Packer, de puriteinen en wij

Willem van Klinken schreef in 2005 het artikel ‘Op de schouders van reuzen. Packer, de puriteinen en wij’. U kunt deze teruglezen op de website van de George Whitefield Stichting.

De vooraanstaande evangelicale theoloog J.I. #Packer (1926) heeft de puriteinen intensief bestudeerd en in zijn theologisch denken verwerkt

Puriteinse werken waren eerste helft 20e eeuw in Engeland in vergetelheid geraakt, niet meer uitgegeven en nauwelijks verkrijgbaar #Packer

#Packer liep vast in heiligingsleer van Keswick: overwinningsleven, bij totale overgave aan Christus wordt de zonde gebroken

Op dat cruciale moment kwam #Packer in aanraking met (heiligingsleer van) de puriteinen, zoals John Owen en J.C. Ryle

John Owen bood realistische visie op eigen zondigheid en oorzaken daarvan, hoe daarmee om te gaan en hoe groeien in heiliging #Packer

#Packer publiceerde een bundel artikelen over de puriteinen onder de titel Among God’s Giants. The Puritan vision of the Christian life

#Packer laat zien wat deze geestelijke reuzen te zeggen hebben voor ons, geestelijke dwergen die we zijn

Het werk van #Packer heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de puriteinen weer op de evangelicale agenda staan

Toch is #Packer geen slaaf vh puriteinse gedachtegoed. Hij erkent als geen ander dat we niet alles van hen klakkeloos moeten overnemen

Waarom hebben wij de puriteinen nodig? Vanwege hun rijpheid #Packer

De puriteinen wilden God dienen met hun hele leven. Ze leefden daarbij doelgericht aan de hand van methodes #Packer

In de gemeenschap die de puriteinen met God hadden, stond Jezus centraal en had de Heilige Schrift het opperste gezag #Packer

De puriteinen mediteerden systematisch over alle bijbelse waarheden. De puriteinse vroomheid was in evenwicht #Packer

De puriteinse vroomheid was gericht op het verstand, maar tegelijk ook hartstochtelijk. Hoofd en hart waren in balans #Packer

De puriteinen waren daadkrachtig in afhankelijkheid van God. Zij baden tot God en gingen aan de slag #Packer

De puriteinen verlangden ernaar door God gebruikt te worden. Ze lieten de maatschappelijke ontwikkelingen niet op hun beloop #Packer

Voor de puriteinen was het gezin de hoeksteen van kerk en samenleving. Ook hun huwelijk was gericht op de opbouw van Gods Koninkrijk #Packer

In een tijdperk waarin het gezinsleven broos geworden is, met ouders vol ziekelijke eigenliefde, die hun kinderen materieel verwennen… (1/2)

…terwijl zij hen geestelijk verwaarlozen, valt veel te leren van de totaal andere leefwijze van de puriteinen #Packer (2/2)

De puriteinen beseften het wonder van de waarde van de mens als schepsel van God, gemaakt om Gods vriend te zijn #Packer

Een belangrijk doel dat #Packer met zijn werk wil bereiken is dat christenen anders gaan denken over God

#Packer wil ermee zeggen dat een christen God kan kennen en toch niet goed over Hem kan denken

#Packer is van mening dat de moderne tijdgeest en het natuurwetenschappelijke denken het zicht op God hebben vertroebeld

#Packer wil de christenen van zijn generatie terugvoeren naar het Godsbeeld van de puriteinen

#Packer’s bekendste boek is ‘Knowing God’ (1973). Het thema is vrij uniek te noemen. Wie schrijft er in deze tijd een boek over wie God is?

Inderdaad, daarvoor moeten we terug naar de tijd van de puriteinen. Stephen Charnock schreef ‘The Existence and Attributes of God’ #Packer

#Packer is van mening dat een verkeerd beeld van God het christelijke leven en getuigenis verzwakt

Een verkeerd beeld van God geeft ook een verkeerd beeld van het evangelie #Packer

Wij slagen er niet in diepe verering, diep berouw, diepe ootmoed, een geest van aanbidding en zorg voor de gemeente voort te brengen #Packer

We zijn te veel bezig om ‘nuttig’ te zijn voor mensen – vrede geven, troost, blijdschap – en te weinig om God te verheerlijken #Packer

De puriteinse boodschap was altijd en in hoofdzaak een proclamatie van de goddelijke soevereiniteit in genade en oordeel #Packer

Bij de puriteinen stond God in het middelpunt, vandaag de mens. Christenen denken te positief over zichzelf en te negatief over God #Packer

#Packer wil ons een ander perspectief geven: God is er niet om ons een fijn gevoel te geven. God is een God die zóndaren rédt

De soevereiniteit van God sluit onze verantwoordelijkheid & werkzaamheid niet uit, maar legt daar juist een krachtig fundament onder #Packer

Sommigen zeggen dat een vast geloof in de absolute soevereiniteit van God afbreuk doet aan evangelisatie. Dat is absoluut niet waar #Packer

Het leert ons dat prediking en gebed bij elkaar horen – #Packer in ‘Evangelisatie en de soevereiniteit van God’

Voor #Packer is er een onlosmakelijke samenhang tussen de christelijke theologie en het christelijke leven

De puriteinen hebben integrale visie geleverd op christelijk leven en denken. Daarbij vormen leven en denken een onafscheidelijke eenheid

Het christelijke leven wordt gevoed door het christelijke denken en het christelijke denken is gericht op het christelijke leven #Packer

Gods waarheid bestrijkt ons hele leven en moet heel ons leven veranderen #Packer

De puriteinse prediking was gericht op het intellect. De weg naar het hart loopt via het hoofd #Packer

Grootste deel puriteinse preken bestond uit ‘uses’, waarin werd aangegeven hoe de bijbelse waarheid invloed moet hebben op ons leven #Packer

Voor een gezond christelijk leven is een gezonde christelijke theologie nodig #Packer

Als ons denken over God ons leven niet verandert, zijn we er nog veel erger aan toe dan daarvoor #Packer

Als theologie het geweten niet prikkelt en het hart niet verzacht, dan verhardt het beide #Packer

Veel kennis over God, weinig kennis van God: in die valkuil zijn veel westerse christenen, vooral reformatorische traditie, gestapt #Packer

Wij moeten alles wat we over God leren, invloed laten hebben op ons leven #Packer

Iedere waarheid die wij leren over God moeten wij maken tot voorwerp van meditatie en moet ons leiden tot gebed en lofprijzing #Packer

Bij het lezen van #Packer gaan uitgesleten uitdrukkingen weer leven, het oude wordt weer nieuw

De belangstelling van christenen vr najagen van heiligheid is verlegd naar plezier, egoïsme, algemene dingen en onmiddellijk succes #Packer

Christenen kunnen denken dat ze sterk en gezond zijn en heilig leven leiden, terwijl ze in werkelijkheid zwak, ziek en zondig zijn #Packer

Als we willen dat ons leven een krachtig getuigenis vormt ook naar ongelovigen, moeten we ons meer toeleggen op een heilig leven #Packer

De grootste behoefte van mijn gemeente is mijn persoonlijke heiligheid – McCheyne

Een predikant met een heilig leven is een geducht wapen in de hand van God – McCheyne

#Packer wijst op drie aspecten die in balans moeten zijn: het dogma, de ervaring en de praktijk. Alleen dan zijn we gezonde christenen

#Packer legt er veel nadruk op dat een heilig leven niet vanzelf komt. Bekering is een levenslang proces, groeien in de diepte

Het is nodig dat we ons leven lang ons op God richten en steeds meer van Hem willen leren kennen #Packer

Het NT legt nadruk op belang van beproevingen en lijden vr christelijk leven, volharding. In onze cultuur dit angstvallig vermeden #Packer

In vergelijking met alle christenen die voor ons leefden, hebben we nog maar weinig besef van de realiteit van de zonde #Packer

We koesteren de verbijsterende illusie dat we recht hebben om van God gezondheid, voorspoed, gemak en opwindend leven te verwachten #Packer

We zijn ons er helaas niet meer van bewust dat het lijden van de christen een integraal onderdeel van bijbelse heiliging is #Packer

Theologie is geen rationele exercitie, maar een gepassioneerd bezig zijn met het uit het Woord leren kennen van de levende God #Packer

#Packer wil de christelijke spiritualiteit en de systematische theologie nauw op elkaar betrekken

Voor #Packer is theologie doxologie (lofprijzing)

Wij ruiken een dwaling op een kilometer afstand. Toch is de vrucht van de Geest zeldzaam onder ons #Packer

#Packer is geen klagerige traditionalist die vindt dat alles weer moet gaan als vroeger

De kracht van #Packer is dat hij de puriteinse visie op zijn eigen wijze zelfstandig heeft verwerkt

De passie van #Packer is om christenen terug te roepen naar de geestelijke bezieling van de puriteinen

Van #Packer en puriteinen kunnen we leren dat vernieuwing kerk begint bij levens van christenen die vernieuwd worden dr kracht vh Evangelie

Het werk van #Packer kan een brug vormen over de kloof tussen evangelische en reformatorische christenen in Nederland

De boeken van #Packer bieden herkenning voor beide groeperingen + diepgang en evenwicht waaraan beiden dringend behoefte hebben

Bij #Packer komen de kracht van zowel de evangelische als de reformatorische traditie samen

#Packer wijst ons een weg aan hoe we God kunnen kennen, eren en dienen op een manier die ons leven echt verandert

Advertenties