diametraal tegenover het vrome bevindelijke leven zou staan

Verbocratie: visie waarin werk vd Geest bijna geheel is opgenomen in geschreven Woord van God, identificatie van Woord en Geest #Kohlbrugge

Anderen hebben #Kohlbrugge juist als ketters, verbondsmatig, voorwerpelijk en verstandelijk in hun kerkelijke ban gedaan

#Kohlbrugge legt teveel nadruk op het Woord ten koste van het werk vd Geest volgens de hyper-bevindelijken met hun bekende ‘kenmerken’

Pneumatocratie: God regeert dmv Zijn Geest. Het geschreven Woord heeft op zichzelf heel weinig tot geen waarde. Contra #Kohlbrugge

Een godsdienst en een Woord-kennis zonder Geest-drift, door de Geest gedreven zijn, is volgens #Kohlbrugge te weinig, eeuwig te weinig

Verbocraten spannen #Kohlbrugge ten onrechte voor het karretje van hun ervaringsloze, koude en kille en gortdroge Woord-theologie

#Kohlbrugge wil juist niet éénzijdig hameren op het Woord of op de Geest. Zij horen bij elkaar en mogen nooit los van elkaar gezien worden

Hij spreekt niet tot ons vanuit de wolken, neen, als God spreekt dan spreekt Hij van het Bijbelblad tot ons hart – #Kohlbrugge

De ondervinding leert ons dat zo wij één enkele spreuk vd Schrift door verlichting en genade vd Heilige Geest in ons hart krijgen… (1/3)

…ter vertroosting des eeuwigen levens en tot volharding in het geloof, van stonde af aan het hele Woord Gods aan deze éne spreuk… (2/3)

…wordt aangeregen, zodat deze éne spreuk ahw in onze hand een sleutel is waarmee wij alle poorten der zaligheid ontsluiten #Kohlbrugge (3/3)

God moet God blijven en de mens dat is: goddeloze #Kohlbrugge

#Kohlbrugge heeft weet van de absolute tegenstelling tussen Gods denken en het denken van mensen

#Kohlbrugge was als geen ander gespitst op en gekant tegen alle soortgelijke aanvallen op de alleenheerschappij van Woord en Geest

#Kohlbrugge heeft de theologie vd Nadere Reformatie en het neocalvinisme ontmaskerd als ‘Vermittlung’, als meedenken met, na-denken van God

In zowel de Nadere Reformatie als het neocalvinisme staat het religieuze subject, de godsdienstige mens centraal (subjectivisme) #Kohlbrugge

Het werk van de Heilige Geest is in Nadere Reformatie en neocalvinisme systematiseerbaar, controleerbaar en toetsbaar geworden #Kohlbrugge

De verborgen werking vd Geest blijkt ten prooi te vallen a/h niets ontziende ontleedmes van ons verdorven filosofische verstand #Kohlbrugge

De weg van de Heilige Geest wordt op deze wijze een beredeneerbare, een voorspelbare en zelfs een voorwaardelijke weg #Kohlbrugge

Het wonder vd Godsopenbaring wordt vanzelfsprekende logica. Het wonder is vervangen door het schematiserende, het beschouwende #Kohlbrugge

De zondaar bepaalt in theologie Nadere Reformatie ahv kenmerken (toe)stand vh geestelijk leven. #Kohlbrugge wil hier niets van weten (1/2)

Dit is volgens #Kohlbrugge een aanslag op de soevereiniteit van Woord en Geest. Dit is speculatie, na-denken, mee-denken met God (2/2)

Hun geschriften hebben allemaal zo’n neerslachtige toonzetting, allemaal zo donker, somber, kil en monotoon – W. Aalders over bevind.-geref.

Het levende Woord is geen onbereikbaar ver heilslichtje waardoor mens dreigt te verstikken in koudheid, hulpeloosheid & hardheid #Kohlbrugge

Wat is dat voor verfoeilijke theologie die de arme zondaar plaagt met kenmerken? – #Kohlbrugge

Eerst geloof, dan werk. Laat ons op de Heere zien, en laat ons intussen de handen stilhouden terwijl Hij het ons wil voordoen – #Kohlbrugge

Al klaagt ons hart ons aan, laat het ons aanklagen. Laat ons slechts horen naar de stem des Heeren uit het levende Woord – #Kohlbrugge

Waar dat levende Woord het voor het zeggen heeft, gezag voert, daar valt de mens weg, daar valt alles weg. Predik de Christus! – #Kohlbrugge

Waar dus dit Woord komt, maakt het terstond de dingen heel anders dan ze vroeger waren, daar is opeens een nieuwe schepping – #Kohlbrugge

Het geheim v Woord & Geest: zij doen Christus komen als levend water & brood des levens ja als het Leven zelf middenin onze dood #Kohlbrugge

Nadere Reformatie: legitiem experiment in diagnose en intenties, maar jammerlijk ziekteverschijnsel in therapie en consequenties #Kohlbrugge

#Kohlbrugge was thuis in de Nadere Reformatie maar hij voelde zich thuis in de Reformatie – A. de Reuver

Nogmaals, niet de beleving van wat voor soort ook, zij ons rustpunt, onze draagkracht, maar het Woord, het levende Woord alleen #Kohlbrugge

Andere kant vh religieuze subjectivisme: de lijn die niet de beleving centraal stelt maar het leven van de christen… (1/3) #Kohlbrugge

Hier een uiterlijke kenmerken-theologie. Woord en Wet worden hier een meetlat. Dit zien we o.a. in het neocalvinisme (2/3) #Kohlbrugge

Het lijkt erop dat de klemtoon verschoven wordt van de Geest naar het Woord. Men leeft niet meer, men denkt (3/3) #Kohlbrugge

Wij zouden graag de grote God in ons speelkamertje binnenhalen, Hem dwingen onze zin te doen, onze zelfgemaakte speel-… #Kohlbrugge (1/2)

…poppetjes vr hemelse gestalten te begroeten. Wij zijn als torenbouwers Babel, wachten tot God er gouden spitsje opzet #Kohlbrugge (2/2)

Niet wij gaan aan ‘t werk, maar het levende Woord werkt aan, in en met ons en zo alleen worden en blijven we christenen – #Kohlbrugge

Gods Woord zij ons sterk genoeg. De zwakke zal zich op dat Woord over Bergen en Zeeën, door Vuur en Water gedragen zien – #Kohlbrugge

Mens moet niet nr zichzelf vragen, wat hij is of niet is maar zich steeds v alle verkeerde bestaan bekeren & enkel nr God vragen #Kohlbrugge

Dit is niet zelfbewust leven maar leven van de geef, van de genade. Wat God doet dat is welgedaan. En dat iedere dag weer #Kohlbrugge

De genade moet geloofd worden. Het gepredikte Woord wil ook het geloofde Woord zijn #Kohlbrugge

Wat is geloven? Slechts horen naar de stem des Heeren die tot mij komt via het levende Woord #Kohlbrugge

Wat is horen? Gehoor geven aan, horig zijn, gehoorzamen, tot je door laten dringen, op je laten inwerken, je laten gezeggen #Kohlbrugge

Wie aan dat Woord geen gehoor geeft, wie het niet gelooft, houdt God voor ongeloofwaardig en doet de wil van de duivel #Kohlbrugge

Zien wij ook niets dan zonde – niets vermag iets tegen het Woord: om Mijnentwil zijt gij rein – #Kohlbrugge

De gemeente ontvangt de levendmakende Geest niet door de prediking der wet maar door de prediking des geloofs – #Kohlbrugge

Gods hart, dat vol is van barmhartigheid, staat voor een mens open – #Kohlbrugge

God herroept al Zijn woorden van vervloeking en verdoemenis als men komt met Zijn genade en het bloed van Jezus Christus – #Kohlbrugge

Hebt gij zonde, hebt gij nood: houd u aan Gods Woord! “Dat kan ik niet” zult gij zeggen. Daar vraagt God niet naar! – #Kohlbrugge

Advertenties