Voor wie stierf Jezus?

M. Goudriaan, ‘Voor wie stierf Jezus?’. Artikelenserie uit het Gereformeerd Weekblad, december 1995 – maart 1996. Met dank aan www.digibron.nl.

Hoe kun je nu aan ieder het Evangelie prediken als je ontkent dat Jezus voor alle mensen gestorven is? (algemene #verzoening)

Kan er sprake zijn van een algemeen aanbod van genade als je niet de weg van de algemene #verzoening op wilt gaan?

De leer van de #verzoening door het werk van Christus is van de allergrootste betekenis voor het bestaan van de kerk

Voor wie stierf Jezus dan? De één heeft op dit punt totaal andere opvattingen dan de ander #verzoening

Hoe wordt in het algemeen onder ons met deze vragen van de uitgestrektheid van de #verzoening omgegaan?

Iemand denkt wellicht: in onze tijd hebben we wel andere dingen aan ons hoofd dan het nadenken over zulke theoretische vragen #verzoening

Het standpunt dat we in deze vragen innemen heeft vergaande consequenties voor de prediking, maar ook voor het persoonlijk leven #verzoening

Wanneer we de algemene #verzoening afwijzen, is verloren gaan dan ten diepste wel de schuld van de mens?

Wat we verstaan onder de #verzoening door het bloed van Christus zou weleens bepalend kunnen zijn voor de uitgestrektheid van de verzoening

Bij deze vragen is gevaar van puur rationele, louter verstandelijke benadering, waarbij wij menen God te kunnen doorgronden #verzoening

We zijn gewaarschuwd! Over #verzoening schrijven en lezen zonder te hongeren naar Christus en Zijn gerechtigheid, is een ellendige zaak!

Bij de leer van de algemene #verzoening hebben we niet te denken aan de leer dat allen behouden worden. Dat is de ‘alverzoening’

Bij de ‘algemene #verzoening’ denken we aan de opvatting dat Christus voor alle mensen gestorven is. Contra: de particuliere verzoening

De Vroege Kerk heeft nauwelijks of helemaal niet met zoveel woorden gesproken over de uitgestrektheid van de #verzoening

In de tijd vóór Augustinus werd in de meeste gevallen vrij algemeen en universalistisch gesproken over de #verzoening

Vrij vlot en ongeremd werd door meerdere kerkvaders gesproken over de wilsvrijheid van de mens #verzoening

Augustinus’ spreken over verkiezing en vrije wil wordt aangescherpt in zijn strijd met Pelagius

Als t getal v hen die zalig worden door God is bepaald, is het niet te handhaven dat Christus voor ieder heeft voldaan #verzoening

Niet één van hen voor wie Christus gestorven is, gaat verloren – Augustinus over de #verzoening

Lombardus (12e eeuw) stelt dat het offer van Christus genoegzaam is voor allen, maar werkzaam / effectief is voor de verkorenen #verzoening

Over de uitgestrektheid van de #verzoening kon men op de Synode van Dordrecht niet gemakkelijk op één lijn komen. Dat zegt wel wat

Men was t eens over: niet allen worden feitelijk Christus’ weldaden deelachtig én: het offer van Christus is genoegzaam vr allen #verzoening

Het ‘voor zondaren gestorven’ betekende bij remonstranten niet zozeer: in de plaats van zondaren, maar: ten gunste van zondaren #verzoening

Remonstranten: Christus opent dr Zijn offer vr God de mogelijkheid om opnieuw met de mens te onderhandelen over zijn zaligheid #verzoening

Dit verschil is kardinaal. Hier schuilt een andere visie op de #verzoening achter!

De Marrowmen (onder wie Thomas Boston) hielden vast aan een particuliere #verzoening én een duidelijk algemeen aanbod van genade

Zij zeiden niet in de prediking: Christus is voor u allen gestorven, maar wel: u wordt een gestorven Christus aangeboden #verzoening

Er zijn geref. theologen geweest die huiverig waren vr beklemtonen genoegzaamheid Christus’ offer tot zaligheid van allen (Beza) #verzoening

In de geref. theologie heeft men er sterk aan gehecht om het verband tussen verwerving en toeëigening vh heil vast te houden #verzoening

Bij de opvattingen van de remonstranten is het in theorie mogelijk dat Christus heil heeft verworven waarin niemand deelt #verzoening

Opmerkelijk is dat er theologen zijn geweest die de leer vd algemene #verzoening aanvaardden, maar verder overtuigd calvinist wilden zijn

Het ‘allen’ en ‘alle mensen’ uit 1 Tim. 2:4,6 wordt door vele uitleggers (Augustinus, Calvijn) uitgelegd als: allerlei mensen #verzoening

Het heil is voor alle categorieën en gaat boven menselijke indelingen en beperkingen uit #verzoening

Het woord ‘allen’ betekent niet altijd ieder, hoofd voor hoofd. Paulus gaat in tegen opvatting dat heil beperkt is tot de Joden #verzoening

Het Evangelie wordt niet ontdaan van zijn ruimte en welmenendheid, maar wel wordt de #verzoening betrokken op de gemeente, de gelovigen

De Schrift brengt het offer van Christus voortdurend in verband met de gemeente van Christus, de christgelovigen – H. Bavinck #verzoening

De particuliere #verzoening heeft een hechtere bijbelse bodem en bij part. verz. kan een beter harmonisch geheel worden gegeven – Bavinck

Het is makkelijker bepaalde ‘universele’ teksten in overeenstemming te brengen met de leer van de particuliere #verzoening dan omgekeerd

We moeten niet twee rijen teksten naast elkaar stellen en vervolgens constateren, dat de Schrift zichzelf tegenspreekt #verzoening

Een betere weg is het laten spreken van het geheel van de Schrift in zijn samenhang en eenheid #verzoening

Wij lezen vandaag niet als eersten de Schrift; met name in het gereformeerd protestantisme is intens met deze vragen geworsteld #verzoening

Niet minder dan 16 argumenten brengt de Engelse puritein John Owen naar voren om de algemene #verzoening af te wijzen

Als t verbond niet universeel is, kan de #verzoening door Christus’ bloed, waarin t verbond wordt vastgemaakt, ook niet algemeen zijn

Een moeilijk punt bij het aanvaarden vd algemene #verzoening is het gegeven dat het Evangelie niet tot ieder mens komt

Christus stierf als Borg, Plaatsvervanger. Zal Hij dan niet met kracht diegenen voor wie Hij stierf, bevrijden van de straf? #verzoening

Of breekt ‘ergens halverwege’ Zijn werk, terwijl Hij al zoiets onuitsprekelijks heeft gedaan in Zijn sterven? #verzoening

Is voor het levend geloof de vraag, of Christus het goede werk van Zijn werk voleindigt, niet kardinaal? #verzoening

Zou Christus in Zijn dood ook niet het geloof voor de gelovigen hebben verworven als een gave van de Geest? – Owen #verzoening

Als Hij voor allen stierf, moeten ze uiteindelijk allen geloven. Ik denk dat we hier de diepste aderen vd Schrift aanboren #verzoening

In Christus, de Middelaar, is de verwerving van het heil niet te scheiden van de toeëigening (1/2) #verzoening

Bij een #verzoening van allen en een volkomen zaligheid van slechts een deel zijn verwerving en toepassing van elkaar losgemaakt (2/2)

Wat zij die de algemene #verzoening voorstaan schijnbaar winnen aan kwantiteit, verliezen zij aan kwaliteit – H. Bavinck

Is het zo dat de Vader en de Zoon de zaligheid van ieder willen, maar dat de Geest Zich beperkt als Hij het heil toeëigent? #verzoening

De prediking van de apostelen was niet: “Jezus heeft betaald voor ieder van u. Hij heeft voor ieder #verzoening aangebracht”

Kan er zonder algemene #verzoening wel een algemeen aanbod van genade zijn? Verliest het Evangelie niet zijn kracht en ruimte?

De bewering dat Christus voor ieder stierf, wordt afgewezen in de Dordtse Leerregels. Maar wel wordt benadrukt… (1/2) #verzoening

…dat de belofte vh Evangelie aan allen zonder onderscheid mag en moet worden verkondigd met bevel van geloof en bekering (2/2) #verzoening

In het gereformeerd protestantisme wordt het algemeen aanbod van genade niet door ieder, maar wel heel breed aanvaard #verzoening

Als het wordt afgewezen, gebeurt dat vooral omdat men bepaalde conclusies verbindt aan de verloren staat van de mens #verzoening

Het is opmerkelijk dat de remonstranten een soortgelijke redenering volgen. Alleen komen zij van de tegenovergestelde kant #verzoening

We komen hier frappante overeenkomst tegen bij remonstranten en hypercalvinisten. Bij beiden groot gewicht aan logisch redeneren #verzoening

De Dordtse Leerregels kiezen een andere weg. Afwijzing van de algemene #verzoening en vasthouden aan een algemeen aanbod gaan samen

Kan dat samengaan? Misschien niet als wij de zaak met ons logisch denken onder de knie willen krijgen #verzoening

Het spanningsveld van Gods volstrekte soevereiniteit en onze verantwoordelijkheid blijve a.u.b. gehandhaafd! #verzoening

Wie deel uitmaakt vd wereld van mensenkinderen, hoe gewond en verminkt ook, mag een beroep doen op de Zaligmaker der wereld – Thomas Boston

Algemene #verzoening: Jezus gaf voor velen Zijn bloed, Zijn leven, bij wie Hij verder Zijn handen terugtrekt. Híér wordt tekort gedaan

Is het niet zo dat Hij in Zijn lijden, dood en opstanding ook de levendmakende Geest heeft verworven, Die het geloof werkt? #verzoening

In Zijn lijden en dood brengt Christus volstrekte en absolute genoegdoening aan voor God. Dat sluit een algemene #verzoening uit (1/2)

Immers, dan zouden mensen verloren gaan voor wie absolute genoegdoening is aangebracht (2/2) #verzoening

Bij een algemene #verzoening wordt het in feite onmogelijk om het offer van Christus als een volkomen genoegdoening te zien

Christus verwierf toch niet alleen de mógelijkheid tot behoud en niet het behoud zelf? Contra algemene #verzoening

Bij algemene #verzoening is sprake van een geweldige spanning tussen het werk van Christus en het werk van de Geest

Christus wil bezitten wat Hij kocht, en Hij kocht het met zo’n prijs dat Hij het bezitten zou – Augustinus #verzoening (1/2)

Hij Die ons kocht met zo’n prijs, zal niemand laten verloren gaan die Hij kocht – Augustinus #verzoening (2/2)

De Dordtse Synode wilde beslist niet de ruimte van de evangelieverkondiging en de ernst van de evangelienodiging beperken #verzoening

Weergaloos rijk is t verlossend werk van Christus. Hij opent niet alleen een deur, Hij brengt het heil ook binnen door die deur #verzoening

Een reddingsboei wordt uitgeworpen tot drenkelingen die zonder een almachtig Helper de dood sterven! #verzoening

Wat de Schrift ons leert over de #verzoening laat geen enkele ruimte voor het verontschuldigen en toedekken van ongeloof en onbekeerlijkheid

Advertenties