Gepredikt welbehagen

A. de Reuver, ‘Gepredikt welbehagen’. Artikelenserie uit De Waarheidsvriend, mei-juni 1981. Met dank aan www.digibron.nl.

Niet zonder reden is de #verkiezing het ‘cor ecclesiae’ (hart der kerk) genoemd. Wat t hart is vr het lichaam, is Gods verkiezing vr de kerk

Staat het hart stil, sterft het lichaam. Maar ook is waar, dat het hart buiten het lichaam niet levenwekkend functioneren kan #verkiezing

De leer van Gods genadige #verkiezing voor prediking en pastoraat is onopgeefbaar, maar we moeten het niet als het een en al isoleren

We mogen de #verkiezing niet los zien van de bijbelse verbanden, zoals verbond en belofte. Isoleren is even dodelijk als elimineren

Het Evangelie staat niet in een concurrentie-positie tegenover het welbehagen – A. de Reuver #verkiezing

In de Heilige Schrift lopen we niet tegen de #verkiezing te pletter als tegen een onverzettelijk blok graniet

God doet Zich maar niet als vriendelijk aan ons voor, maar biedt ons waarachtig, welgemeend Zijn vriendschap #verkiezing

Bij het Wóórd moeten wij beginnen en eindigen. Iedere speculatie boven het Woord uit is roekeloze lichtvaardigheid #verkiezing

Wie de haven van Gods hart bereiken wil, moet het oog voor alles tot Christus wenden – Calvijn #verkiezing

Christus heeft ons de verborgen raad en wil van God omtrent onze verlossing volkomen geopenbaard – Heidelbergse Catechismus #verkiezing

Christus is de spiegel van Gods #verkiezing (Calvijn). We kijken dus niet onmiddellijk in de verkiezing, maar middellijk, via Christus

Wie al rijdend rechtstreeks achter zich kijkt, is levensgevaarlijk bezig! Je kunt beter door de autospiegel kijken #verkiezing

Wie buiten Christus tracht door te dringen tot de #verkiezing is een waaghals – A. de Reuver

Wat zich in Christus aan ons oog ontvouwt, is de volkomen waarheidsgetrouwe weergave van Gods eeuwige liefde – A. de Reuver #verkiezing

Zowel Luther als Calvijn schrokken er niet voor terug om Christus het Boek des levens te noemen. Boek en Borg zijn één! #verkiezing

De bijbeltekst dat de verborgen dingen voor de Heere zijn (Deut. 29:29) heeft niet betrekking op de #verkiezing. Die is geopenbaard!

God geeft Zijn eeuwige raad te kennen in de actuele daad der verkondiging – A. de Reuver #verkiezing

Het is helaas niet denkbeeldig, zó over de #verkiezing te redeneren, dat heel de Evangelie-prediking ontkracht en ontzet raakt

God is niet de starre, stenen onbewogen beweger die vanuit de verre veste vd eeuwigheid de tijd slechts als een mechanisme in werking stelde

Ongetwijfeld, God is onveranderlijk! Maar Hij is dit met een onveranderlijkheid van een geheel eigen orde en stijl (1/2) #verkiezing

Het is de goddelijke, eeuwige trouw aan Zijn eens gegeven Woord, de trouw aan Zijn eeuwige vredegedachten (2/2) #verkiezing

Zijn welbehagen is het, om neer te buigen tot het diepst verlorene #verkiezing

De eeuwige God is ook de God van onze tijdelijkheid, van heel onze levenstijd en levensstrijd #verkiezing

Daar is niet alleen de bronwel der genade in de eeuwigheid, maar ook de rivier der genade in het ‘heden-der-genade’ #verkiezing

Term ‘aanbod van genade’ kan worden misverstaan alsof t slechts aanbieding is en geen schenking, uitnodiging en geen inwinning #verkiezing

Het kan niet zo zijn dat wij de doorslaggevende beslissing hebben te nemen. Dat is Gods eer te na, en voor u en mij te veel eer! #verkiezing

De term ‘aanbod van genade’ vertolkt dat God een mens niet manipuleert en terroriseert, maar gewoonlijk vriendelijk vraagt en lieflijk lokt

Het Evangelie pleegt geen aanslag op de mens, maar doet een aanzoek en een aanbod – A. de Reuver #verkiezing

De kracht om op het aanbod van genade in te gaan ligt niet in ons, maar in het aanzoek zelf. Het Woord schept

Gods nodigingen staan niet toevallig en tevergeefs in de gebiedende wijs! Hij gebiedt, en … het staat er – A. de Reuver #verkiezing

Ik predik het Evangelie, en zo breng ik met mijn stem Christus in het hart! – Luther #verkiezing

Als een prediker niet meer gelooft dat Christus door hem spreekt, doet hij er beter aan maar op te houden – Luther

Laat ons Christus, Die ons zo vriendelijk voorgesteld is en ons tegemoet treedt, omhelzen – Calvijn

God biedt ons Zijn Zoon aan en wij hebben Hem zonder tegenspreken aan te nemen – Calvijn

Onze grootste zorg moet nooit zijn het onkruid haarfijn van de tarwe te separeren en te isoleren – hoe onuitsprekelijk vermoeiend… (1/2)

…en hoogmoedig! – maar de eerste zorg is deze: gul en goed zaaien, planten en natmaken! (2/2)

De beloften van God zijn ja en amen in Christus Jezus. Zij staan op Naam #verkiezing

De prediking gaat wel op de gestalten en ongestalten van de mensen in, maar er niet in op – W. Kremer

Geen prediker kan volstaan met het áán-bod van genade. Wij moeten voort tot het ge-bod om tot Jezus te komen en bij Hem te blijven

De Heere droeg ons het herautenwerk wel op, maar droeg het niet over. Hij is Zélf in ons woord present #verkiezing

Het is volstrekt overbodig, nee, ongeoorloofd, om uit angst voor misbruik door de roofdieren, de ruif maar flink wat hoger te hangen

Het vreemde is dat juist degenen die hun mond zo vol hebben over het soevereine welbehagen, nogal eens een karige hand en… (1/2) #verkiezing

…zuinige mond blijken te hebben als het gaat om de heilrijke consequentie daarvan voor de prediking (2/2) #verkiezing

Zou hiervan wellicht de achtergrond zijn, dat men wel de bevindelijke termen kwistig hanteert, maar ze niet echt bevindelijk kent?

Geen misleidender voorwerpelijkheid dan voorwerpelijkheid die onderwerpelijk is uitgedost – A. de Reuver #verkiezing

Zij gaat door voor bevindelijk, maar valt door de mand als gestolde en ontzielde fraseologie, levenloos als een (goed geconserveerde) mummie

Als predikers hebben wij een woord rechtstreeks uit de eeuwigheid van Gods hart – A. de Reuver #verkiezing

Op iedere kansel staat eeuwigheidsspanning. Prediking is praeludium van het jongste gericht (A. Kuyper) #verkiezing

Ik hoef mij juist omdat wij met een vrijmachtig God van doen hebben, niet eerst in een vorm te gieten waarin de belofte past #verkiezing

De vraag is niet wat een zondaar met de belofte kan doen (niets!), maar wat kan de belofte met een zondaar doen? #verkiezing

Hoe precies de verhouding ligt tussen onze verantwoordelijkheid en de goddelijke vrijmacht, laat zich in geen formule vangen #verkiezing

Het geloof is als het ware het duplicaat, de copy, die God in het hart geeft van het origineel, Zijn eeuwige raad – Calvijn #verkiezing

Wij geloven niet in ons geloof, maar in de belovende God! – A. de Reuver #verkiezing

Advertenties