Het Verbond Gods

In 1973 verschijnt er in De Waarheidsvriend een artikelenserie over ‘Het Verbond Gods’. Met dank aan www.digibron.nl.

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘Verbond en #belofte’ (A. de Reuver) @waarheidsvriend 1973

Het verbond is kenbaar aan de #belofte. Om een geliefde beeldspraak van Calvijn te gebruiken: zij verhouden zich als zon en stralen

Via de #belofte komen wij tot God en Zijn verbond, omdat God en Zijn verbond zo tot ons

De #belofte welt uit Gods vaderhart, stroomt door de bedding van Christus’ werk en mondt uit in de zee van de Heilige Geest – A. de Reuver

Zo almachtig is Hij, dat Hij iets niet kan: liegen. Wie zwijgt, liegt niet. Maar de Heere spreekt. En wat Hij zegt, doet Hij #belofte

#Belofte is naar reformatorisch besef een ander woord voor heilsboodschap, evangelie

Het heil komt tot ons in gewaad en gestalte van #belofte. Dat wil niets minder zeggen dan dat wij uitsluitend zijn aangewezen op het Woord

Neemt men de #belofte uit de bijbel, dan neemt men het evangelie weg – R. Erskine

Indien er aan één voorwaarde onzerzijds moest worden voldaan, was de #belofte geen belofte, doch loos alarm – A. de Reuver

Waarom beklemtoont de Heere zo vaak en luid dat we verloren zouden gaan? Opdat we niet in het eeuwige verderf te gronde zouden gaan… (1/2)

…maar onder het gewicht van deze huiveringwekkende oordeelswoorden in het geloof Christus zoeken – Calvijn (2/2)

Het Nieuwe Testament is goed nieuws, maar brengt ten diepste niet iets nieuws. Alleen: de bloemknop is nu ontvouwd – A. de Reuver #belofte

De #belofte “God zal Ik voor u zijn” is volkomen in de Zoon. Volkomen = ineensmelting vd woorden van ge-komen en vol-bracht – De Reuver

God heeft in Christus het onuitwisbare uitroepteken gezet achter het geheel van Zijn beloften – A. de Reuver #belofte

Op Gods heilshandelen preludeert de schepping reeds: licht uit duisternis! – A. de Reuver #belofte

Het Nederlandse woord #belofte (beloven) is verwant aan geloof (geloven). Gewichtiger is dat de woorden theologisch nauw samenhangen

Het geloof op zich is even onbeduidend als een broodkorf zonder brood. Alleen wat daarin ligt kan verzadigen – A. de Reuver #belofte

Wij blazen met ons geloof de #belofte (en onszelf) geen leven in. Maar de Geest blaast ons door de belofte leven in – A. de Reuver

De Bijbel is altijd het levende Woord Gods. Maar om zondaren onder beslag vh Woord te brengen is getuigenis vd Heilige Geest nodig #belofte

Het Geesteswerk in onze harten (subjectieve zekerheid) legt niet grond voor zekerheid vh Woord. Die grond ligt in het Woord zelf #belofte

Wij doen niets met de #belofte. Het ‘doen’ dat binnen de grens van onze mogelijkheden ligt, is: verwerpen – A. de Reuver

De keerzijde van Gods soevereine alleen-werkzaamheid is de onvoorwaardelijkheid van de #belofte – A. de Reuver

Nu God Zijn belofte eenzijdig en onvoorwaardelijk aan mij vervult, behoef ik mij niet eerst in vorm te gieten waarin #belofte past

De schijnbare rechtzinnige klacht “maar dat is niet voor mij” is zoals Woelderink signaleert tot een chronische ziekte geworden #belofte

Ik ben immers toch verloren. Zo neem ik dan het Woord aan, alsof het helemaal alleen voor mij was – Kohlbrugge #belofte

Wie bang gemaakt is de #belofte te stelen, bedenke: een dief ben ik toch – A. de Reuver

Het geloof leeft niet van aanschouwen, maar van de ‘loodrechte’ #belofte – A. de Reuver

Het leven uit de #belofte is geen minderwaardig stadium van het geloof. Integendeel – A. de Reuver

Eigenlijk begint het toch bij de #belofte, daarop berust het, daarin eindigt het – Calvijn over het geloof

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘#Verbond en prediking’ (G. Boer) @waarheidsvriend 1973

Het #verbond is het raam, waarbinnen de Heere met ons omgaat. Overal in de Schrift zien wij God en de mens met elkaar spreken, onderhandelen

God oneindig hoog boven het schepsel, tegelijk zich diep neerbuigend tot het schepsel = Gods neerbuigende goedheid – G. Boer #verbond

Dit #verbond is de vreugde vr/h volk, dat enerzijds door wetsbestrijdende goddelozen wordt bespot, anderzijds door wettische mensen vertrapt

De samenkomst der gemeente is niet een willekeurige hoop hoorders, maar de gemeente van de Heere Jezus Christus – G. Boer #verbond

Wij moeten al deze zaken niet benaderen vanuit de controversen van nu en vroeger, maar vanuit de bijbelse doorlichting – G. Boer #verbond

Niemand mene, dat met een verbondsbeschouwing of een verbondsvisie de kerk is gered – G. Boer #verbond

Gereformeerden mogen nooit begrippenkauwers worden, maar moeten bij en uit de Schrift leven – G. Boer #verbond

Wie dit uitgangspunt (het #verbond) in de prediking tot een eindpunt maakt, deed beter nooit te beginnen – G. Boer

Eén vd oorzaken vh in discrediet geraken vd leer des verbonds is het uitspelen vh #verbond tegen de noodzakelijkheid van bekering en geloof

Waar het geestelijk leven in verval raakt, verliest men op den duur ook de rechte leer – G. Boer #verbond

Het #verbond verwordt tot operatieterrein voor het verdorven verstand ipv slagveld voor de levende God om te doden en levend te maken

Men maakt van de kinderen des verbonds kwaliteitskinderen en komt niet meer toe aan de geweldige diepten van zonde en genade #verbond

Hij wil werken in de lijn der geslachten. Als een gouden draad loopt Zijn verkiezende liefde door de geslachten #verbond (1/2)

Daar is de bodem toebereid. Daar liggen de gebedsworstelingen der voorgeslachten. Daar liggen de beloften & toezeggingen Gods #verbond (2/2)

Alle nadruk mag vallen op het volbrachte werk. Wie uit vrees vr/d honden de kinderen het brood onthoudt, had geen ds. moeten worden #verbond

Wanneer de angst ons beheerst de korf van vrije genade te laag te zetten, zijn wij in strijd met prediking van Christus & apostelen #verbond

Is er iets gewonnen, wanneer de Middelaar des verbonds in de prediking wordt verborgen? – G. Boer #verbond

Het Woord Gods moet worden geopend zonder enige menselijke bijmengselen – G. Boer #verbond

Wanneer de levende & bewogen verbondsbetrekking in het oog gehouden ware, hadden wij minder scholastiek en minder stelsels… #verbond (1/2)

…en minder versteende gemeenten, waarbij de ouderen bevriezen en de jeugd ontkerstent op een verschrikkelijke manier #verbond (2/2)

Wij moeten de eis vh #verbond niet als nieuwe wet prediken, maar als permissie. Hier wordt de prediking niet: Gij zult, maar gij moogt

Het geloof is het vertrouwen van het hart, de overgave. Hier is de weg, waar de mens ontvangt, wat de Heere eist – G. Boer #verbond

Het geloof is niet een voorwaarde, door de mens te vervullen, maar de weg, waarlangs de Heere ons Zijn weldaden schenkt #verbond

Het moet en mag niet normaal zijn niet te geloven. Het moet tot in zijn diepste wortels als schuld worden gepreekt – G. Boer #verbond

Door de nodiging en de dreiging wordt de klem gesteld en dienen de mensen gebracht te worden tot het geloof – G. Boer #verbond

Nooit en nimmer mogen wij de spanning tussen verkiezing en #verbond oplossen – G. Boer

De ware gelovigen floreren het best, als zij als het hart vd gemeente functioneren en als zoutend zout de hele gemeente doordringen #verbond

Niemand poge deze ware gelovigen los te pellen uit het geheel, niemand verheffe hen tot een bijzondere klasse – G. Boer #verbond

Dogmatische bezinning maakt pas goede vorderingen, als deze geheel gevuld wordt door onafgebroken bezig zijn mt/d Schrift – Calvijn #verbond

De dogmatiek dient zich als een spons helemaal vol te zuigen uit de sappen van de Heilige Schrift #verbond

Waar het onderscheidende element verdwijnt, verliezen wij door de breedte de diepte en verdwijnt de gemeente in de massa – G. Boer #verbond

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘#Verbond en verkiezing’ (C. den Boer) @waarheidsvriend 1973

Vaak zijn #verbond en verkiezing tegen elkaar uitgespeeld. Ze moeten echter ten nauwste op elkaar betrokken worden – C. den Boer

Het #verbond is de uitdrukking van Gods onverdiende, maar onverbreekbare genade – C. den Boer

Het #verbond der genade is niet minder dan de historische uitvoering en realisering van de verkiezing – H. Bavinck

In het #verbond redt God Zijn schepping, ook al zullen vele schepselen aan die reddende genade geen deel hebben – C. den Boer

Het genade-#verbond is de bedding, waardoorheen de verkiezing zich baanbreekt – C. den Boer

Het genade-#verbond is niet opgericht met deze & gene uitverkorene (optelsom van individuen), maar met gelovigen & hun zaad – C. den Boer

In de kring van het #verbond zijn er ook altijd de geveinsden. De ouden spraken over het nabijkomend werk – C. den Boer

Onze vaderen hadden zoveel fiducie in de God vh #verbond dat zij godzalige ouders die treurden over het verlies van jonggestorven… (1/2)

…kinderen, bemoedigden vanuit de heerlijke werkelijkheid vh genade-#verbond waarin zij met hun kinderen begrepen waren – C. den Boer (2/2)

Wat God in Zijn #verbond aan mij schonk heeft Hij van eeuwigheid krachtens Zijn welbehagen vr mij in Zijn Vaderlijk hart gehad – C. den Boer

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘De Middelaar van het #verbond’ (H.G. Abma) @waarheidsvriend 1973

Sommigen voerden discussie over #verbond als was het tafeltennis. Ze sloegen aantal termen & begrippen gewiekst heen & weer of het niets was

Uitdrukkingen als: verbondskinderen en verbondsbeloften, die tot rijke troost waren, hadden voor mij een verdachte klank #verbond (1/3)

Ik dacht dat het beroep en de steun op #verbond en op daarbij horende beloften de allure hadden van een alternatieve weg ter zaligheid (2/3)

Weliswaar niet een ander evangelie, maar gewis een andere heilsorde. Geen bekering, geen wedergeboorte, geen ontdekking… #verbond (3/3)

In onze opinies moeten we ons nauwgezet hoeden, dat de idee van het #verbond niet de figuur van de Middelaar overschaduwt – H.G. Abma

Het #verbond mag beslist niet een eigen leven gaan leiden. Niemand kan anders zalig worden dan door de enige Middelaar Jezus Christus – Abma

Dogmatische uiteenzettingen over het #verbond zijn te zeer in details afgedaald en te schools geworden – H. Bavinck

Een beschouwing over het #verbond zou niet misstaan hebben onder de letter V in het boek ‘Het ABC des geloofs’ van Comrie – H.G. Abma

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘#Verbond en verlossing’ (J. van Sliedregt) @waarheidsvriend 1973

God werkt daarom in de weg der geslachten, in de weg van het “Ik ben uw God en de God van uw zaad” – J. van Sliedregt #verbond

Groot onderscheid tussen afhankelijk leven uit #verbond en valse-lijdelijkheid-cultus: Bij valse lijdelijkheid handhaaft mens zich… (1/2)

…in zijn ontkenningen. Hij heeft niet, kan niet. God moet het geven. Maar zo blijft hij meester in zijn eigen (leeg) huis (2/2) #verbond

Bij het ware verbondsleven mogen vergeving, kracht, leven, wijsheid & licht uit de schatkamers van Christus worden gehaald #verbond

Het is: alles in Christus. Het heil vloeit uit de eeuwigheid, door de bedding van het genade-#verbond naar de eeuwigheid – J. van Sliedregt

Zo loopt – naar de Schriften – alles uit op het machtige wonder vd volle ontplooiing vh #verbond: God met Zijn mens en de mens met zijn God

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘Verbondszegen en verbondswraak’ (W.L. Tukker) @waarheidsvriend 1973 #verbond

De Heere verwezenlijkt Zijn verkiezing in de orde van het #verbond (=verbondsmatig) – I. Kievit

De hele leer der zaligheid van een zondaar wordt door de leer van het genade-#verbond niet op non-actief gezet – W.L. Tukker

Het #verbond Gods staat aan het begin van ons leven, aan het begin van ons geestelijk leven – W.L. Tukker

Terugziende moet je zeggen: “Al wat Hij mij gegeven heeft, dat heeft Hij mij aan het begin reeds toegezegd” – W.L. Tukker #verbond

Als aan poort der kerk zo grote en kostelijke dingen worden toegezegd, moet het duidelijk zijn dat die vragen om geloof en bekering #verbond

Daar kan een leven niet te lang voor zijn, om al die schatten te leren kennen, waarderen, bezitten en hanteren – W.L. Tukker #verbond

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘#Verbond en verantwoordelijkheid’ (I. Boot) @waarheidsvriend 1973

De mens, met wie God Zijn #verbond opricht, is tegenover dat verbond, dat wil zeggen, tegenover de God van het verbond, verantwoordelijk

In de uitdrukking ‘verantwoordelijkheid’ zit het grondwoord ‘antwoord’ #verbond

Het #verbond is een gave, die de mens tevens voor een door hem nooit in eigen kracht te volbrengen opgave stelt

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘De weldaden van het #verbond’ (H. Vreekamp) @waarheidsvriend 1973 @henkvreekamp

We vergeten vaak dat in het Koninkrijk van God de regel geldt dat de vele gaven altijd eerst teruggebracht worden tot de éne Gave #verbond

Uit de bron Christus wellen de weldaden omhoog, in eindeloze stroom, in niet te stuiten beweging van liefde #verbond

De weldaden van het #verbond – geen andere zijn het dan de weldaden van Christus. Alleen mét Hem – zal God ons ook alle dingen schenken!

Er is geen gemeenschap aan de weldaden van Christus dan alleen door de gemeenschap aan de persoon van Christus #verbond

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘Verbond en #wet’ (K. Exalto) @waarheidsvriend 1973

Naar haar aard is de #Wet heilzaam. Zij zet de palen uit waarbuiten wij niet gaan mogen om niet de gemeenschap met God te verliezen (1/2)

Zij beschrijft de ruimte waarbinnen niets dan vreugde wordt beleefd – K. Exalto #wet (2/2)

Men onderschatte niet wat het is de #Wet levenslang als aanklager te hebben. Hiermee staat de christen tot zijn dood onder zware druk

Luther spreekt over Mozes als onder andere zijn achtervolger, zelfs zijn beul #wet

Een gereformeerde evangelistiek zou opgezet moeten worden vanuit een doordenking van het werk der #Wet, ook in ongelovigen – K. Exalto

Men kan de #Wet niet hanteren alsof er geen Christus is. Doet men dat toch dan brengt men de mensen óf tot eigengerechtigheid óf tot wanhoop

Alle gelovigen hebben een teer geweten ontvangen; zij zijn uiterst gevoelig voor elke overtreding. De #Wet is hen lief – K. Exalto

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘De grenzen van het #verbond’ (L. Blok) @waarheidsvriend 1973

Even een logische conclusie, even een verstandelijke redenering en wij raken het pad van het Woord kwijt! – L. Blok #verbond

Eenzijdig redenerend vanuit het #verbond en we hebben geen bekering en geloof meer nodig, alles is in het verbond al geregeld – L. Blok

Eenzijdig redenerend vanuit de uitverkiezing en alle beloften Gods zijn van nul en geen waarde – L. Blok #verbond

Wie kent ze niet: de verbonds-oppervlakkigen, of: de in de verkiezing verstarden. Jammer, men luistert onvoldoende naar Gods Woord #verbond

Het geloof in de verkiezing mag het #verbond niet uitschakelen, gelijk maar al te veel geschiedt – L. Blok

Meermalen noemen wij alleen Gods kinderen ‘Gods volk’, maar dan hebben wij het bijbelse begrip verengd – L. Blok #verbond

Een onbetrouwbaar mens mag je achter zijn rug kijken, de getrouwe God behoef je niet ‘achter Zijn rug te kijken’ (uitverkiezing) #verbond

Gods #verbond is niet een akte in een kluis, maar de werkzame draaggrond van ons leven. Dag bij dag omringt het ons en zegent het ons

Wie niet deel neemt aan het avondmaal, heeft het #verbond gebroken; hij zal zijn ongerechtigheid dragen – L. Blok

Hoe ver loopt de grens van het #verbond nog door in de tot ‘wereld’ geworden Christenheid? Ik weet het niet… – L. Blok (1/2)

Maar Gods Woord getuigt doorgaans, dat de grens bij God ruim ligt. Hij doet barmhartigheid aan duizenden… – L. Blok #verbond (2/2)

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘De kinderen van het #verbond’ (Jac. Westland) @waarheidsvriend 1973

Het woord kind geeft hier niet een bepaalde leeftijd aan, maar geeft aan dat de Israëlieten tot het #verbond behoren in algemene zin

Het is een verhouding van voorrecht en verantwoordelijkheid #verbond

De opvoeding in het OT bestaat uit het overleveren van de grote daden des Heeren, waardoor de Heere Israël tot Zijn volk verkoos #verbond

Het genade-#verbond sluit aan op de schepping. God heeft in de schepping gelegd dat een vader en moeder verbonden zijn met hun kinderen

Het zijn niet alleen de personen, maar ook hun verbindingen, die opgenomen worden in het genade-#verbond

Er ligt hoge spanning in uitdrukking ‘kinderen vh #verbond’. Je kunt het zijn en toch eigenlijk niet zijn. Kind en toch geen kind! (1/2)

Deze spanning heeft men op alle mogelijke manieren onder woorden proberen te brengen. Dat heeft geleid tot veel verwarring #verbond (2/2)

Wat een pleitgronden worden hier voorgesteld aan verbondskinderen, die zichzelf niet meer in kunnen zetten met verstandelijk ‘dus’ #verbond

Het leven in t #verbond is heerlijk gezinsleven. God is Vader, Christus is Eerste der broederen en de gelovigen als vele broeders en zusters

Verbondskinderen zijn in algemene zin Gods kinderen. De Heere heeft recht op hen. We mogen ze niet offeren aan de afgoden vd tijd #verbond

Verbondsouders zijn biddende ouders. Kinderen vh #verbond zijn kinderen voor wie veel gebeden zijn neergelegd in het binnenste heiligdom

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘Verbondstrouw en verbondsgehoorzaamheid’ (C. van der Wal) @waarheidsvriend 1973 #verbond

Trouw staat zó hoog aangeschreven, dat het aangaan van de meest innige verbintenis in het leven ‘trouwen’ wordt genoemd #verbond

De trouw Gods is een belangrijke factor voor het geloofsleven van Zijn kerk. De God van Jacob blijft trouw aan Zijn eigen keuze #verbond

De vertrouwelijkheid vh #verbond mag geen ogenblik uit het oog doen verliezen, dat de grote Partner ter ene zijde de Koning der koningen is

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘Het #verbond en de Heilige Geest’ (H. Bout) @waarheidsvriend 1973

De Heilige Geest opent het hart vd mens voor de beloften, de zegeningen en de weldaden vh #verbond. Hij maakt het hart warm voor Christus

In de Schrift is de zonde niet een gemakkelijk te repareren schade; daarvan wordt de mens niet verlost mt/e beetje goede voornemens #verbond

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘#Verbond en schepping’ (C. Graafland) @waarheidsvriend 1973

De schepping is buitenkant vh #verbond en het verbond is binnenkant vd schepping – Karl Barth (geref. theologen zijn het hier niet mee eens)

Toch is het goed om ook te blijven spreken vh scheppingsverbond van God. Er is ook een relatie tussen #verbond en schepping – C. Graafland

Deze wereld is er niet maar lukraak gekomen, maar zij komt uit Gods hand en God heeft met het scheppen van Zijn wereld een doel #verbond

Wij hebben ons bestaan aan God te danken. God heeft gewild, dat wij er zijn – C. Graafland #verbond

Elke relatie waarin God met ons treedt, is genade. Ook de schepping is zo genade te noemen. God was het ons niet verschuldigd #verbond (1/2)

Alleen dienen wij dan toch wel weer onderscheid te maken tussen deze genade en de verlossende genade – C. Graafland #verbond (2/2)

Deze wereld is schepping van God. En als schepping van God is zij, zegt Calvijn, als een boek vol schone letteren #verbond

God heeft Zijn schepping niet losgelaten, toen de mens in de zonde viel. Waarom niet? Omdat Hij de wereld liefhad (Joh. 3:16) #verbond

God heeft deze wereld lief, omdat Hij Zich aan deze wereld als Zijn wereld verbonden heeft. In dat woord ‘verbonden’ ligt het woord #verbond

De wereld heeft God wel losgelaten. Maar God heeft de wereld niet losgelaten. Dat is te danken aan Zijn #verbond – C. Graafland

Ook al heeft Calvijn geen uitgewerkte verbondsleer nagelaten in zijn Institutie, hij heeft daarvoor wel de hoofdlijn aangewezen #verbond

De verbondsleer binnen de geref. theologie is niet weinig bedreigd geworden door gevaren van verstarring en verrationalisering #verbond

Het is opmerkelijk, dat één van de controversen te maken heeft met de vraag, hoeveel verbonden God wel heeft gesloten #verbond (1/3)

Er zijn er, die zeggen: twee verbonden. Het #verbond der werken en het verbond der genade (2/3)

Er zijn er ook, die zeggen: drie verbonden. Het #verbond der verlossing, het verbond der werken en het verbond der genade (3/3)

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘#Verbond en sacrament’ (A. van Brummelen) @waarheidsvriend 1973

Strikt genomen is er geen wezenlijk verschil tussen Woord en sacrament. Ze wijzen ons beide op de gekruiste Christus #verbond

Doop en avondmaal wijzen aan en bevestigen dat er een #verbond of band van genade is tussen God en Zijn volk

Sacramenten zijn ahw de prenten bij het genade-#verbond. Op tastbare wijze laat God zien voor onze ogen wat Hij in Zijn Woord bedoelt

Maar niet enkel prenttekeningen geeft God, ook handtekeningen. Want sacramenten zijn nevens tekenen ook zegelen – A. van Brummelen #verbond

De opgestoken vinger van God… Bij Doop en Avondmaal… aan u, voor u… in u… Denk erom!! – A. van Brummelen #verbond

De sacramenten zijn als het ware de verlengsnoeren van het Woord Gods naar ons heen – A. van Brummelen #verbond

Waar het licht des Woords vr zwak geloof nog zo schemerig glanst, daar willen de sacramenten bijlichten, toelichten en verhelderen #verbond

Genezing v deze misstand treedt alleen in dr een meer en meer gebonden worden a/h Woord – A. van Brummelen over avondmaalsmijding #verbond

Hoe meer Christus gepredikt wordt en het geloof in Hem, des te meer mogen we ook nr Gods belofte hopen op zegen – A. van Brummelen #verbond

Men drijve noch nr het Doopvont noch nr de Avondmaalsdis, maar men stelle Christus voor als de enige weg tot God – A. van Brummelen #verbond

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘Het #verbond in het Oude Testament’ (H. Goedhart) @waarheidsvriend 1973

Het #verbond staat in het Oude Testament centraal, d.w.z. het is het middelpunt van Gods openbaring aan de vaderen

Telkens wanneer God in het Oude Testament met mensen bemoeienis maakt, geschiedt dit door middel van een #verbond

God regeert Zijn kinderen niet slechts zoals een vorst zijn onderdanen. Hij regeert hen echter door met hen in een #verbond te treden

Een #verbond betekent dat God Zich verbindt met mensen. Wie oog krijgt voor deze genadige goedheid van God, is er verrukt over

God verbindt Zichzelf (wat een ondoorgrondelijke goedheid!) tot het nakomen van wat Hij binnen het #verbond heeft beloofd

Het wonder v Gods goedheid i/h #verbond is ongelooflijk vr/e zondaar. Daarom 2 zichtbare tekenen: besnijdenis & Pascha, nu: doop & avondmaal

Het karakter vh #verbond brengt met zich mee, dat gezin en familie heel belangrijk zijn. God strekt Zijn hand ook uit naar het nageslacht

De volgende tweets n.a.v. artikel ‘Het #verbond in het Nieuwe Testament’ (A. Noordegraaf) @waarheidsvriend 1973

Het woord #verbond moge slechts een enkele maal voorkomen, de zaak als zodanig is op bijna elke bladzijde van het N.T. aan de orde

De komst van Gods Koninkrijk brengt scheiding en gericht. Jezus heeft zowel het ‘zalig’ als het ‘wee u’ uitgesproken #verbond

De komst van Christus betekent dat God iets nieuws doet, maar tevens toont dit de onverbrekelijkheid vd beloften Gods aan Abraham #verbond

Alles komt aan op het geloof en de gehoorzaamheid jegens de God van het #verbond

Wie meent veilig te zijn in het #verbond, maar de God van het verbond veracht, bedriegt zich. Hem zal de verbondswraak treffen

Advertenties