Gereformeerden op zoek naar God

Prof. Graafland schreef in 1990 het boek Gereformeerden op zoek naar God. Met als ondertitel ‘Godsverduistering in het licht van de gereformeerde spiritualiteit’. De christelijk-gereformeerde hoogleraar dr. W.H. Velema bespreekt dit boek in De Waarheidsvriend (vijf artikelen in de periode april-mei 1990). Graafland zelf reageert in een zestal artikelen (juli-september 1991) op de reacties die op zijn boek gekomen zijn. Tenslotte ronden de predikanten C. den Boer, J. Maasland en Joh. van der Velden deze discussie af met vijf artikelen (oktober-november 1991).

De volgende tweets n.a.v. ‘Godsverduistering en gereformeerde spiritualiteit’ door W.H. Velema @waarheidsvriend 1990 (reactie op #Graafland)

#Graafland is gegrepen door de ‘Godsverduistering’: God is weggevallen en het is ook niet meer nodig dat Hij er is, Hij wordt niet gemist

Vooral H. Berkhof heeft dit thema opgepakt. Het gaat over de gevolgen van de secularisatie. #Graafland gaat vooral met hem in discussie

#Graafland vindt dat van orthodox-gereformeerde zijde op deze crisis niet echt is ingegaan. Er is ‘verlegenheid’ en tegelijk verrechtsing

Traditioneel-gereformeerden houden wel vast aan oude waarden en woorden, maar men leeft er niet meer uit #Graafland

De gereformeerde orthodoxie heeft volgens #Graafland gefaald, ‘omdat wij de antwoorden, die werkelijk nodig zijn om te helpen, niet weten’

De tot nu toe gegeven antwoorden zijn te vanzelfsprekend, te afgesleten, te weinig meer slaand op de werkelijkheid #Graafland

De mensen die nu nog orthodox zijn halen het niet – omdat ze eigenlijk niets geven. #Graafland hunkert naar echt geloof

#Graafland bepleit een herschildering (niet een herschrijving) van de Dordtse Leerregels

#Graafland vindt dat de gereformeerde traditie bijgesteld en aangevuld moet worden: actualisering en vernieuwde bijbelse herijking is nodig

De gereformeerde traditie kan volgens #Graafland het antwoord geven op de Godsverduistering ……… mits we haar bijstellen

#Graafland schrijft over het ongelijk van ds. G. Boer in zijn discussie met H. Berkhof in 1956

Boer zou niet gezien hebben dat er mensen zijn die vraag of God er is niet stellen vanuit hun vijandschap, maar vanuit hun zoeken #Graafland

G. Boer had tegenover Berkhof wel oog voor de schuld, maar niet voor de nood van de Godsvraag #Graafland

‘Buitenstaanders’ zouden niets aan prediking van ds. Boer (die #Graafland 3x bevestigde!) gehad hebben. Velema kijkt op van deze uitspraak

Ds. G. Boer was recht toe, recht aan, liefelijk én scherp, radicaal én nodigend, zonder omwegen of overbodige gevoeligheden – W.H. Velema

#Graafland verwacht hulp vd gereformeerde traditie om geestelijke crisis vd Godsverduistering te boven te komen – maar wél met bijstelling

#Graafland ziet Calvijn op verschillende punten tekortschieten. In de loop vd geschiedenis wordt dat tekort groter

Volgens #Graafland is de rechtvaardiging vd goddeloze bij ds. G. Boer het één en al. Er is een gevarieerder patroon in de Bijbel (Newbigin)

De Schrift kent niet alleen rechtvaardiging vd goddeloze, ook rechtvaardiging vd rechtvaardige op grond van een heilig leven – #Graafland

#Graafland verwijst naar de Psalmen, waar vaak door een oprechte om gerechtigheid wordt gesmeekt

#Graafland wil hiermee zeggen dat opkomen voor sociale gerechtigheid roeping is van iedere gelovige

#Graafland kritiseert de eenzijdige gerichtheid op het eeuwige leven en het juridisch karakter van het heil bij Calvijn

Calvijn heeft volgens #Graafland geen oog gehad voor de gaven van de Geest. Dit is het charismatische manco van de Reformatie

#Graafland pleit voor de gedachte van de verzegeling met de Heilige Geest uit de Nadere Reformatie. Dit is een bevindelijke ‘plus’

Haar charismatische ‘min’ is dat de Nadere Reformatie de verzegeling beperkte tot het binnenkamer-bestaan van de christen #Graafland

#Graafland zoekt de oplossing in persoonlijk doorleefde Godsontmoeting, in gelovige omgang met God en in dienstbaarheid aan de mensen

#Graafland wil een herstructurering vd Dordtse Leerregels, zodat de verkiezing in een evangelisch kader komt te staan (aan het eind)

#Graafland wil de gereformeerde traditie verbreden met een bijdrage van de evangelische (=evangelicale) beweging

Een mens moet persoonlijk door God opgezocht worden in zijn schuld, en zo God leren kennen #Graafland

De volgende tweets n.a.v. ‘Gereformeerden op zoek naar God. Een voortgezet gesprek’ door C. #Graafland @waarheidsvriend 1991

Hoe kunnen we in dit tijdsgewricht een woord spreken dat als Gods eigen gezaghebbend Woord de mens nog weet te bereiken? – #Graafland

I.p.v. getuigend in wereld te staan heeft de geref. spiritualiteit veilig heenkomen gezocht in steriel onvruchtbaar isolement – #Graafland

Velema stelt zich zo op, dat hij het gereformeerde denken als een van te voren vaststaand criterium toepast op andere meningen – #Graafland

#Graafland wil er anders in staan: hij wil er niet te onkritisch van uitgaat, dat in het gereformeerde denken en leven alles nog in orde is

Ik ben gaan inzien, dat in onze eigen gereformeerde traditie veel eenzijdigheid, tijdgebondenheid en beperktheid te vinden is – #Graafland

Ik wil vernieuwde bezinning, primair in gehoorzame ontmoeting met Gods Woord, maar ook in ontmoeting met tijd waarin we leven – #Graafland

Ik vraag ruimte voor de kritische toetsing om de gereformeerde traditie te dienen – #Graafland

Ik ben ook zelf jarenlang op dezelfde manier bezig geweest als Velema en blijf het recht en de noodzaak ervan erkennen… (1/2) #Graafland

Ik meen nu een andere opdracht te hebben, nl. om vooral onze eigen geref. traditie te doorlichten tot op Gods eigen Woord – #Graafland (2/2)

Velen begrijpen dit niet, zien mijn manier van omgang met het gereformeerde erfgoed als bedreiging, zelfs als verraden ervan – #Graafland

Omdat juist deze traditie mij leert: sola Scriptura, daarom is het gerechtigd om de toetsing ook nu weer te doen plaatsvinden – #Graafland

We hebben er geen oog voor gehad, dat de Godsverduistering ook binnen de rechterflank van de Gereformeerde Gezindte aanwezig is – #Graafland

Als t over een ander gaat, is een ‘ontdekkend’ woord spreken terecht. Maar zo gauw eigen positie aan bod komt, wijst men het af – #Graafland

Men wil wel in algemene termen eigen gebrekkigheid belijden, maar zodra het concreet wordt, ontstaat er verzet – #Graafland

Zolang wij nog doorgaan met onze mond onze schuld te belijden maar weigeren in concreto ons te laten gezeggen, waar het dan feitelijk… (1/2)

…bij ons aan schort, is er geen uitzicht op vernieuwing en bekering. Dan zal de duisternis onder ons blijven voortduren – #Graafland (2/2)

Er blijkt onder ons inderdaad een hardnekkige Godsverduistering te heersen, als ik zie op het gebrekkig geloofsleven – #Graafland

Tekort aan zekerheid van het geloof, uitwendige wettische leefwijze, innerlijke verwereldlijking, ontbreken vrijmoedig getuigen… #Graafland

Ik wil ook mijn verontrusting uitspreken over de toenemende veroppervlakkiging op de min of meer linkerflank – #Graafland

Er zijn mensen die met mijn bijdrage op de loop gaan, puur om eigen oppervlakkigheid en wereldse gezindheid te dekken – #Graafland

De prediking is vaak een woordenstroom en blijft t. Er is geen klankbodem, er vindt geen daadwerkelijke rechtvaardiging plaats – #Graafland

Er heeft een verinnerlijking, een versmalling van de beleving vd rechtvaardiging plaatsgevonden – #Graafland

Dat is niet pas gebeurd in het Piëtisme, maar al bij Calvijn. Niet de wortel is overigens in het geding, maar de uitwerking en uitstraling

Door t lezen vd Schrift ben ik tot ontdekking gekomen dat rechtvaardiging in meer verbanden en op meerdere wijzen a/d orde komt – #Graafland

In Psalmen zie je dat dichter niet als goddeloze maar als rechtvaardige, omringd door goddelozen, een beroep doet op Gods recht – #Graafland

Hier zie je dus de rechtvaardiging vd rechtvaardige. Bucer had er al oog voor, dat de Schrift ook in ethische zin… (1/2) #Graafland

…over de gelovigen spreekt als rechtvaardigen, die als zodanig ook Gods rechtvaardiging ontvangen (2/2) #Graafland

Calvijn zou dit nooit zo zeggen vanwege zijn zorgvuldige onderscheid tussen rechtvaardiging en heiliging, contra Rome #Graafland

De Schrift spreekt over de rechtvaardiging vd arme en nooddruftige. Comrie zegt dat hiermee de bekommerde ziel bedoeld wordt #Graafland

Dat Comrie het zo verklaart, komt omdat hij alleen van de geestelijke, innerlijke rechtvaardiging door het geloof weet #Graafland

Deze versmalling heeft ingrijpende gevolgen. Je kunt ‘dierbaar’ ovr rechtvaardiging praten zonder dat er iets van te merken valt in relaties

Calvijn heeft in dit opzicht het bijbelse getuigenis wel in zijn diepte, maar niet in zijn volle breedte gezien – #Graafland

Ik las ergens: wij prediken nog de heilsorde. Dat was bedoeld in zin van: wat wil je nog meer? Ik heb daar bedenkingen tegen – #Graafland

De prediking vd toeleidende weg, ingekaderd in vaststaande heilsorde, is ontleend aan scholastiek met wijsgerig-causale denkwijze #Graafland

Het ene stadium vd geloofsweg krijgt een oorzakelijke functie t.o.v. het volgende stadium, het wordt een (chrono)logische orde, voorwaarde

Het resultaat van deze prediking is dat ieder gemeentelid bij iedere prediking al kan voorspellen wat er komt – #Graafland

In zo’n prediking wordt een geestelijke wereld ten tonele gevoerd die niets meer te maken heeft met werkelijke wereld #Graafland

Er is onder ons zoveel goed gereformeerde, bevindelijke prediking, maar die a/h werkelijke bestaan vd gemeente voorbijgaat – #Graafland

Prediking is levensvreemd geworden en werkt vervreemdend; woorden en geen realiteiten. Dat werkt Godsverduistering in de hand – #Graafland

Onze roeping is om weer levens-echt te prediken, in de volle zin van het woord – #Graafland

De prediker heeft, in navolging van Jezus, de mens te zoeken, waar hij zich ophoudt, in zijn concrete situatie – #Graafland

Dit is aansluiting bij Nadere Reformatie: de mens met zijn noden, vragen en zonden te zoeken en hem bij Jezus brengen – #Graafland

Wij moeten bedenken dat ook in onze kerken de moderne mens zich ophoudt – #Graafland

Hebben wij onszelf ervoor over om vervuld te worden met de Geest en louter instrument te zijn in Zijn hand? – #Graafland

Het is oppervlakkig te zeggen dat wij de prediking rustig kunnen laten zoals ze nu is, maar dat we alleen de Geest nodig hebben – #Graafland

In de volgende tweets reageren 3 predikanten vd @GerefBond op ‘Gereformeerden op zoek naar God’ van C. #Graafland @waarheidsvriend 1991

#Graafland wil niet onvoorwaardelijk en zonder meer geloven in de betrouwbaarheid van eigen geloofstraditie, hij plaatst overal vraagtekens

#Graafland doet dit in grote bewogenheid, bevlogenheid, maar ook felheid. Met vaak uitdagende en ook wel generaliserende opmerkingen

Is #Graafland niet te negatief, een onruststoker? Aan welk steentje vd eigen traditie heeft hij al niet gevoeld of het wel goed vast zat?

Ds. G. Boer zei eens dat je God moet vragen om ogen, zodat je de zegen die God geeft, soms in het klein en verborgen, niet over t hoofd ziet

#Graafland moet niet alleen verontrusten. Laat hij vooral ook in deze barre tijden vertroosten

#Graafland wil geen algemeenheden, maar concreetheid. Dat is echter een uiterst moeilijke opgave. Hier dreigt moralisme

Juist in deze oppervlakkige tijd moeten we volle nadruk te leggen op innerlijke beleving vd rechtvaardiging vd goddeloze – contra #Graafland

Concrete zonden zijn pieken van ijsberg waarvan grootste deel onder water zit. We moeten radicaal de ellendestaat vd mens aanwijzen

Kenmerkend voor de Reformatorische belijdenis en voor een Reformatorisch gezinde christenheid is een diep zonde- en schuldbesef

De Evangelische beweging kan geen model staan vr prediking van zonde en genade in hun bijbelse concreetheid en diepte – contra #Graafland

Rechtvaardiging vd goddeloze is kernbelijdenis Reformatie die prioriteit en actualiteit in prediking niet mag verliezen – contra #Graafland

Een rechtgeaarde prediking vd rechtvaardiging is altijd gericht op de heiliging. Het draait om rechtvaardiging. Maar het gaat om heiliging

#Graafland beweert dat gereformeerde spiritualiteit verinnerlijkt en versmald is, zodat rechtvaardiging en heiliging uit elkaar gerukt zijn

Het volle leven met zijn strijd en opdracht is buiten de deur gehouden. De werfkracht vd gemeente werd daardoor in zijn kracht gebroken

#Graafland zet hier op een zeer cruciaal punt het sein op onveilig. Hij pakt terecht de koe bij de horens. We moeten ons hierop bezinnen

Er is inderdaad een stroming waar stadia op geloofsweg tot voorwaarden werden, zelfs rustkussens i.p.v. prikkels naar Christus toe

De uitverkiezing is niet een struikelblok op weg naar God, maar altaar der aanbidding bij God – Calvijn

#Graafland spreekt ten onrechte van de ‘tragiek van Dordt’. Hij interpreteert de evangelische taal van de Dordtse Leerregels te negatief

Het is niet mogelijk voluit de Goddelijke genade te belijden zonder een dubbele predestinatieleer – contra #Graafland

Het kan weleens zijn, dat het geheimenis van de wedergeboorte met niet veel andere, diepere woorden uit te drukken valt als Dordt deed

De geref. geloofstraditie is gebrekkig omdat het niet zelden tot verregaande systematiseringen kwam die het leven eruit haalden #Graafland

In de gereformeerde traditie liggen volgens #Graafland schatten die, mits goed benut, van grote betekenis kunnen zijn voor onze tijd

De Heere God wil niet alleen dat we met Hem verzoend zijn, maar ook dat we verlost en vernieuwd zijn

Op een bepaalde manier waardeert #Graafland de prediking van de toeleidende weg, dat er aandacht is vr de vragen vd toe-eigening vh heil

Wij moeten de prediking vh objectieve heil in Christus niet uitspelen tegen die waarin aan toe-eigening ruime aandacht geschonken wordt

Advertenties