Martyn Lloyd-Jones

Ds. Joz. A. de Koeijer, ‘Dr. D. Martyn Lloyd-Jones: Lijfarts van zielen’. Artikelenserie in het Gereformeerd Weekblad, februari-april 1982. Met dank aan www.digibron.nl.

Het eigenstandige en geëigende van het Woord is haar goddelijke oorsprong, haar hemelse originaliteit – D. Martyn Lloyd-Jones #MLJ

Ontdekking dat Gods Woord zelf-standig is, niet rustend op menselijke gedachten of filosofische onderbouw, speelt bij #MLJ dominerende rol

Als je maar iets anders kunt gaan doen; als je enige mogelijkheid ontdekt om het ambt te mijden, doe dat dan! – C.H. #Spurgeon (1/2)

Wanneer niets je echter meer bevredigt en je zitten blijft met die druk en die last, word dan pas predikant! – C.H. #Spurgeon (2/2)

Een zondaar kiest niet voor Christus, maar de zondaar vlucht naar Christus – D. Martyn Lloyd-Jones #MLJ

De donkerheid waarin een kind van God kan verkeren is vaak de geboorteplaats vh heldere licht, dat daarna des te heerlijker straalt – #MLJ

De diepte van zijn prediking is gelegen in de ernst, de autoriteit, het eeuwige, het persoonlijke en diep bevindelijke #MLJ

De breedte van Lloyd-Jones’ verkondiging blijkt uit het actuele, het algemene, het tijdgerichte en het universele #MLJ

Als geschoold arts wijst #MLJ op noodzakelijkheid ruggenmerg. Hoe kan Kerk de Waarheid verkondigen als zij die niet kan & durft verwoorden?

Een typische trek in zijn zondagse prediking is n opzettelijke tweedeling. De avonddiensten hebben een meer evangelisatorisch karakter #MLJ

De meeste ellende in het leven is te wijten aan het feit dat u naar uzelf luistert in plaats dat u tot uzelf spreekt – #MLJ (bij Ps. 42:12)

Lloyd-Jones heeft onophoudelijk gewezen op het nut en het profijt dat gelegen is in de bestudering van de kerkgeschiedenis #MLJ

Wanneer ik overwerkt raak, lees ik de verhalen uit die tijden waarin de Geest zo krachtig werkte. Het is de meest opbeurende ervaring #MLJ

Voor mij is het predikambt het hoogste en grootste en heerlijkste waartoe iemand ooit geroepen kan worden – D. Martyn Lloyd-Jones #MLJ

Vrijwel al zijn lezingen, preken en bijbelstudies zijn gebundeld en in druk verschenen, zodat ze over de wereld verspreid konden worden #MLJ

Ds. Joz. A. de Koeijer, ‘Dr. D. Martyn Lloyd-Jones: Over prediking en predikers’. Artikelenserie in De Waarheidsvriend, april-mei 1993. Met dank aan www.digibron.nl.

Wat kondigt steeds weer de morgenstond van een reformatie of een opwekking aan? Het is steeds opnieuw de prediking! – Lloyd-Jones #MLJ

Het is geen toeval dat juist christenen, onder het beslag vh Woord, van stonde aan oog, hart en hand hadden vr ellendigen en hulpelozen #MLJ

De eerste hospitaals vinden wortels en oorsprong in gemeente des Heeren, vanwege apostolische oproep tot herbergzaamheid (hospitality) #MLJ

Het is m’n stellige overtuiging dat als de Kerk haar voornaamste taak vervult al die andere zaken steevast daaruit voort zullen komen – #MLJ

Prediking dient een totale verandering te bewerken bij degene die hoort, zodat hij een ander mens wordt – Lloyd-Jones #MLJ

Lloyd-Jones ziet twee elementen in de prediking: ‘kerygma’ en ‘didache’, preaching and teaching #MLJ

Kerygma = evangelistic preaching. Het behelst de gehele heilsboodschap. Het volle heil wordt geproclameerd en uitgezegd #MLJ

Waarachtige evangelieprediking begint bij God en bij de bekendmaking van Zijn wezen, macht en heerlijkheid – Lloyd-Jones #MLJ

Didache = de opbouw en toerusting der heiligen. Daarin een tweedeling: the experimental (bevindelijke) & instructional aspect #MLJ

Op zondagmorgen hield #MLJ meestal bevindelijke preken: levensvragen, noden, zielenraadsels. Hier was hij ‘the physician of souls’

De avonddiensten hadden een meer evangelisatorisch karakter. Ze waren appellerend, oproepend tot geloof en bekering. #MLJ als evangelist dus

In de doordeweekse diensten hield hij de ‘instructional’ preken, onderwijzend, Schriftverklarend, verbredend en verdiepend. #MLJ als leraar

Hoe zullen de hoorders door de boodschap gegrepen worden, als de voorganger zelf de indruk geeft dat deze buiten hemzelf omgaat? #MLJ

Een dienaar van het hoogheilig evangelie zal zelf persoonlijk door het Woord bezield moeten zijn. ‘Zeal’: gedrevenheid, ijver, gloed #MLJ

De prediker van het evangelie is niet zozeer een advocaat, die een zaak verdedigt, maar een getuige die gehoord, gezien en getast heeft #MLJ

Het mag opvallend heten dat juist de grote, begenadigde predikers uitstralers waren van Goddelijke warmte en gloed #MLJ

Zijn wij dr de Waarheid gegrepen? Heeft zij ons in de diepte en hoogte gebracht zodat wij onszelf kwijtraakten in liefde en aanbidding? #MLJ

Prediking vraagt en roept om voorrang: ‘urgency’. U verstrekt niet slechts wat informatie, u handelt met zielen #MLJ

De evangelieprediker dient wars te zijn van een ‘take it or leave it’-houding. Overtuigingskracht en bewogenheid moeten samengaan #MLJ

Liefde om te preken is één ding, maar degenen tot wie we preken liefhebben, is wat anders – Lloyd-Jones #MLJ

De prediker brengt boodschap niet op grond van verlof en toestemming van zijn hoorders, maar op grond vh gezonden zijn (‘authority’) #MLJ

Een dienaar vh Woord zal diep doordrongen en overtuigd moeten zijn vh grote gewicht van de zaken waarover hij spreekt (‘seriousness’) #MLJ

Ik preekte als een stervende tot stervenden, niet zeker wetend of ik ooit nog preken zou – Richard Baxter #MLJ

Ernst moet niet verward worden met saaiheid, somberheid, naargeestigheid en zwaarheid. Daarom is levendigheid zo belangrijk #MLJ

Er is iets grondig mis met saaie, stoffige predikanten. Hoe kun je nou toch saai zijn als je over zulke zaken spreekt? – Lloyd-Jones #MLJ

Dr. C.A. van der Sluijs, ‘Een calvinistisch evangelical of evangelisch calvinist’. Artikelen uit De Waarheidsvriend, januari 2000. Met dank aan www.digibron.nl.

#MLJ kreeg via zelfstudie brede en sterke ‘grip’ op theologie vd Reformatie en vh Puritanisme en in zekere zin ook op die v zijn eigen tijd

Prediking is theologie die door een man heen komt, die in brand staat – Lloyd-Jones #MLJ

De ware prediker zoekt niet naar waarheid op de kansel, maar hij is daar omdat hij die gevonden heeft – Lloyd-Jones #MLJ

#MLJ’s prediking was niet direct emotioneel, maar recht op de man af, krachtig en bijbels

Zijn preekstijl had alles van een scherpe diagnose, dankzij #MLJ’s medische verleden. Hij gebruikte levendige en pakkende taal

#MLJ’s analytisch vermogen zorgde voor een wetenschappelijke benadering in zijn preken, die hem mede een overredende kracht gaf

Zijn vooral uitleggende prediking was merkwaardig trefzeker. Voor #MLJ waren kunstgrepen of entertainment uit den boze

Volgens #MLJ was het probleem van en met moderne mensen dit, dat ze de bijbelse leer veronachtzamen en te snel praten over “praktisch zijn”

De hele Schrift moet worden gelezen en dus gepreekt, uitgelegd. Nadruk op voorkeursteksten werkt onevenwichtig christenleven in de hand #MLJ

#MLJ was enerzijds te veel calvinist om evangelisch te zijn en anderzijds te veel evangelisch om calvinist pur sang te zijn

Ds. Joz. A. de Koeijer, ‘Bestreden en geprezen’. Artikel uit De Waarheidsvriend, januari 2013. Met dank aan www.digibron.nl.

Opvallend genoeg boeit Lloyd-Jones in Nederland vooral reformatorischen #MLJ

Alleen al in de jaren zeventig worden van zijn commentaren op de Efeze- en Romeinenbrief meer dan één miljoen exemplaren verkocht #MLJ

#MLJ’s prediking wordt gekarakteriseerd en gekenmerkt door wat in het Engels heet expository preaching, uitleggende/verklarende prediking

Voortgaande lezing en uitleg vd Schrift waarbij hele bijbelboeken tekst vr tekst worden bestudeerd en toegepast. De preek als expositie #MLJ

Zoals je in museum telkens stilstaat bij de geëxposeerde schilderijen, je laat verrassen door de grandeur en het minutieuze #MLJ

Er is nog geen enkel boek van #MLJ bij een Nederlandse evangelische uitgever verschenen. Dat is een merkwaardig gegeven

#MLJ had jarenlang een zeer invloedrijke, prominente plaats in de Engelstalige evangelische wereld. Nog niet bij Nederlandse evangelischen

Dogmatisch verstarden en emotioneel verwarden kunnen er terecht #MLJ

De gereformeerde christen wordt ongemerkt evangelisch en de evangelische is voor hij er erg in heeft gereformeerd – bij het lezen van #MLJ

J.J.M. Bol, ‘De betekenis van dr. Martyn Lloyd-Jones voor evangelisch Nederland’. George Whitefield Stichting, 1995. Lees het artikel hier.

Jonathan Edwards & George Whitefield waren opwekkingspredikers + voluit calvinist in hun theologie, onbekende combinatie in Nederland #MLJ

Het onderwerp ‘opwekking’ doortrok heel het denken en preken van Lloyd-Jones. Zó brengt God mensen tot redding en zekerheid #MLJ

#MLJ presenteerde zich niet gauw als ‘reformed’, was terughoudend zich ‘calvinist’ te noemen. I’m a Bible-calvinist, not a system-calvinist

#MLJ was er tot in diepste vezels van overtuigd geraakt dat calvinisme van Calvijn, Puriteinen en George Whitefield naar de Schriften was

We kunnen leren vd uitleg vd Schrift door onze voorouders, maar we beschouwen ze niet als gezaghebbend in welk opzicht dan ook – #MLJ

Iedere redenering, iedere theologische opvatting ging bij #MLJ op snijtafel v/e uiterst grondige, door en door schriftuurlijke Bijbeluitleg

‘Wat zegt de Schrift hierover?’ was #MLJ’s telkens weerkerende vraag wanneer hij met mensen in gesprek was

Nooit komt Lloyd-Jones aandragen met goedkope, clichématige oplossingen. Het is alles zeer goed gefundeerd #MLJ

Een andere opvatting over de doop was voor #MLJ geen struikelblok, getuige zijn uitstekende relaties en vaak warme contacten met baptisten

Keer op keer wees #MLJ erop dat christendom v zijn tijd leed aan chronische onderschatting vh belang en verwaarlozing van ‘doctrine’

#MLJ was een man van diepgewortelde en krachtige overtuigingen. En hij stak die overtuigingen niet onder stoelen of banken

Het ‘Calvinist Methodism’ van Wales, dat wortelde in de Great Awakening, zag #MLJ als meest bijbelse en meest rijke en vruchtbare traditie

De lijn Great Awakening – Puriteinen – Reformatie – Augustinus – Paulus noemde #MLJ ‘The Evangelical Faith’, het meest zuivere christendom

#MLJ liet zien dat er zoiets bestaat als een evangelisch calvinisme en dat beide begrippen beslist niet met elkaar strijdig hoeven zijn

#MLJ pleitte vr hartelijke samenwerking tussen evangelische arminianen en evangelische calvinisten: er is veel meer dat verbindt dan scheidt

Het was zaak de gelederen te sluiten: #MLJ riep op tot samenwerking tussen wat wij in NL noemen ‘evangelischen’ en ‘reformatorischen’

De ‘essentials’, grondwaarheden waarmee iedere christen moet instemmen = geloof in schepping ipv evolutie, zondeval en gezag vd Schrift #MLJ

Zaken die geen scheiding mogen maken tussen bijbelgetrouwe christenen = opvatting over uitverkiezing en tijdstip en wijze van dopen #MLJ

Als arts was #MLJ begiftigd met uitgesproken diagnostisch denken. Zijn briljante vermogen tot stellen van haarscherpe diagnoses… (1/2)

…werd ten volle benut in de dienst vh Evangelie. #MLJ signaleerde bijv. vaak als eerste bepaalde nieuwe, negatieve ontwikkelingen (2/2)

Op verhelderende wijze wist Lloyd-Jones de geest van de tijd en de waan van de dag te houden tegen het licht van Gods Woord #MLJ

#MLJ liet zich op geen enkele wijze door trends of nieuwigheden beïnvloeden of vd wijs brengen. Zijn prediking was in zekere zin tijdloos

Een saillant detail is dat #MLJ, net als Spurgeon, de enige predikant was in Londen die meer mannen dan vrouwen onder zijn gehoor had

Advertenties