Spurgeon voor vandaag

Dr. C.A. van der Sluijs, ‘Spurgeon voor vandaag’. Artikelenserie uit De Waarheidsvriend, mei 2010. Met dank aan www.digibron.nl.

#Spurgeon wilde niet aangesproken worden als reverend (dominee), maar als pastor

#Spurgeon had grenzeloze compassie vr het verlorene. Dit kwam tot uitdrukking in buitengewoon grote betrokkenheid op hoorders in prediking

De bewogen betrokkenheid van #Spurgeon naar zijn mensen vertaalde zich naar een al even grote betrokkenheid vd gelovigen op en onder elkaar

#Spurgeon’s bewogenheid leert ons dat missionaire bewogenheid vd gemeente gestalte krijgt & wezenlijk aangestuurd wordt dr bewogen prediking

Leerstellige prediking was vr #Spurgeon vh grootste belang. Zijn populariteit als man vh volk en vd stad doet tegenovergestelde vermoeden

Nadrukkelijk preekte #Spurgeon de zogenaamde keten des heils: verkiezing, roeping, rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking (Rom. 8:30)

De dogmatiek diende voor #Spurgeon schuil te gaan achter de prediking

Een verstandelijke systematisering vd geloofswaarheden was #Spurgeon ten enenmale vreemd. Zijn dogmatische prediking was pastoraal getoonzet

#Spurgeon’s leerstellige inzichten waren levensecht en sprankelend. Zijn leer was zijn leven

Zowel hypercalvinisme als arminianisme maakt zich schuldig aan ongeoorloofde beredenering van het Woord van God – #Spurgeon

Het behoort tot wezenlijke zaken v theologische waarheid dat verstand ondergeschikt wordt gemaakt aan bevindelijk doorleefd geloof #Spurgeon

Geloofsleven krijgt praktische weerslag in leven v alledag, staat existentieel in direct verband met samenleving, dichtbij & veraf #Spurgeon

Wat God leert kan nooit in tegenspraak zijn met het gezond verstand. Ofwel: Gods wijsheid vertaalt zich in praktische wijsheid #Spurgeon

Voor #Spurgeon betekent calvinisme in de eerste plaats dat het in alles en allen moet gaan om de eer van God

Het spanningsveld van onze verantwoordelijkheid & onbekwaamheid verstandelijk doorzichtig te maken acht #Spurgeon onmogelijk en ongeoorloofd

#Spurgeon preekt niettegenstaande zijn geloof in Gods soevereiniteit zeer christocentrisch. Dit is mede t geheim vd zegen op zijn prediking

#Spurgeon’s prediking is sterk toegesneden en toegespitst op de bekering als een allesbepalend moment in het leven van de gelovige

#Spurgeon heeft tijdens zijn ambtsbediening in de Metropolitan Tabernacle te Londen 14.691 mensen gedoopt

#Spurgeon vroeg iedere kandidaat dopeling wat hij denkt te gaan doen ter bevordering van het Koninkrijk van God

Er is #Spurgeon alles aan gelegen de taal v zijn mensen te spreken. Zijn beeldend vermogen is opvallendste kenmerk v zijn manier van preken

#Spurgeon had contacten met christenen in alle denominaties. Tijdens zijn laatste ziekte werd in alle kerken van Londen voorbede gedaan

De evangelieverkondiging dient ook vandaag op een unieke wijze tijdbetrokken te zijn – C.A. van der Sluijs

Zonder deze tijdbetrokkenheid, als sleutel tot t wezen vd hedendaagse cultuur in zijn diverse gelaagdheden, schiet de gereformeerde… (1/3)

…prediking vandaag haar doel voorbij. Alleen authentieke tijdbetrokken prediking overschrijdt grenzen van kerken en culturen… (2/3)

…om aansluiting te vinden bij de prediking van de Kerk door de eeuwen heen – C.A. van der Sluijs (3/3)

Advertenties