W.H. Velema over rapport ‘God met ons’

Prof. dr. W.H. Velema, ‘Het rapport “God met ons… Over de aard van het Schriftgezag” van de Gereformeerde Kerken in Nederland’. Artikel uit Theologia Reformata, januari 1981. Lees hier het hele artikel.

In dit #GKNrapport vallen beslissingen, die voor verstaan vd Schrift en beroep op de Schrift van vérstrekkende betekenis zijn

Het #GKNrapport werd met algemene stemmen aanvaard. De preses vd synode sprak over een bevrijdend en een verrijkend rapport

Dit #GKNrapport is te typeren als de afsluiting van een bepaalde ontwikkeling en tegelijk ook als het begin van een nieuw tijdperk

De spanning tussen kerk en theologische wetenschap ligt op de achtergrond van dit #GKNrapport

De lange weg van heroriëntering in de theologie wordt met dit #GKNrapport afgesloten. De wissel is omgezet – W.H. Velema

De reikwijdte vd beslissing over dit #GKNrapport ligt in het feit dat de kerk het standpunt vd moderne ontwikkelingen heeft overgenomen

Met dit #GKNrapport in de hand is er geen wezenlijke weerstand meer te bieden tegen de moderne manier van theologiseren – W.H. Velema

Nu breekt de tijd aan vd volle ontplooiing v/e theologie, die zich wezenlijk vd gereformeerde belijdenis heeft verwijderd #GKNrapport

Het feit van het Schriftgezag wordt niet ontkend. De aard van het Schriftgezag is in geding – W.H. Velema #GKNrapport

Het #GKNrapport wijst de tot op heden gangbare opvatting van objectieve waarheid af, omdat de mens in deze opvatting wel erg passief is

Met name het moderne levensklimaat vraagt om de erkenning van het goed recht van een actieve rol van de mens #GKNrapport

Deze actieve rol vd mens wordt bepleit zowel bij het tot stand komen van de waarheid als bij het tot stand komen van de Schrift #GKNrapport

Objectieve waarheid buiten de mens is karakteristiek voor de positie die vroeger werd ingenomen #GKNrapport

Het zoeken en vinden (activiteit) van de mens is onderdeel van het hele proces dat als waarheid wordt omschreven #GKNrapport

Het #GKNrapport noemt de waarheid een relatie tussen subject en object, zelfs een wisselwerking

Er is geen waarheid zonder déze menselijke inzet #GKNrapport

Ik acht dat een breuk met een belangrijk stuk gereformeerd denken – W.H. Velema #GKNrapport

Het komt er ook op neer dat de waarheid eigenlijk nooit af is. Elke formulering is een poging #GKNrapport

Bijbelschrijvers heten geïnspireerd in de zin van ‘inspirerend’: dat wij door hen aan het denken en handelen gezet worden #GKNrapport

De titel vh #GKNrapport ‘God met ons’ beantwoordt geheel a/h schema vd relationele waarheid. Titel wijst er ook op hoe inhoud tot stand komt

Openbaring is niet: Zo zegt de Heere, maar het gebeuren waarin wij vorm, verwoording geven a/d stem die wij gehoord hebben #GKNrapport

Het is geen wonder dat bekende onderscheiding tussen algemene en bijzondere openbaring vervalt. Zij is in dit schema overbodig #GKNrapport

Wetenschappelijk bezien is er weinig grond voor bewering, dat Bijbel in historisch opzicht betrouwbaarder is dan andere bronnen #GKNrapport

We moeten niet meer denken aan het letterlijk gebeurd zijn van het beschrevene in de Bijbel #GKNrapport

Ik kan hieruit alleen maar concluderen dat het wonder gesubjectiveerd wordt – W.H. Velema over #GKNrapport

Het goddelijk karakter van de Schrift wordt wel beleden, maar niet gehonoreerd – W.H. Velema #GKNrapport

Dit waarheidsbegrip is de invalspoort vr/h onbeperkte, voluit gelegitimeerde gebruik vd historisch-kritische methode – Velema #GKNrapport

Deze aanpak moet leiden tot herschrijving van alle loci vd dogmatiek en tot een totaal nieuwe oriëntatie in de ethiek – Velema #GKNrapport

Advertenties