Het dogma in prediking en geloofspraktijk

Dr. A. de Reuver, ‘Het dogma in prediking en geloofspraktijk’. Artikelenserie uit De Waarheidsvriend, juli-augustus 1996. Met dank aan www.digibron.nl.

De grote theoloog Augustinus schreef eens: “God en de ziel wil ik kennen. Verder niets? Nee, verder in het geheel niets!” #dogma

Luisterend aan de deur van Augustinus’ sterfkamer ving men menig keer het woord peccavi op: ik heb gezondigd! #dogma

Heer, mijn hart is boos en schuldig, maar Gij zijt barmhartig, en duizend malen meer verduldig dan ik boosaardig ben – Guido Gezelle #dogma

Theologen staan als het erop aankomt evenzeer met lege handen en verlegen hart als de simpelste christenmens die #dogma-tisch ongeschoold is

Als de zaak er nu zó voorstaat, dringt zich dan de vraag niet op, wat de zin en noodzaak is van #dogma en kerkleer?

Er is in verleden niet zelden gepleit vr ondogmatisch christendom. Het #dogma zou a/h Evangelie vreemd zijn. Die geluiden zijn niet verstomd

Wanneer het #dogma zijn waarde wordt ontzegd, vindt er een kortsluiting plaats die even naïef als gevaarlijk is – A. de Reuver

Wie preekt, vertolkt. En wie vertolkt, doet dat m.b.v. grondovertuigingen – A. de Reuver #dogma

Keuze: of deze overtuigingen ontlenen aan eigen beperkte willekeur, of aan de samenhang van de Godsopenbaring – A. de Reuver #dogma

De kerk verliest zonder deze lading de nodige diepgang en zal een speelbal van de wind blijken – H.J. Iwand over #dogma

De kerk is niet uit het #dogma geboren, maar uit de prediking – A. de Reuver

Prediking in betoon van Geest en kracht leidde tot geloof en schiep de kerk, als creatura verbi (schepping vh Woord) – A. de Reuver #dogma

Zoals elke binnenkant een buitenkant heeft, zo ook hier. Niet alleen geloof met t hart, maar ook belijden met de mond – A. de Reuver #dogma

Prediking en belijden verhouden zich als klank en weerklank. Die belijdende weerklank op de roep van het Evangelie – A. de Reuver #dogma

Belijden had & heeft vooral iets van een lofzang, zoals Calvijn het graag zei. De kerk maakt er God getuigend in groot – A. de Reuver #dogma

Het #dogma wil de inhoud vh christelijk geloof beschermen tegen misverstanden & vertekening en verdedigen tegen aantijgingen & afwijzing

Men moet er de wervende verwondering in horen ademen – A. de Reuver over de belijdenis #dogma

Belijdenissen dragen niet alleen een samenbindend, maar ook een bindend karakter. Ze sluiten in, maar ook uit – A. de Reuver #dogma

#Dogma = bakens in zee, wijzen vaargeul, zandbanken en klippen aan. Men kan vast komen te zitten en zich te pletter lopen – A.A. van Ruler

#Dogma = gehoorzame poging om diverse Schriftgegevens die elkaar ogenschijnlijk uitsluiten, in hun diepe samenhang en eenheid te eerbiedigen

Met losse teksten kon men vele kanten uit. Elke ketter heeft immers zijn letter – A. de Reuver #dogma

De kerk zei: wij hebben het Woord, en dit Woord spreekt zichzelf niet tegen, maar legt zichzelf uit, mits wij het uit laten spreken #dogma

Het kerkelijk #dogma eist geen gezag voor zichzelf op, maar voor het Woord van God – A. de Reuver

Criterium vh rechte christengeloof niet gelegen in geïsoleerde bijbelteksten, maar in de eenheid van Gods openbaring i/d Schrift #dogma

De canon is niet gemaakt, maar gegeven. Zij diende zich aan. Die boeken hadden geestelijk gezag onweerstaanbaar in zich – De Reuver #dogma

Augustinus’ bescheidenheid inzake de kwaliteit van de formuleringen in het trinitarisch #dogma: “Wij zeggen dit om niet geheel te zwijgen”

Waarom zweeg men niet liever? Omdat canon noopte tot spreken: zoeken nr verbanden en grondlijnen vd ene boodschap #dogma

Niet uit lust tot rationele doorzichtigheid, maar vanuit roeping om het Evangelie ongeschonden te bewaren en evenwichtig te vertolken #dogma

De meeste ketterijen berusten op een versimpeling van het Evangelie, op een ongepaste opheffing van de paradox – A. de Reuver #dogma

#Dogma-historisch gesproken is betekenis vd Reformatie gelegen in herontdekking en uitwerking vd leer omtrent de Heilige Geest – J. Koopmans

Veranderde mensen zijn mensen die van een Ander, van Christus, zijn geworden – A. de Reuver #dogma

Het geloof is niet bewerkend van aard, maar louter ontvangend; het ontvangt wat Christus dr genade verwierf & uitreikt – A. de Reuver #dogma

Het #dogma – aan de Schrift ontsprongen – vormt een legitieme en onontbeerlijke leesregel bij het verstaan en vertolken van de Schrift

Van Ruler schreef ooit dat men in het schip der prediking telkens het klotsen van de golven van het #dogma hoort

Het #dogma vormt niet de boodschap. De prediking heeft niet het dogma als onderwerp en inhoud, maar de Bijbeltekst – A. de Reuver

Strikt genomen preken wij niet over een tekst, maar bedienen wij vanuit die tekst het Woord dat tot de gemeente komt – A. de Reuver #dogma

Niet iedere tekst in dogmatisch keurslijf wringen! Zo valt men Schrifttekst in de rede en maakt men die brutaal rechtzinnig monddood #dogma

De afzonderlijke teksten zijn geen snippers die verwaaien met de wind, maar ze vormen een onderdeel van het ene Woord – A. de Reuver #dogma

Het eigenlijke uitgangspunt is niet een incidentele tekst, maar de opdracht van de Meester – A. de Reuver #dogma

Met Luther moeten we zoeken naar de samenhang vd tekst met de Gekruisigde Die is opgestaan, al dient hier niets te worden geforceerd #dogma

Men dient de evangeliën van achteren naar voren te lezen – Leesregel van O. Noordmans

Een preek kan nooit aanspraak maken op werkelijk christelijk gehalte en zeggingskracht als daaraan naam & werk van Christus ontbreekt #dogma

Wat heeft gelovige aan #dogma? Het wil opruiming houden ondr alle obstakels die als wegversperringen tussen Christus & hem worden opgeworpen

Onverdraagzaam is het #dogma, omdat het, als echo op t Evangelie, onze ondergang niet tolereert. Want iedere grond buiten Christus = de dood

Onder #dogma-tisch christendom kan men verstaan een vorm van christenzijn dat steil, steriel en levenloos is. Maar dat is een vertekening

#Dogma en geloofsleven concurreren op geen enkele manier. De doordenking van de doctrina gaat met de beleving ervan hand aan hand

Door het #dogma wordt de geloofservaring juist verdiept, en door deze ervaring krijgt het dogma geest en leven

Zolang het #dogma functioneert naar zijn wezenlijke bedoeling en dus met Christus vervlochten blijft, is het dogma een heilzame gids

De dogmaticus Bavinck kon op zijn sterfbed de hele dogmatiek op één kant van een halve stuiver schrijven: genade! #dogma

Advertenties