Walter Marshall

K. Exalto, ‘Walter Marshall: een reformatorische puritein’. Artikelenserie uit De Waarheidsvriend, februari-maart 1988. Met dank aan www.digibron.nl.

Walter #Marshall (1628-1680), een Engelse ‘oude schrijver’, heeft maar één boek nagelaten, die pas 12 jaar na zijn dood werd uitgegeven

#Marshall bestudeerde grondig de werken van Richard Baxter, zijn grote tijdgenoot, maar die brachten hem aan de rand van de wanhoop

#Marshall’s boek heeft als titel ‘The Gospel Mystery of Sanctification’. In Nederlandse vertaling sprak men over ‘evangelische heiligmaking’

De man die in Nederland #Marshall geïntroduceerd heeft is de bekende Woubrugse predikant Alexander Comrie geweest

In Schotland heerste veel verzet tegen Richard #Baxter, die men neonomisme (verwettelijking vh christelijke leven) verweet

Bij #Baxter werd de mens eindeloos vermoeid met ‘kenmerken’, zelfonderzoekingen en eigen geestelijke ervaringen

De ‘direct act of faith’ kwam bij #Baxter niet a/d orde. Men durft niemand regelrecht tot Christus te nodigen. Evangelie werd voorwaardelijk

De heiligmaking kreeg bij #Baxter een slaafs karakter. Zij werd wettisch opgevat

Er was niet meer zekerheid vh geloof, omdat die zekerheid buiten het wezen vh geloof werd gesteld. De mens werd naar zichzelf terugverwezen

#Marshall kwam er niet meer uit. Totdat hij zich wendde tot hen die hij de ‘old protestants’ noemt: de reformatoren van de 16e eeuw

Daar vond hij dat het Evangelie onvoorwaardelijk is, en dat God de goddelozen (niet de vromen) rechtvaardigt #Marshall

Geen heiligmaking zonder vereniging en gemeenschap met Christus, door het geloof, aldus #Marshall

Dat was zijn ‘ontdekking’. Hij groeide door het Piëtisme héén en kwam er uit, doordat hij de Reformatie ontdekte #Marshall

#Marshall kwam niet buiten het puriteinse Piëtisme te staan. Hij wist het goede daaruit te behouden en vruchtbaar te maken

Wat #Marshall bij tijdgenoten opmerkte was dat zij wet en evangelie te weinig wisten te onderscheiden, soms zelfs door elkaar haspelden

Zij stelden de gemeente vooral de plichten voor. Niet troost vh evangelie, maar eisen vd wet, heiliging vóór de rechtvaardiging #Marshall

Ze zijn te bevreesd Christus alle zondaren voor te houden, met de nodiging om in Hem te gelóven #Marshall

Ze zeggen dat men met t a/d orde stellen vh geloof wachten moet, want er moeten eerst allerlei ‘voorbereidingen’ plaatsvinden #Marshall

Ze laten zekerheid vh geloof afhangen v zelfonderzoek waarin het gaat om ‘marks and signs’, allerlei kenmerken en tekenen v genade #Marshall

Daardoor laten ze de zielen in twijfel verkeren of zelfs brengen ze hen tot wanhoop #Marshall

Zij stellen het volk voor ogen dat de weg tot de zaligheid moeilijk en zwaar is, en dat het beter is te twijfelen dan te geloven #Marshall

Zij stellen zoveel kenmerken op, dat geen mens er meer uit kan komen. Zij preken, maar wekken niet op tot het geloof in Christus #Marshall

Vele christenen komen uit slaafse vrees tot zelfverloochening en een nauwgezet leven. In Christus geloven, dat durven zij niet – #Marshall

Zij koesteren hun ongeloof. Ze zoeken predikanten die weinig of in het geheel niet over de vrije genade preken #Marshall

Het lijkt dan wel of zij het zeer ernstig nemen, zij gedragen zich dan ook devoot en toch staat men nog buiten het Koninkrijk Gods #Marshall

Tot Christus zullen wij moeten gekomen zijn met een waar geloofsvertrouwen. Wie dat mist staat overal buiten #Marshall

#Marshall’s boek is voluit nodigend, aandringend, vermanend, namelijk tot een hartelijk geloofsvertrouwen

God vraagt niet naar iets in ons. Ook niet naar berouw en bekering. Die geeft God ons in het geloven zelf en als vruchten daarvan #Marshall

De belofte van God is algemeen (‘general promise’). Ieder wordt dr de prediking geroepen om zonder uitstel in Christus te geloven #Marshall

Zelfs het geloof is niet een voorwaarde. Het geloof is namelijk middel. Het rust geheel in Christus, die het ‘voorwerp’ ervan is #Marshall

Alleen op de grondslag van de gemeenschap met Christus is een christelijke ethiek te bouwen #Marshall

Er is een verhaal v/e oude Schot die liggend op sterfbed #Marshall’s boek kuste en getuigde wat dit boek in zijn leven had mogen betekenen

#Marshall heeft consequent heel het christenleven vastgelegd in Christus, in de geloofsgemeenschap met Hem

#Marshall heeft geweigerd de Heilige Geest in Zijn werk van het toebrengen van zondaren tot Christus te binden aan één bepaalde methode

#Marshall stelt vast dat vele gelovigen al vanaf hun kinderjaren God dienen en vrezen en dus niet een bekeringsmoment kunnen aanwijzen

We moeten niet alles laten afhangen vd vraag: wannéér ben ik tot het geloof gekomen, wannéér ben ik bekeerd? #Marshall

Maar moet er dan niet eerst berouw zijn vóór men mag komen tot het geloof? Nee, geloof moet juist gaan vóór berouw #Marshall

#Marshall’s grote doel was de weg naar Christus voor ieder vrij te houden. Hij zag goed in dat men anders in het wetticisme verstrikt raakt

In #Marshall’s tijd konden velen onder de Puriteinen niet tot het Avondmaal komen, mede door de nadruk die gelegd werd op de ‘vereisten’

Er werd vaak gewezen op de man zonder bruiloftskleed die werd buitengeworpen. Maar #Marshall zegt: dat bruiloftskleed is Christus Zelf!

Vele zwakke, arme zielen stellen het geloof uit. Ze komen er niet uit, ze vorderen geen stap. Ze blijven bevangen in de ‘wet’ #Marshall

Zelfonderzoek is nodig, maar dan wel gelovig zelfonderzoek. Zou ik er niet goed uitkomen, word ik alsnog genodigd tot Hem te gaan #Marshall

Wilt ge weten of het Gods welbehagen is dat ge gelooft, wacht dan niet, maar kom tot Christus! – #Marshall

Ik kan niet weten of ik verkoren ben dan alleen wanneer ik in het geloof op Christus vertrouw #Marshall

Niets mag een zondaar weerhouden van Christus. Ook niet de idee: zou ik wel uitverkoren zijn? Of: heb ik wel kennis vd zonden? #Marshall

In het geloven geeft de Heere ons dat alles, en dan zo, dat het niet meer een wettisch karakter draagt, maar evangelisch karakter #Marshall

Alexander Comrie hield van #Marshall’s boek omdat hij de zekerheid in het geloof zélf legde en dat niet zag als een vrucht vh geloof

Men maakte in die tijd onderscheid tussen wezen en welwezen des geloofs. Zekerheid is dan een plus, wat bij het geloof komen kan #Marshall

Comrie en Van der Groe zagen in, dat de bewering dat men geloof kon hebben zonder zekerheid, een afwijking was vd Reformatie

Wat #Marshall bezielde was een grote ijver voor de ware heiligmaking. Hij zag rondom zich hoezeer het christelijke leven verwettelijkt was

Wil het geloof krachtig zijn tot goede werken dan moet het zekerheid hebben #Marshall

De zekerheid is hierin gelegen dat wij, zonder ook maar enigszins op onszelf te zien, ons op grond van Gods beloften… #Marshall (1/2)

…ervan vergewissen dat de Heere gereed staat ons, uit genade, in de armen van Zijn liefde te ontvangen #Marshall (2/2)

Het is waarlijk geen nederigheid – zoals ten onrechte wel gemeend wordt – in louter twijfel te volharden #Marshall

Nergens wordt in Bijbel t feit dat mens dood is in zonden gebruikt als wapen om daarmee Evangelieverkondiging krachteloos te maken #Marshall

Wij mogen God niet tot een leugenaar maken, als Hij tot ons komt met Zijn uitnodigingen (invitations) en beloften (promises) #Marshall

Een tijdgenoot van #Marshall, Thomas Watson, zegt dat de zekerheid maar moeilijk te verkrijgen is en dat niet veel christenen die hebben

Watson vergelijkt geloof met wortel en zekerheid met bloem. Maar wat hebben we a/e boom die nooit bloem en dus ook geen vrucht voortbrengt?

Theologen die het diepst overtuigd waren van de soevereiniteit van Gods genade hebben het sterkst de ‘toeleidende weg’ gerelativeerd

De weg naar Christus moet kort gehouden worden, en kan ook kort gehouden worden, want wij mogen komen zoals wij zijn

#Marshall een antinomiaan, een wetsbestrijder? Geen denken aan. Wie tegen wetticisme is, is daarom nog niet een antinomiaan

Wie het Evangelie rijk verkondigt, is daarom nog niet iemand die een vrijbrief geeft tot een losse levenswandel #Marshall

#Marshall ging de weg tussen nomisme en antinomisme. Daardoor was hij kwetsbaar

De Wet buiten Christus maakt hard. De Wet in Christus maakt mild

#Marshall had de Bijbel met nieuwe ogen leren lezen. Zo kwam hij bij de reformatoren, die ook de Bijbel met nieuwe ogen hadden leren lezen

Het geloof is een moeilijke én makkelijke weg. Van Gods kant makkelijk, maar wij maken het moeilijk, want wijzelf zijn zo moeilijk #Marshall

Advertenties