Johann Sebastian Bach

A. de Reuver, ‘Bach, een bode van boete en geborgenheid’. Artikel uit De Waarheidsvriend, mei-juni 1985. Met dank aan www.digibron.nl.

#Bach moet men in een adem met Luther noemen. Hij werd weliswaar meer dan twee eeuwen later dan Luther geboren, maar ze horen bijeen

Heel het klimaat waarin #Bach werd geboren en getogen was van Lutherse vroomheid doorademd

Ik zou alle kunsten en in het bijzonder die der muziek, gaarne in dienst willen stellen van Hem die haar geschapen heeft – J.S. #Bach

Muziek richt verslagen harten op. Luther werd van zingen zo vrolijk en welgemoed, dat hij het zingen bijna niet moe kon worden #Bach

Luther vond en ondervond dat de muziek net zo goed in staat is om de duivel op de vlucht te jagen als de theologie #Bach

In de lutherse eredienst is de muziek niet ondergeschikt aan de theologie, maar nevengeschikt! #Bach

Om #Bach’s levenswerk enigermate te verstaan, lijkt mij deze stelling fundamenteel. Zij werd in hem vlees en bloed

Luther bevorderde op de scholen niet alleen het Bijbelonderwijs, maar evengoed het muziekonderricht #Bach

Mensen die een hekel aan muziek hadden, achtte Luther lomperds, aan wier theologie ook wel het een en ander zou mankeren #Bach

Luther leidde uit het boek Openbaring af dat de eeuwige heerlijkheid één eindeloze liturgie voor God zal zijn #Bach

Luther vond dat een leven waar de muziek uit is, alles behalve een waardige voorbereiding op de eeuwigheid is #Bach

Wie in ernst gelooft dat God ons door Christus verlost heeft, die kan het niet laten, die moet er vrolijk en met lust van zingen – Luther

In echte muziek ligt dunkt me iets van nasmaak en van voorsmaak – A. de Reuver #Bach

Muziek is niet zonder reden wel de taal van de hoop genoemd #Bach

#Bach is wel genoemd het begin en het einde van de muziek

Niet #Bach (beek) moet hij heten, maar zee, oceaan – Beethoven

Iemand zei: “Voor mij is #Bach de grootste prediker. Zijn cantates en passionen bewerken een gegrepenheid van de ziel”

#Bach was een bode, een boodschapper, zo men wil… een profeet

Het ging #Bach niet om bekoring als zodanig. Het ging hem daardoor heen om de eer van God en de opbouw van het geloof

Wie van #Bach de lutherse genadeprediker aftrekt, doet hem (en zichzelf) te kort

De hele #Bach is: Woord en muziek

Ook #Bach’s instrumentale muziek, zelfs bijv. een orgelfuga waaraan geen koraaltekst ten grondslag ligt, is toch vd Boodschap doorgloeid

#Bach schrijft boven zijn composities J.J. (Jesu juva = Jezus, help) en aan het eind S.D.G. (Soli Deo Gloria)

#Bach schreef geen ‘wereldse’ muziek. Ook zijn niet-kerkelijke muziek moest tot eer van God zijn

Waar dit niet in acht genomen wordt, is van geen eigenlijke muziek sprake, maar van duivels geblèr en gedreun – J.S. #Bach

Het orgelspel na de kerkdienst is geen aanhangsel, maar het slotakkoord op de lof van Gods Naam #Bach

Zo ooit Luthers ‘nochtans’ van het geloof verstaan en vertolkt is, dan in de muziek van #Bach

Van de Lutherse orthodoxie is #Bach levenslang een trouw vertegenwoordiger en getuige geweest

Wat #Bach was en beleefd heeft, staat in zijn muziek. Bach is bevindelijk

In de twee eeuwen die Luther van #Bach scheiden was het lutheranisme voor een niet gering deel verstard en verstrakt. Zo niet bij Bach

Bij #Bach treft ons authentieke verwondering over Christus’ kruis en vergeving van zonden, de warmte vd persoonlijke deelname aan het heil

#Bach’s belijdenis is niet zelden een liefdesverklaring: “Jesu, Du mein liebster Leben, meiner Seelen Bräutigam…”

Veelzeggend is de inhoud van #Bach’s bewaard gebleven, vooral theologisch georiënteerde bibliotheek

Van grote betekenis voor #Bach’s geloofsbeleving moet geweest zijn ‘Vom wahren Christentum’ van Johann Arndt

Ik moet in geest en geloof troostrijk ondervinden dat het zo is zoals de Schrift zegt – Johann Arndt #Bach

Hoe persoonlijk, existentieel de aard van #Bach’s geloof en werk ook is, men geve het niet uit voor individualistisch of subjectivistisch

#Bach’s cantatewerk is niet maar een opwelling vh gemoed, maar heeft zijn wortels ingeslagen in het Woord van God en de traditie der kerk

Tekst en liederen waren geheel bepaald door de Bijbelpericoop waarover in eredienst gepreekt werd. #Bach was gebonden aan liturgie vd kerk

Als er één thema bij #Bach het centrale en vitale moet heten, dan is het zonder aarzeling het Kruis en de Gekruisigde

De taak van de organist is niet omlijsting van de preek, maar gezongen Evangelievertolking, geheel op de preektekst afgestemd #Bach

In de lutherse traditie was organist niet iemand die het organistenbriefje vd predikant ontving, maar stelde zelf dat briefje samen #Bach

Voor #Bach sterven de klanken niet weg, maar stijgen zij als een niet uit te spreken lofzang op tot God – Schweitzer

Wat niet uit te zeggen is, valt slechts uit te zingen! #Bach

Iemand noemde #Bach een catecheet-musicus. Bach probeerde de wezenlijke bedoeling van wat Luther leerde over het geloof door te geven

#Bach’s cantates zijn niet bedoeld als kunstwerken op zich, maar als prediking van het Woord en van niets anders

De cantates in de eredienst, die als geheel wel 3 uur kon duren (!), vonden plaats na de lezing van het Evangelie en voor de preek #Bach

Meestal besloegen cantates 20 minuten. De bedoeling ervan was geen ‘verpozing’, maar Schriftuitleg en Schriftverkondiging #Bach

#Bach had in Leipzig een gezangboek met 5000 liederen! De lutherse kerk bezat een rijke schat waar Bach uit kon putten

Voor #Bach, die muzikaal gesproken begin en einde is te achten, was er maar Eén het Begin en het Einde: Jezus, zijn leven, zijn verlangen

Advertenties