Puriteinse gebeden

n.a.v. Arthur Bennett (ed.), The Valley of Vision. A Collection of Puritan Prayers & Devotions, The Banner of Truth Trust 1975

Het dal van visioen
Heere, hoge en heilige, zachtmoedige en nederige,
U hebt mij gebracht in het dal van visioen,
waar ik leef in de diepten maar ik U zie in de hoogten;
omzoomt door bergen van zonden aanschouw ik Uw heerlijkheid.
Laat mij leren door paradoxen
dat de weg naar beneden is de weg omhoog
dat laag te zijn is hoog te zijn,
dat het gebroken hart is het genezen hart,
dat de rouwmoedige geest is de verheugende geest,
dat de berouw hebbende ziel is de overwinnende ziel,
dat niets te hebben is alles te bezitten,
dat het kruis te dragen is de kroon te dragen
dat te geven is te ontvangen,
dat het dal is de plaats van visioen.
Heere, overdag kunnen sterren gezien worden vanuit de diepste putten,
en hoe dieper de putten, des te helderder de sterren schijnen;
Laat mij Uw licht vinden in mijn duisternis,
Uw leven in mijn dood,
Uw vreugde in mijn smart,
Uw genade in mijn zonde,
Uw rijkdommen in mijn armoede
Uw heerlijkheid in mijn dal.
Amen.

Tekortkomingen
O levende God,
Ik loof U
dat ik zowel het slechtste van mijn hart zie als het beste
dat ik kan rouwen over zonden die me van U af voeren
dat het Uw diepe en lieve barmhartigheid is om te dreigen
met straf zodat ik terug zou keren, bidden, leven.
Mijn zonde is om te kijken naar mijn fouten en ontmoedigd te zijn
of te kijken naar mijn goede dingen en opgeblazen te raken.
Ik schiet tekort ten opzichte van Uw glorie elke dag
door uren onrendabel te besteden
door te denken dat de dingen die ik doe goed zijn,
terwijl ze niet zijn gedaan zoals U het wilde,
noch opgekomen zijn uit de regels van Uw Woord.
Mijn zonde is te vrezen voor wat nooit zal gebeuren;
Ik vergeet me te onderwerpen aan Uw wil,
en faal om daarin rustig te zijn.
Maar de Schriften leren mij dat Uw werkzame wil
openbaart een trouwe bedoeling ten behoeve van mij
en dit kalmeert mijn ziel,
en doet mij U liefhebben.
Houd me altijd in de wetenschap
dat heiligen meer over de zonde rouwen dan andere mensen,
omdat, wanneer zij zien hoe groot Uw wraak tegen de zonde is,
en hoe Christus’ dood alleen die wraak stilt,
dat hen te meer doet rouwen.
Help mij om te zien dat, ondanks dat ik in de woestijn ben
het niet alles wilde roos en dorheid is.
Ik heb brood van de hemel, stromen uit de rots,
licht overdag, vuur ‘s nachts,
Uw woonplaats en Uw genadetroon.
Ik ben soms ontmoedigd door de weg,
maar hoewel die kronkelig en lastig is
het is veilig en kort.
De dood ontzet me, maar mijn grote Hogepriester
staat in de wateren,
en zal een doorgang voor mij openen,
en aan gene zijde is een beter land.
Terwijl ik leef, laat mijn leven voorbeeldig zijn,
wanneer ik sterf, mag mijn einde in vrede zijn.
Amen.

Keuzes
O God,
Hoewel het me is toegestaan tot U te naderen
ben ik niet ongedachtig aan mijn zonden,
ontken ik niet mijn schuld,
belijd ik mijn slechtheid,
en pleit ik ernstig om vergeving.
Mag ik met Mozes verdrukking eerder kiezen
dan me de genieting van de zonde te laten smaken.
Help me om mezelf altijd te plaatsen
onder Uw leidende en beschermende zorg,
om sterker houvast te hebben in het zekere verbond
dat mij aan U verbindt,
om meer te voelen van de reinigende, veredelende,
verzachtende invloed van de godsdienst die ik belijd,
om te hebben meer barmhartigheid, liefde, medelijden, hoffelijkheid,
om het een eer te achten om in dienst te zijn van U
als een instrument in Uw handen,
gereed om elke gelegenheid van bruikbaarheid aan te grijpen,
en bereid al mijn talenten aan te bieden voor Uw dienst.
U hebt alle dingen aan mij wel gedaan,
U hebt aan mij gedacht, onderscheid gemaakt, mij gespaard.
Al mijn verlangens zijn niet bevredigd,
maar Uw liefde ontzegden mij die
want vervulling van mijn wensen zou slechts
mijn ruïne en verwonding hebben bewezen.
Mijn beproevingen zijn minder geweest dan mijn zonden,
en als ik Uw stok heb gekust
is die uit Uw handen gevallen.
U hebt vaak uitgewist mijn tranen,
vrede hersteld in mijn treurende hart,
mij gekastijd tot mijn voordeel.
Al Uw werk aan mij is volmaakt,
daarom prijs ik U.
Amen.

Zwakheden
O Geest van God,
Kom mijn zwakheden te hulp;
Als ik terneergedrukt ben met een lading van verdriet,
verward en niet wetend wat te doen,
gelasterd en vervolgd,
gevoelend het gewicht van het kruis,
help mij, bid ik U.
Als U ziet in mij
enig verkeerd ding gekoesterd
enig kwaad verlangen geliefkoosd,
enig genot dat niet Uw genot is,
enige gewoonte die U grieft,
enige broeinest van zonde in mijn hart,
verleen mij dan de kus van Uw vergeving,
en leid mijn voeten om te lopen
de weg van Uw geboden
Verlos mij van drukkende zorg,
en maak mij tot een gelukkig, heilig persoon;
Help mij om te wandelen het afgezonderde leven
met ferme en moedige stappen,
en succesvol te worstelen tegen zwakheid;
Onderwijs mij om U te loven, te aanbidden en groot te maken,
met hemelse muziek,
En maak me tot een geur van prijzende dankbaarheid tot U.
Ik buk mij niet laag neer voor U voeten als een slaaf voor een tiran,
maar jubel voor U als een zoon met zijn vader.
Geef mij kracht om te leven als een kind in al mijn doen,
en het zoonschap te beoefenen door m’n eigen ik te overwinnen.
Bewaar mij van de vervoering
die komt door welvaart;
Ontnuchter me als ik blij ben met een blijdschap
die niet van U komt.
Leid mij veilig verder naar het eeuwig Koninkrijk,
niet vragend of de weg ruig of effen zal zijn.
Ik verzoek alleen om te zien het gezicht van Hem Die ik liefheb,
en tevreden te zijn met brood om te eten,
met kleding om aan te trekken,
als ik kan worden gebracht tot Uw huis in vrede.
Amen.

De ontwaakte zondaar
O mijn vergeetachtige ziel,
Waak op van je dwalende droom;
keer om van je achtervolgende ijdelheden,
kijk inwaarts, voortwaarts, opwaarts,
bekijk jezelf,
reflecteer op jezelf,
wie en wat je bent, waarom je hier bent,
wat je spoedig zou moeten zijn.
Je bent een schepping van God,
gevormd en uitgerust door Hem,
gehuisvest in een lichaam zoals een herder in zijn tent;
Zul je niet verlangen om Gods wegen te kennen?
O God,
Gij benadeelde, verwaarloosde, geprovoceerde Weldoener
als ik denk aan Uw grootheid en Uw goedheid
ben ik beschaamd over mijn ongevoeligheid
bloos ik om mijn gezicht op te heffen,
omdat ik belachelijk heb gezondigd.
Zal ik voortgaan U te verwaarlozen,
terwijl elk van Uw met verstand begaafde schepsels
U zouden moeten liefhebben,
en ervoor moeten zorgen om U te behagen?
Ik belijd dat U niet in al mijn gedachten bent,
dat de kennis van Uzelf als het doel van mijn bestaan
vreemd genoeg door mij over ‘t hoofd is gezien,
dat ik nooit serieus de behoefte van mijn hart heb overwogen.
Maar hoewel mijn geest verward en verdeeld is,
en mijn natuur verdorven,
toch verlangen mijn verborgen neigingen naar U.
Laat me niet uitstellen om tot U te komen;
Breek de fatale bekoring die mijn kwade gevoelens bindt
en breng me tot een gelukkige geest die rust in U,
omdat U mij hebt gemaakt en mij niet kunt vergeten.
Laat Uw Geest mij onderwijzen de essentiële lessen van Christus,
omdat ik traag ben om te leren.
En hoor mijn gebroken geroep.
Amen.

De zondagavond
Allerheiligste God,
Moge het slot van een aardse sabbat
mij herinneren dat de laatste daarvan
op één dag zal eindigen.
Beziel mij met vreugde dat in de hemel
de lofprijzing nooit zal ophouden,
dat aanbidding zal doorgaan voor altijd,
dat geen vlees moe zal worden,
geen gemeente uiteengaat,
geen gevoelens verslappen,
geen gedachten afdwalen,
niemand de moed verliest,
maar alles aanbiddende liefde zal zijn.
Bescherm mijn geest ervoor dat ik in het doen van rituelen
mijn verblijf of vertrouwen vind,
dat ik gebroken bakken uithouw,
dat ik rust op zichtbare steunen.
Laat mij vliegen door aardse vormen heen
naar Uw onmiddellijke tegenwoordigheid;
Mogen mij zwakke gebeden mij laten zien
de leegheid en ijdelheid van mijn zonden;
Verdiep in mij de overtuiging
dat mijn vurigste gebeden,
en nederigste bekentenissen,
berouw nodig hebben.
Moge mijn beste dienstbaarheid mij dichter bij het kruis brengen,
en mij aanzetten om uit te roepen: “Niemand dan Jezus!”
Geef door Uw Geest aanhoudend leven naar de lessen van deze dag:
Moge het gezaaide zaad diepe wortel schieten
en een volle oogst opleveren.
Laat allen die mij zien er kennis van nemen dat ik met U ben geweest
dat U mij mijn nood als zondaar hebt geleerd,
mij hebt geopenbaard een voltooide zaligheid,
mij hebt verrijkt met alle geestelijke zegeningen,
mij hebt verkozen om Jezus aan anderen verder te laten zien,
mij hebt geholpen om de nevels van ongeloof te verdrijven.
O grote Schepper, machtige Beschermer, genadige Behoeder,
U hebt mij overladen met liefderijke vriendelijkheid,
en hebt mij gemaakt tot Uw verworven bezit,
en hebt mij verlost van alle schuld;
Ik prijs en zegen U voor
mijn sabbatsrust,
mijn gekalmeerde geweten,
de vrede van mijn hart.
Amen.

God en mezelf
Heere God Almachtig,
Uw verstand is ondoorgrondelijk en oneindig,
Uw arm kan niet worden tegengehouden,
Uw werking strekt zich uit door grenzeloze ruimte,
Alle werken steunen op Uw zorg,
Met U is tijd een heden nu.
Heilig is Uw wijsheid, kracht, barmhartigheid, wegen, werken.
Hoe kan ik voor U staan
met mijn talloze en ergerlijke overtredingen?
Ik heb vaak duisternis liefgehad,
valse ijdelheden waargenomen,
Uw gegeven weldaden verzaakt,
Uw geliefde Zoon met de voeten getreden,
Uw voorzienigheden getart,
U gevleid met mijn lippen,
Uw verbond verbroken.
Het is aan Uw erbarmen te danken dat ik niet ben verteerd.
Leid me tot berouw, en red me van wanhoop;
Laat mij komen tot U, verloochenend, veroordelend,
walgend van mezelf,
maar hopend op de genade die stroomt
zelfs voor de voornaamste van de zondaren.
Moge ik overpeinzen bij het kruis het kwaad van de zonde,
en het verfoeien,
ziende op Hem Die ik heb doorstoken,
als één Die gedood is voor mij, en door mij.
Moge ik nooit versmaden Zijn dood door te vrezen
haar krachtdadigheid voor mijn zaligheid.
En welk kruis ik ook moet dragen,
laat me zien dat Hij een zwaardere moest dragen.
Leer me in gezondheid om te denken aan ziekte,
in de helderste uren om klaar te zijn voor duisternis;
bereid mij in het leven voor op de dood.
Moge aldus mijn ziel rusten in U, o Onsterfelijke en Transcendente,
geopenbaard als U bent in de Persoon en het werk van Uw Zoon,
de Vriend van zondaren.
Amen.

Schreeuw van overtuigd zondaar
Gij rechtvaardige en heilige Soeverein,
In Wiens hand mijn leven is
en van Wie al mijn wegen zijn,
Behoed me voor dwarrelen over godsdienst;
zet me er stevig in vast,
omdat ik besluiteloos ben;
mijn beslissingen zijn rook en damp,
en ik verheerlijk U niet,
of gedraag me naar Uw wil;
Snij me niet af voordat mijn gedachten uitgroeien
tot antwoorden
en het uitbotten van mijn ziel tot een volle bloem,
omdat U verdraagzaam, en goed bent,
geduldig en vriendelijk.
Bewaar me voor mezelf,
voor de listen en misleidingen van de zonde,
voor het verraad van mijn verdorven natuur,
voor het ontkennen van Uw vermaning
tegen mijn overtredingen,
voor een leven van voortdurende rebellie tegen U,
voor verkeerde principes, denkbeelden en oogmerken;
omdat ik weet dat al mijn gedachten, gevoelens,
verlangens en streven vervreemd zijn van U.
Ik heb me gedragen alsof ik U haatte,
hoewel U de liefde zelf bent;
heb beraamd U te verzoeken tot het uiterste,
uit te putten Uw geduld;
heb boosaardig geleefd in woord en daad.
Als ik een vorst was geweest
zou ik zo’n rebel allang hebben vernietigd;
Als ik een vader was geweest,
zou ik allang mijn kind hebben uitgeworpen.
O, Gij Vader van mijn geest,
Gij Koning van mijn leven,
werp me niet in de vernieling,
drijf me niet weg van Uw tegenwoordigheid,
maar verwond mijn hart zodat het geheeld mag worden;
breek het zodat Uw eigen hand
het weer heel kan maken.
Amen.

Toevlucht
O Heere,
Wiens macht oneindig is en wijsheid onfeilbaar,
Schik dingen zo dat ze me hinderen noch ontmoedigen,
noch belemmeringen blijken voor de vooruitgang van mijn zaak;
Sta tussen mij en mijn strijd, dat geen kwaad mij overkomt,
geen zonde bederft mijn gaven, ijver, talenten;
Moge ik volgen de plicht en niet enige dwaze oogmerk van mijzelf;
Sta niet toe dat ik iets doe op m’n werk dat U niet wilt zegenen,
dat ik U mag dienen zonder schande of schuld;
Laat me verblijven in Uw meest geheime plaats onder Uw schaduw,
waar veilige, ondoordringbare bescherming is
voor de pijl die des daags vliegt,
de pestilentie die in duisternis wandelt,
de twist der tongen,
de arglistigheid van de kwade wil,
de verwonding van onvriendelijke praat,
de strikken van gezelschap,
de gevaren van de jeugd,
de verleidingen van de middelbare leeftijd,
de droefheden van de ouderdom,
de angst voor de dood.
Ik ben geheel en al afhankelijk van U voor steun,
raad, vertroosting.
Handhaaf mij bij Uw vrije Geest,
en moge ik niet denken dat het genoeg is om
voor vallen te worden behoed,
maar moge ik altijd voorwaarts gaan, altijd overvloedig zijnde
in het werk dat U mij geeft te doen.
Bekrachtig mij door Uw Geest in mijn innerlijk
voor elke doelstelling van mijn christenleven.
Al mijn kleinoden geef ik aan de schaduw van Uw veiligheid
die in U is
mijn naam opnieuw in Christus,
mijn lichaam, ziel, talenten, karakter,
mijn succes, vrouw, kinderen, vrienden, werk,
mijn heden, mijn toekomst, mijn einde.
Neem ze, ze zijn van U, en ik ben van U,
nu en voor eeuwig.
Amen.

Avondgebed
O Liefhebber van Uw volk,
U hebt mijn hele wezen in de handen van Jezus gelegd,
mijn Verlosser, Gebieder, Man, Vriend,
en zorgt voor mij in Hem.
Houd me heilig, schuldeloos, onbesmet,
afgescheiden van de zondaars;
Moge ik niet kennen de stem van vreemden,
maar gaan tot Hem waar Hij is, en volgen
waar Hij me leidt.
U hebt me eens en voor altijd gewassen
in de zonde-verwijderende fontein,
reinig mij nu van de verontreiniging van deze dag,
van haar fouten, onvolkomenheden,
schadelijke uitersten,
dat ik mag vertonen een volmaakt karakter in Jezus.
O Meester, Die de voeten van de discipelen wies,
wees heel geduldig met mij,
wees heel neerbuigend naar mijn fouten,
ga met me door totdat Uw grote werk in mij is voltooid.
Ik verlang ernaar mezelf te overwinnen in alle opzichten,
om te overwinnen het lichaam met zijn gevoelens en lusten,
om mijn vlees onder te houden,
om te beschermen mijn menselijke natuur van alle grove zonden,
om te beteugelen de geraffineerde kracht van mijn natuurlijke verstand
om te leven geheel tot Uw glorie
om doof te zijn voor onverdiende afkeuring en de lof van mensen.
Niets kan mijn nieuwgeboren innerlijke mens verwonden,
het kan niet worden getroffen of sterven;
Niets kan bederven de heerschappij van Uw Geest in mij;
Het is genoeg om Uw goedkeuring te hebben en die van mijn geweten.
Houd me nederig, afhankelijk, hoogst vreugdevol,
zo kalm en rustig als een zuigend kind,
nochtans ijverig en actief.
Ik wens niet zoveel te doen alswel te zijn,
en ik verlang om te zijn als Jezus;
Als U mij goed zult maken zal ik goed zijn;
Heere, ik behoor U toe,
maak me waardig voor Uzelf.
Amen.

Verlangens
O Gij Die het gebed hoort,
Leer me te bidden.
Ik belijd dat in godsdienstige oefeningen
de taal van mijn lippen en de gevoelens van mijn hart
niet altijd in overeenstemming met elkaar zijn,
dat ik regelmatig slordig op mijn tong heb genomen
een Naam die hierboven
nooit zonder eerbied en nederigheid wordt uitgesproken,
dat ik vaak verlangd heb dingen die me zouden hebben verwond,
dat ik heb onderschat sommige van mijn belangrijkste weldaden,
dat ik me vergist heb zowel aan de kant van mijn verwachtingen
als die van mijn angsten,
dat ik ongeschikt ben om te kiezen voor mezelf,
omdat het niet in mij is om mijn schreden te besturen.
Laat Uw Geest mijn gebreken te hulp komen,
omdat ik niet weet wat te bidden zoals het behoort.
Laat Hem voortbrengen in mij verstandige verlangens
waardoor ik goede dingen zal vragen,
dan zal ik weten dat U mij hoort.
Moge ik nooit opdringerig zijn voor tijdelijke zegeningen,
maar ze altijd betrekken op Uw Vaderlijke goedheid,
omdat U weet wat ik nodig heb voordat ik het vraag.
Moge ik nooit denken dat ik bloei als mijn ziel niet bloeit,
of dat ik rijk ben als ik niet rijk ben in U,
of dat ik wijs ben als ik niet wijs ben tot de zaligheid.
Moge ik eerst Uw Koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid.
Moge ik de dingen taxeren in relatie tot de eeuwigheid.
Moge mijn geestelijk welzijn mijn belangrijkste bekommernis zijn.
Moge ik arm zijn, verdrukt, veracht en Uw zegen hebben,
liever dan succesvol zijn in het bedrijf,
of meer hebben dan mijn hart kan wensen,
of bewonderd worden door mijn medemensen,
als deze dingen mij U doen vergeten.
Moge ik de wereld beschouwen als dromen, leugens, ijdelheden,
kwelling van geest,
en verlangen om er van weg te gaan.
En moge ik zoeken mijn geluk in Uw gunst,
beeld, tegenwoordigheid, dienst.
Amen.

Zorgzame liefde
Algenoegzame Koning,
Als ik in Uw tegenwoordigheid kom
zie ik de glorie van Uw volmaaktheden,
de troon van een eeuwig en universeel rijk,
de tienduizend maal tienduizenden die U dienen.
Imponeer mijn geest met het besef van Uw grootheid,
niet om me van U af te jagen
maar me te inspireren om tot U te naderen
niet om mijn vertrouwen in U te verminderen,
maar om me te leiden tot het aanbidden
van Uw grote genadigheid.
U bent behoedzaam met me omgegaan en hebt me bezocht,
bemoeienis met mij gehad vanaf mijn geboorte,
voor mij gezorgd in alle omstandigheden,
mij gevoed aan Uw tafel,
gordijnen van liefde om me heen getrokken,
nieuwe weldaden gegeven elke morgen.
Laat niet toe dat ik vergeet om te zoeken
naar nog grotere zegeningen
een hoop over het graf heen
de ernst en voorsmaak van onsterfelijkheid,
heiligheid, wijsheid, kracht, vrede, vreugde;
dit alles hebt U mij gegeven in Christus.
Het doet me verdriet als ik denk aan hoe ongevoelig ik ben geweest
voor de aanspraken van Uw gezag,
en de liefkozingen van Uw liefde;
hoe weinig ik Uw waarheid heb geloofd,
Uw beloften heb vertrouwd,
Uw dreigementen heb gevreesd,
Uw geboden heb gehoorzaamd,
Heb gebruik gemaakt van mijn voorrechten,
Heb verwelkomd Uw waarschuwingen,
Heb gehoor gegeven aan Uw genade;
maar ondanks mijn woestijn leef ik nog.
Moge Uw goedheid mij altijd leiden tot inkeer,
en Uw lankmoedigheid mijn zaligheid aantonen.
Amen.

Ochtendbehoeften
O God, Auteur van al het goede,
Ik kom tot U voor genade die weer een dag
zal vereisen wegens haar plichten en gebeurtenissen.
Ik stap uit in een goddeloze wereld,
Ik draag met me mee een boos hart,
Ik weet dat zonder U ik niets kan doen,
dat alles waarbij ik zal worden betrokken,
hoe onschuldig het op zichzelf ook is,
zou kunnen blijken te zijn een aanleiding van zonde of stommiteit,
als ik niet wordt bewaard door Uw kracht.
Bescherm mij en ik zal veilig zijn.
Bewaar mijn begrip van spitsvondigheid of dwaling,
mijn gevoel van liefde voor afgoden,
mijn karakter voor de bezoedeling door ondeugd,
mijn belijdenis van elke vorm van kwaad.
Laat me niet betrokken worden in iets
waarin ik Uw zegen niet kan afsmeken,
en waarin ik niet kan uitnodigen Uw inspectie.
Doe mij voorspoed hebben in alle rechtmatige ondernemingen,
en bereid mij voor op teleurstellingen;
Geef me armoede noch rijkdom;
Voed me met voedsel toegeschikt aan mij,
opdat ik niet vol ben en U verloochen
en zeg: Wie is de Heere?
of arm te zijn, en stelen, en Uw Naam door het slijk haal.
Mag elke schepping goed voor mij gemaakt zijn
door gebed en Uw wil;
Onderwijs mij hoe de wereld te gebruiken, en niet te misbruiken,
om te ontwikkelingen mijn talenten,
mijn tijd uit te kopen,
te wandelen in wijsheid te midden van hen die buiten zijn,
en in vriendelijkheid jegens gelovigen,
om goed te doen aan alle mensen,
en in het bijzonder aan mijn medechristenen.
Aan U zij de glorie.
Amen.

Op reis
Heere van wolk en vuur,
Ik ben een vreemdeling, met de onverschilligheid van een vreemdeling;
Mijn handen houden een pelgrimsstaf vast,
Mijn mars is Sionwaarts,
Mijn ogen zijn in de richting van de komst van de Heere,
Mijn hart is in Uw handen zonder voorbehoud.
U hebt het geschapen,
het verlost,
het vernieuwd,
het gevangen genomen,
het veroverd.
Bewaar mij voor elke tegemoetkomende vijand,
verpletter elke opstandige lust in het,
dood elke verraderlijke hartstocht,
vernietig elk sterfelijk verlangen.
Alle vermogens van mijn wezen trillen op Uw aanraking;
Ik loof U met ziel, verstand, lichaam, kracht,
macht, geest, gevoel, wil,
verlangen, intellect, begrip.
U bent het volmaaktste van alle volmaaktheden;
Alle verstand komt voort uit U;
Mijn schrale beekjes vloeien voort uit Uw onpeilbare fontein.
Vergeleken met U is de zon duisternis,
alle schoonheid mismaaktheid,
alle wijsheid dwaasheid,
de beste goedheid verkeerd.
U bent waardig een verering groter dan
mijn domme hart kan voortbrengen.
Versterk mijn liefde zodat het mag stijgen waardig voor U,
strak omstrengeld rondom U,
verlokt door U.
Dan zal mijn reis oneindige lofzang zijn.
Amen.

De Drie-eenheid
Drie in één, één in Drie, God van mijn zaligheid,
Hemelse Vader, gezegende Zoon, eeuwige Geest,
ik aanbid U als één Wezen, één God in drie onderscheiden Personen,
omdat U zondaars brengt tot kennis van U en Uw Koninkrijk.
O Vader, U had mij lief en zond Jezus om mij te verlossen;
O Jezus, U had mij lief en nam mijn natuur aan,
vergoot Uw eigen bloed om mijn zonden weg te wassen,
bewerkte gerechtigheid om mijn onwaardigheid te bedekken;
O Heilige Geest, U had mij lief en nam intrek in mijn hart,
en plantte daar het eeuwige leven in,
openbaarde aan mij de heerlijkheid van Jezus.
Drie Personen en één God, ik loof en prijs U,
voor liefde zo onverdiend, zo onuitsprekelijk,
zo wonderlijk, zo machtig om verlorenen te redden
en hen op te wekken tot heerlijkheid.
O Vader, ik dank U dat in de volheid van genade
U mij Jezus hebt gegeven, om Zijn schaap te zijn, juweel, erfdeel;
O Jezus, ik dank U dat in de volheid van genade
U mij hebt geaccepteerd, gehuwd, gebonden;
O Heilige Geest, ik dank U dat in volheid van genade
U mij Jezus en Zijn zaligheid hebt voorgesteld,
en geloof in mij hebt ingeplant,
mijn koppige hart hebt onderworpen,
mij één met Hem gemaakt voor eeuwig.
O Vader, U bent op de troon om mijn gebeden te horen,
O Jezus, Uw hand is uitgestrekt om mijn beden aan te nemen,
O Heilige Geest, U bent bereid om mij in mijn zwakheden te hulp te komen,
mij mijn behoeften te tonen,
woorden te leveren, om binnen in mij te bidden,
om mij te versterken zodat ik niet verzwak in smeekgebed.
O drie-enig God, Die beheerst het universum,
U hebt mij geboden om te vragen voor deze dingen
die Uw Koninkrijk en mijn ziel aangaan.
Laat mij leven en bidden als iemand die is gedoopt
in Uw drievoudige Naam.
Amen.

Gepubliceerd in november 2010

Advertenties